views

จดทะเบียนบริษัท นนทบุรีที่ไหน


สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในจังหวัดนนทบุรี

การจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดนนทบุรี


ธุรกิจของท่านผู้ประกอบการตั้งอยู่ ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย อำเภอใดก้อตามในจังหวัดนนทบุรี  


ท่านสามารถยื่นขอรับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจดทะเบียนนิติบุคล ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี


ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี


ดูค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้


ท่านผู้ประกอบการที่ประสงค์ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจดทะเบียนบริษัทจำกัด (จดจัดตั้งครั้งแรก)


สามารถยื่นจดทะเบียนข้ามเขต ได้ทั่วประเทศซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแก่ภาคธุรกิจ


จากเดิมที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เท่านั้น


ให้คำปรึกษาก่อนการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่


สำหรับขั้นตอนเตรียมจดทะเบียนบริษัท


1.ชื่อบริษัท ที่ต้องการ ตั้งเผื่อไว้ 3 ชื่อทั้งภาษาไทย (หรือภาษาอังกฤษถ้าต้องการ)


2.วัตถุประสงค์ของบริษัท


3.เงินทุนที่จดทะเบียน


4.รายชื่อบุคคลที่หุ้นส่วน จำนวนหุ้นที่จะถือ เบอร์โทร


5.ชื่อกรรมการผู้จัดการและกรรมการ


6.สถานประกอบการ


7.ออกแบบตรายาง


8.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ


9.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านขั้นตอนรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่


สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการ จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี


รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล

1.จดทะเบียนบริษัทจำกัด


2.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


3.จดทะเบียนใบทะเบียนพณิชย์ (ร้านค้า)


4.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ


5.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล


พร้อมให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยไม่คิดค่าบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจดทะเบียนบริษัท มากว่า 25 ปี


ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจใน เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องในการการจดทะเบียนบริษัท ในทุกขั้นตอน


เริ่มตั้งแต่ คิดชื่อบริษัท การจองชื่อบริษัท เตรียมเอกสารหลักฐานในการจดทะเบียน หนังสือเชิญประชุม


การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ การจองซื้อหุ้น นัดประชุมการประชุมจัดตั้งตลอดจนการลงรายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียนบริษัท


ดูละเอียดบริการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติม กดที่นี่


" ปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และประมวลรัษฎากร ” 


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บทความที่น่าสนใจ