views

จดทะเบียนบริษัทจำกัด ครบทุกขั้นตอน

ผลดีของการ จดทะเบียนบริษัทจำกัด

ผลที่ตามมาต่อผู้ประกอบการ มีด้วยกันหลายประการเช่น เรื่องของความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ การสร้างโอกาสในการขอสินเชื่อ


เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงความถูกต้องในเรื่องของกฎหมาย และการชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด หมายถึง

บริษัทจำกัด Limited Company คือ องค์การธุรกิจ จัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัด


เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096


บัญญัติว่า “บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”
 

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

1.จัดทำใบหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย


2.จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น


3.ประชุมผู้ถือหุ้น


4.ส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น


5.ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


6.ผู้ตรวจสอบบัญชี


7.จัดทำบัญชี


8.ส่งงบการเงิน


9.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี


10.แจ้งรายละเอียดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

 
แนะนำอ่านบทความ..จดทะเบียนการค้าคืออะไร..คลิก


การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

สามารถจัดหาเงินทุนได้จำนวนมากตามที่ต้องการ โดยการออกหุ้นจำหน่ายเพิ่ม หรือจัดหาโดยกู้ยืมจากสถาบันการเงิน


ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเฉพาะมูลค่าหุ้นส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินใด ๆ ของบริษัท


การดำเนินกิจการบริษัท ไม่จำกัดระยะเวลาตามอายุของผู้ถือหุ้น ระยะเวลาในการดำเนินกิจการจึงยาวกว่าการดำเนินกิจการประเภทอื่น


การบริหารงาน สามารถหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จัดการแทนได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน


 ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถโอนหรือขายหุ้นให้ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อน

 ประเภทของบริษัทจำกัด

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริษัท เอกชนจำกัด และ บริษัท มหาชนจำกัด


1.บริษัท เอกชน จำกัด Company Limited  หมายถึง

บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1096 ซึ่งบัญญติว่า “อันว่าบริษัทจำกัดนั้น คือ


บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น ซึ่งมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัด เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้


ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือมาตรา 1097 บัญญัติว่า บุคคลใด ๆ ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป จะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้


ด้วยการเข้าชื่อกัน ทำหนังสือบริคณห์สนธิ และ กระทำการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายนี้
 

2.บริษัท มหาชน จำกัด Public Company หมายถึง

บริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งมาตรา 15 บัญญัติว่า “บุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป


จะเริ่มจัดตั้งบริษัท มหาชน จำกัดได้ โดยจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ และ ปฏิบัติการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ที่ดำเนินการขาย


และซื้อหุ้นของบริษัทจำกัด (มหาชน) คือ ตลาดหลักทรัพย์โดยจะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public Limited Company


แล้วย่อได้เป็น PLC เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทจำกัด ประเภทมหาชน


 อ่านบทความ จดทะเบียนนิติบุคคล คืออะไรเพื่ออะไร

 

ประเภทของการจดทะเบียน


1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

 

 

 

 2.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

 

 

 

 เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ก็ให้ดำเนินการดังนี้

1.ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด


2.เมื่อมีการจองซื้อหุ้นหมดแล้ว ก็ให้ผู้เริ่มก่อการออกหนังสือนัดประชุม ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทการออกหนังสือนัดประชุมจะต้องห่างจากวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน


3.จัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น เพื่อจัดตั้งบริษัท

**องค์ประชุมจะต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 คน นับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด
**วาระการประชุม


3.1 ให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญา ซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทำไว้ และค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการต้องจ่ายในการเริ่มก่อตั้งบริษัท


3.2 ทำความตกลงตั้งข้อบังคับของบริษัท


3.3 กำหนดจำนวนเงิน ซึ่งจะให้แก่ผู้เริ่มก่อการ


3.4 ในกรณีที่บริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิ ให้กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิพร้อมทั้งกำหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิว่ามีสภาพหรือสิทธิอย่างไร


3.5 กรณีที่บริษัทจะออกหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน จะต้องกำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ


ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือ ได้ใช้แต่บางส่วน เพราะได้ใช้ค่าหุ้นด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน


ทั้งในหนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมแรงงาน ที่จะนำมาตีราคาเป็นค่าหุ้นของบริษัทต้องเป็นแรงงานที่ได้กระทำไปแล้ว


