views

การจดทะเบียนบริษัท

ผลของการจดทะเบียนบริษัท

ผลที่ตามมาต่อผู้ประกอบการ มีด้วยกันหลายประการเช่นเรื่องของความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ การสร้างโอกาสในการขอสินเชื่อ


เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงความถูกต้องในเรื่องของกฎหมายและการชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


การจดทะเบียนบริษัท คือ

บริษัทจำกัด Limited Company คือองค์การธุรกิจจัดตั้งขึ้น ด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กันผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัด


เพียงไม่เกินจำนวนเงิน ที่ตนยังส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1096 บัญญัติว่า


“ บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กันโดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ ”
 

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

1.จัดทำใบหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย


2.จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น


3.ประชุมผู้ถือหุ้น


4.ส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น


5.ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


6.ผู้ตรวจสอบบัญชี


7.จัดทำบัญชี


8.ส่งงบการเงิน


9.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี


10.แจ้งรายละเอียดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

 

ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่านบทความ..จดทะเบียนการค้าคืออะไร..คลิก

ขอดีของการจดทะเบียนบริษัท

บริษัทจำกัดสามารถจัดหาเงินทุนได้จำนวนมากตามที่ต้องการโดยการออกหุ้นจำหน่ายเพิ่ม หรือจัดหาโดยกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบ


เฉพาะมูลค่าหุ้นส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้นโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินใด ๆ ของบริษัทการดำเนินกิจการบริษัทไม่จำกัดระยะเวลาตามอายุ


ของผู้ถือหุ้นระยะเวลาในการดำเนินกิจการจึงยาวกว่าการดำเนินกิจการประเภทอื่น การบริหารงาน สามารถหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์


จัดการแทนได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถโอนหรือขายหุ้นให้ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อน


ประเภทของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


1. บริษัท เอกชน จำกัด Company Limited 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565


มีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สาระสำคัญคืนลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจำกัดจาก 3 คน เหลือแค่ 2 คน


2.บริษัท มหาชน จำกัด Public Company 

บริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งมาตรา 15 บัญญัติว่า “บุคคลธรรมดาตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป


จะเริ่มจัดตั้งบริษัท มหาชน จำกัดได้ โดยจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ และปฏิบัติการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ที่ดำเนินการขาย


และซื้อหุ้นของบริษัทจำกัด(มหาชน) คือ ตลาดหลักทรัพย์โดยจะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public LimitedCompany แล้วย่อได้เป็น PLC เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทจำกัด ประเภทมหาชน


 อ่านบทความ จดทะเบียนนิติบุคคล คืออะไรเพื่ออะไร

 

การจดทะเบียน

1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

 

 

 2.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

 

 

 

เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วก็ให้ดำเนินการดังนี้

1.ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด


2.เมื่อมีการจองซื้อหุ้นหมดแล้ว ก็ให้ผู้เริ่มก่อการออกหนังสือนัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทการออกหนังสือนัดประชุมจะต้องห่างจากวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน


3.จัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท

**องค์ประชุมจะต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 คน นับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด
**วาระการประชุม


3.1 ให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทำไว้และค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการต้องจ่ายในการเริ่มก่อตั้งบริษัท


3.2 ทำความตกลงตั้งข้อบังคับของบริษัท


3.3 กำหนดจำนวนเงิน ซึ่งจะให้แก่ผู้เริ่มก่อการ


3.4 ในกรณีที่บริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิให้กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิพร้อมทั้งกำหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิว่ามีสภาพหรือสิทธิอย่างไร


3.5กรณีที่บริษัทจะออกหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงานจะต้องกำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ


ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือ ได้ใช้แต่บางส่วนเพราะได้ใช้ค่าหุ้นด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน


ทั้งในหนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมแรงงานที่จะนำมาตีราคาเป็นค่าหุ้นของบริษัทต้องเป็นแรงงานที่ได้กระทำไปแล้ว


