views

จดนิติบุคคล


การจดนิติบุคคล คือ การจดทะเบียนรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงต้องเข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งการจดนิติบุคคล มีได้หลายรูปแบบ โดยในแต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของการจดนิติบุคคล นั้น  ๆ มีอะไรบ้างเราไปดูกัน

จด นิติบุคคล คืออะไร?

จดนิติบุคคล คือ การจดทะเบียนการดำเนินกิจการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินกิจการในลักษณะบุคคลธรรมดากลายมาเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่มีการจดทะเบียน

มีสถานะตามกฎหมายซึ่งเราสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือจะเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งการจด นิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก

อ่าน จดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่นนทบุรี

ความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจของ “บุคคลธรรมดา” กับการ “จดนิติบุคคล”

สำหรับการจด นิติบุคคล นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว การจดทะเบียนนี้ก็ยังมีความแตกต่างจากการดำเนินกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาด้วย

1. การเสียภาษี
สำหรับการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ที่มีการดำเนินกิจการเพียงคนเดียว มีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้ดูแล ควบคุมกิจการทั้งหมด จะเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดา

แต่หากมีการจด นิติบุคคล จะต้องเสียภาษีในนามนิติบุคคลนั้น เป็นการเสียภาษีในนามของนิติบุคคล หุ้นส่วนในนิติบุคคลเป็นเพียงผู้มีอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคลเท่านั้น

ดู บริการรับวางแผนภาษี คลิก


2. การเปิดเผย ความน่าเชื่อถือ
สำหรับการดำเนินกิจการในกรณีที่ไม่ได้จด นิติบุคคล การทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอก การดำเนินการต่าง ๆ จะทำในนามบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่มีชื่อผูกพันก็จะต้องรับผิดชอบ

แต่หากมีการจดทะเบียน การทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่มีการลงนามในนามของนิติบุคคล ก็เท่ากับนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ผูกพัน มิใช่ผู้ที่ดำเนินการแทน ดังนั้นความรับผิดในหนี้สินของนิติบุคคล

จึงต่างจากการดำเนินธุรกิจของบุคคลธรรมดาที่มิได้จดทะเบียน อีกทั้งหากมีการจด นิติบุคคล ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอกได้มากกว่า เนื่องจากสามารถคัดเอกสาร

การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น หรือรายละเอียดต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังมีการบริหารงานที่เป็นระบบมากกว่าธุรกิจที่

ดำเนินการโดยเจ้าของคนเดียวและมิได้จดทะเบียนนิติบุคคลด้วย สำหรับส่วนที่เหมือนกันระหว่างนิติบุคคลหรือการดำเนินการด้วยบุคคลธรรมดา คือ หากธุรกิจมีลูกจ้าง

จะต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อนำส่งประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ดู บริการจดทะเบียนบริษัท จดประกันสังคม ภาษีมูลค่าเพิ่ม นนทบุรี


ดังนั้นการจดนิติบุคคล นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของธุรกิจแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินงานด้วยโดยนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อแสดงบัญชีรับ-จ่าย

และปิดงบการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังต้องดำเนินงานเป็นระบบสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย

ดู บริการรับทำบัญชี คลิก


บริการจดทะเบียนบริษัท คลิก
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