views

จดทะเบียนบริษัท นนทบุรีที่ไหน


สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในจังหวัดนนทบุรี

การจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดนนทบุรี


ธุรกิจของท่านผู้ประกอบการตั้งอยู่ ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย อำเภอใดก้อตามในจังหวัดนนทบุรี  


ท่านสามารถยื่นขอรับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจดทะเบียนนิติบุคล ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี


ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี


ดูค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้


ท่านผู้ประกอบการที่ประสงค์ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจดทะเบียนบริษัทจำกัด (จดจัดตั้งครั้งแรก)


สามารถยื่นจดทะเบียนข้ามเขต ได้ทั่วประเทศซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแก่ภาคธุรกิจ


จากเดิมที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เท่านั้น


ให้คำปรึกษาก่อนการจดทะเบียนบริษัท กด ได้ที่นี่สำหรับขั้นตอนเตรียมจดทะเบียนบริษัท


1.ชื่อบริษัท ที่ต้องการ ตั้งเผื่อไว้ 3 ชื่อทั้งภาษาไทย (หรือภาษาอังกฤษถ้าต้องการ)


2.วัตถุประสงค์ของบริษัท


3.เงินทุนที่จดทะเบียน


4.รายชื่อบุคคลที่หุ้นส่วน จำนวนหุ้นที่จะถือ เบอร์โทร


5.ชื่อกรรมการผู้จัดการและกรรมการ


6.สถานประกอบการ


7.ออกแบบตรายาง


8.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ


9.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน


อ่านขั้นตอนรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการ จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี


รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล

1.จดทะเบียนบริษัทจำกัด


2.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


3.จดทะเบียนใบทะเบียนพณิชย์ (ร้านค้า)


4.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ


5.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล


พร้อมให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยไม่คิดค่าบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจดทะเบียนบริษัท มากว่า 25 ปี


ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจใน เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องในการการจดทะเบียนบริษัท ในทุกขั้นตอน


เริ่มตั้งแต่ คิดชื่อบริษัท การจองชื่อบริษัท เตรียมเอกสารหลักฐานในการจดทะเบียน หนังสือเชิญประชุม


การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ การจองซื้อหุ้น นัดประชุมการประชุมจัดตั้ง


ตลอดจนการลงรายมือชื่อในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ดูละเอียดบริการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติม กดที่นี่


" ปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และประมวลรัษฎากร ” 


ดูรวมบทความอื่นๆ  กดที่นี่

.............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting

บทความที่น่าสนใจ