3.6 การเรียกชำระค่าหุ้น


3.7 เลือกตั้งกรรมการ และกำหนดอำนาจกรรมการ


3.8เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมทั้งกำหนดค่าสินจ้างการตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินต้องแต่ตั้งบุคคลธรรมดาเท่านั้น จะแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชีไม่ได้


4.ผู้เริ่มก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม


5.คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น


6.เก็บค่าหุ้นได้ครบให้กรรมการผู้มีอำนาจจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัท แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยการยื่นจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจ


เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทถ้าไม่จดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว


จะทำให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไปหากต่อไปต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัทก็ต้องดำเนินการจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านรายละเอียด บริการรับจดทะเบียนบริษท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

1. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน

ก่อนทำการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีชื่อบริษัทและต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนแล้ว โดยเราสามารถยื่นจองชื่อในการ


จดทะเบียนได้สูงสุดถึง3 ชื่อ และจะพิจารณาจากชื่อแรกก่อน หากชื่อแรกซ้ำ จะพิจารณาชื่อลำดับถัดไป


2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

หนังสือบริคณห์สนธิ คือหนังสือที่มีขึ้นเพื่อใช้สำหรับแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัทต้องมีการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้นและข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2คน


รวมถึงขึ้นต้นว่า บริษัท และลงท้ายด้วยคำว่า จำกัด  ซึ่งในการยื่นหนังสือบริคณห์สนธินันต้องยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท
 

3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้นโดยทุกคนต้องถือคนละ1 หุ้นหรือมากกว่า จากนั้น เมื่อทำการขายหุ้นบริษัทจนครบแล้ว


จะต้องออกหนังสือเพื่อทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดการประชุมจะจัดหลังออกหนังสืออย่างน้อย 7 วัน

 

4. การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

ในวาระการปะชุม ควรประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ การตั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และอำนาจของคณะกรรมการ 


การเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่คัดเลือกมารับหน้าที่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น


และในการรับรองสัญญาที่ผู้ก่อตั้งทำขึ้นก่อนการจดทะเบียนบริษัทกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการหรือผู้ก่อตั้งไปจนถึงการกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ


ดูค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัท


5. เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ

วาระการประชุมควรเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในนามบริษัทด้วยการทำหน้าที่เก็บเงิน ชำระค่าหุ้น


อย่างน้อย 25% ของราคาจริง เมื่อเก็บค่าหุ้นครบแล้วจะทำการขอจดทะเบียนบริษัท ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุม

 

6. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

**ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิจะดำเนินการจากการคิดจากเงินทุนจำนวนแสนละ 50 บาท ไม่ว่าจะมีเศษเกินมากี่บาทก็ให้คิดเป็นจำนวนเต็มแสนเท่านั้นในการชำระค่าธรรมเนียมเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000บาท


**ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทคิดตามทุนการจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ขั้นต่ำในการชำระต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท


**ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200บาท


**ใบสำคัญแสงดการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท


**ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


ปรึกษาและกรอกแบบฟอร์มขอรับใบเสนอราคาได้ที่นี่


7. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทและมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็ถือว่าบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ โดยสมบูรณ์


ตามที่บริษัทพึงมีทุกประการเพียงแค่รู้ขั้นตอนก็ทำให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทตามลำดับได้อย่างถูกต้องแต่หากต้องการความสะดวกและประหยัดเวลา


เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

**ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ


**สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน


**สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน


**แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยสังเขป


**สัญญาเช่า หรือหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน


**หนังสือมอบอำนาจ (หากไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

 

แบบฟอร์มที่ต้องกรอกในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

**คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบ บอจ.1


**แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด


**หนังสือบริคณห์สนธิ แบบ บอจ.2ชำระค่าอากรแสดมป์ 200 บาท


**รายการจดทะเบียนจัดตั้ง แบบ บอจ.3


**แบบวัตถุที่ประสงค์ แบบ ว


**รายละเอียดกรรมการ แบบ ก.


**บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอจ.5


**สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท


**สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านรายละเอียด การจดทะเบียนบริษัท กี่คน มีรายละเอียดอย่างใดบ้าง


ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่น่าสนใจ