3.6 การเรียกชำระค่าหุ้น


3.7 เลือกตั้งกรรมการ และกำหนดอำนาจกรรมการ


3.8 เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมทั้งกำหนดค่าสินจ้างการตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ต้องแต่ตั้งบุคคลธรรมดาเท่านั้น จะแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชีไม่ได้


4.ผู้เริ่มก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม


5.คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น


6.เก็บค่าหุ้นได้ครบ ให้กรรมการผู้มีอำนาจจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัท แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยการยื่นจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจ


เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน และต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ถ้าไม่จดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว


จะทำให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป หากต่อไปต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัทก็ต้องดำเนินการจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่


อ่านรายละเอียด บริการรับจดทะเบียนบริษท
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจำกัด


1.ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน

ก่อนทำการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีชื่อบริษัทและต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนแล้ว โดยเราสามารถยื่นจองชื่อ


ในการจดทะเบียนได้สูงสุดถึง 3 ชื่อ และจะพิจารณาจากชื่อแรกก่อน หากชื่อแรกซ้ำ จะพิจารณาชื่อลำดับถัดไป

 

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใช้สำหรับแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท ต้องมีการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น


และข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน รวมถึงขึ้นต้นว่า บริษัท และลงท้ายด้วยคำว่า จำกัด  ซึ่งในการยื่นหนังสือบริคณห์สนธินัน


ต้องยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท
 

3.จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัท และนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้นโดยทุกคนต้องถือคนละ 1 หุ้นหรือมากกว่า จากนั้น เมื่อทำการขายหุ้นบริษัทจนครบแล้ว


จะต้องออกหนังสือเพื่อทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดการประชุมจะจัดหลังออกหนังสืออย่างน้อย 7 วัน

 

4.การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

ในวาระการปะชุม ควรประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ การตั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และอำนาจของคณะกรรมการ 


การเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน  โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่คัดเลือกมารับหน้าที่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น


และในการรับรองสัญญาที่ผู้ก่อตั้งทำขึ้นก่อนการจดทะเบียนบริษัท กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการหรือผู้ก่อตั้ง ไปจนถึงการกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ


ดูค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัท5.เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ

วาระการประชุมควรเลือกคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่แทนผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในนามบริษัท ด้วยการทำหน้าที่เก็บเงิน


ชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25%ของราคาจริง เมื่อเก็บค่าหุ้นครบแล้ว จะทำการขอจดทะเบียนบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุม

 

6.ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

**ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะดำเนินการจากการคิดจากเงินทุนจำนวนแสนละ 50 บาท ไม่ว่าจะมีเศษเกินมากี่บาท


ก็ให้คิดเป็นจำนวนเต็มแสนเท่านั้น ในการชำระค่าธรรมเนียมเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท


**ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท คิดตามทุนการจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ขั้นต่ำในการชำระต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท


**ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท


**ใบสำคัญแสงดการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท


**ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


 ปรึกษาและกรอกแบบฟอร์มขอรับใบเสนอราคาได้ที่นี่


7.รับใบสำคัญ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท และมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็ถือว่าบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ โดยสมบูรณ์ตามที่บริษัทพึงมีทุกประการ


เพียงแค่รู้ขั้นตอนก็ทำให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทตามลำดับได้อย่างถูกต้อง แต่หากต้องการความสะดวกและประหยัดเวลา


"การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจากผู้มีประสบการณ์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท"


 


เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

**ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ


**สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน


**สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน


**แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยสังเขป


**สัญญาเช่า หรือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน


**หนังสือมอบอำนาจ (หากไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

 

แบบฟอร์มที่ต้องกรอกในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

**คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบ บอจ.1


**แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด


**หนังสือบริคณห์สนธิ แบบ บอจ.2 ชำระค่าอากรแสดมป์ 200 บาท


**รายการจดทะเบียนจัดตั้ง แบบ บอจ.3


**แบบวัตถุที่ประสงค์ แบบ ว


**รายละเอียดกรรมการ แบบ ก.


**บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอจ.5


**สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท


**สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น


อ่านรายละเอียด การจดทะเบียนบริษัท กี่คน มีรายละเอียดอย่างใดบ้าง

ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่น่าสนใจ