views

บริษัทรับทำบัญชี


มาทำความรู้จักบริษัทรับทำบัญชี ศึกษาคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ข้อดีข้อเสีย รวมถึงวิธีเลือก และประโยชน์ของ บริษัทรับทำบัญชีที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับธุรกิจท่านในการใช้บริการ Accounting company


หัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจคือการทำบัญชีภาษีอากร เพราะกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลตามกฎหมายต้องจัดทำบัญชีเพื่อสรุปผลการดำเนินธุรกิจหรือปิดงบการเงินนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดยผู้ทำบัญชีของกิจการจะต้องมีความรู้ในการทำบัญชีที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดสาระครั้งนี้ขอนำเสนอบทบาทหน้าที่ ความสำคัญ ข้อดีข้อเสีย ของบริษัทรับทำบัญชี และสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทำบัญชี เช่นวิธีการเลือกบริษัททำบัญชีที่มีคุณภาพ


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท


บริษัทรับทำบัญชี คือ

บริษัทรับทำบัญชีคือบริษัททีเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักบัญชีที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาด้านการบัญชีในระดับต่าง ๆ ตามคุณสมบัติตามข้อบังคับของกฎหมายในการทำบัญชี


ประเภทของผู้ให้บริการรับทำบัญชี 


1.ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ ผู้รับทำบัญชีประเภทนี้เป็นผู้ให้บริการรับจ้างทำบัญชีในนามของบุคคลธรรมดา เป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ มีความเชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีภาษีมีความรู้ความสามารถ มีวุฒิการศึกษาทางด้านการบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดไว้


2.หน่วยงานนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อรับบริการทำบัญชี หรือบริการตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลประเภทนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี


ต้องมีหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามไม่น้อยกว่า 3% ของทุนจดทะเบียน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี  โดยจะได้รับหนังสือรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีด้วย


บริการของ บริษัทรับทำบัญชี มีอะไรบ้าง

สำหรับบริการของบริษัทรับทำบัญชีจะมีหลากหลายบริการแต่ทั้งนี้ถ้ามองภาพใหญ่ ๆ แล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก่

 

บริการด้านบัญชี

บริษัทรับทำบัญชีทุกที่ย่อมต้องมีบริการด้านบัญชีโดยเฉพาะซึ่งจะครอบคลุมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์บัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน โดยกระบวนการทำงานของบริษัทรับทำบัญชีโดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนแรก : รวบรวมเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชีเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินโดยบริษัทรับทำบัญชีจะรวบรวมเอกสารทางบัญชีจากธุรกิจ ซึ่งเอกสารทางบัญชีที่สำคัญ


ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า บิลเงินสด เป็นต้น บริษัทรับทำบัญชีก็จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาบันทึกบัญชีโดยจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และความถูกต้องของการคำนวณต่อไป

 

ขั้นตอนที่สอง : บันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของธุรกิจการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้


บริษัทรับทำบัญชีจะบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบัญชีต่าง ๆเช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันแยกประเภท เป็นต้น


สำหรับสมุดรายวันทั่วไปเป็นสมุดบัญชีที่บันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยแยกประเภทของรายการทางบัญชีออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่รายการรับเงิน รายการจ่ายเงิน รายการลูกหนี้ และรายการเจ้าหนี้


ทั้งนี้สมุดรายวันแยกประเภทเป็นสมุดบัญชีที่บันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยแยกรายละเอียดของรายการทางบัญชีออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ บริษัทรับทำบัญชีก็จะทำส่วนนี้ด้วย

 

ขั้นตอนที่สาม : จัดทำรายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงินเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจโดยรายงานทางการเงินที่สำคัญและทุกบริษัทต้องมี ได้แก่ งบแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด งบแสดงผลการดำเนินงานแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง


โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนรายได้และส่วนค่าใช้จ่ายส่วนงบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะการเงินของธุรกิจ ณ สิ้นระยะเวลาหนึ่งโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนสินทรัพย์และส่วนหนี้สิน และสุดท้ายคืองบกระแสเงินสด


จะแสดงกระแสเงินสดที่ไหลเข้าและไหลออกจากธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น3 ส่วน ได้แก่ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานกระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน


ทั้งหมดคือหน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชีที่จะต้องจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

 

ขั้นตอนที่สี่ : ยื่นภาษี

การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของของธุรกิจตามกฎหมายโดยธุรกิจมีหน้าที่นำส่งภาษีต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น 


บริษัทรับทำบัญชีจะช่วยรวบรวมเอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นภาษีให้กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งบริษัทรับทำบัญชีจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ก่อนยื่นภาษี

 

ขั้นตอนที่ห้า : วางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถชำระภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดบริษัทรับทำบัญชีจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ธุรกิจในด้านต่าง ๆ


เช่นการกำหนดนโยบายทางภาษี การเลือกรูปแบบการจดทะเบียนภาษีเป็นต้น ทั้งหมดคือขั้นตอน และบริการต่าง ๆ ที่บริษัทรับทำบัญชีสามารถทำได้แต่ทั้งนี้ก็ยังมีบริการอื่น ๆ อีกด้วย ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

 

บริการด้านอื่นๆ ที่บริษัทรับทำบัญชีสามารถทำได้

บริษัทรับทำบัญชีบางแห่งอาจให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น ดังนี้

 

1. การตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ


บริษัทรับทำบัญชีที่ให้บริการการตรวจสอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ด้วยส่วนกระบวนการตรวจสอบบัญชีโดยทั่วไปของบริษัทรับทำบัญชีประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนแรก เป็นการวางแผนการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีจะวางแผนการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในงบการเงิน


ขั้นตอนที่สอง เป็นการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจะรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสารทางบัญชีเอกสารหลักฐานอื่น ๆ จากการสัมภาษณ์พนักงาน เป็นต้น


ขั้นตอนที่สาม เป็นการวิเคราะห์หลักฐานการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีจะวิเคราะห์หลักฐานการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน

 

ขั้นตอนที่สี่ เป็นการจัดทำรายงานการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจะจัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน

 

2. การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

การให้คำปรึกษาทางธุรกิจเป็นกระบวนการที่บริษัทรับทำบัญชีจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การบริหารการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล เป็นต้น


ซึ่งบริษัทรับทำบัญชีที่ให้บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตัวอย่างของงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่บริษัทรับทำบัญชีอาจให้บริการ


เช่น การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีจัดทำเอกสารทางการค้าการให้ความช่วยเหลือด้านภาษีต่างๆ เช่น การขอคืนภาษี การจัดทำบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นต้นการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดทำสัญญาเป็นต้น 


วิธีเลือก บริษัทรับทำบัญชี


1. ต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลตามกฎหมายอันแสดงถึงคุณสมบัติของบริษัทที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด


2. เป็นบริษัทรับทำบัญชีที่มีตัวตนจริง มีสถานที่ตั้งบริษัทแสดงให้เห็นชัดเจน  ติดต่อได้สะดวก


3. ให้บริการด้านงานบัญชีครอบคลุมถึงต้องขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจฯและเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตามกฎหมายกำหนด


4. มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถทางการทำบัญชีภาษี ที่ตรงตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดไว้  


5. ค่าบริการค่าบริการที่เป็นมาตรฐานในการทำบัญชี


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาฟรีประโยชน์ของบริษัทรับทำบัญชี


1. ช่วยทำบัญชีกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนดบริษัทรับทำบัญชีจะช่วยทำบัญชี และตรวจสอบให้งบต่างๆ ของบริษัท เช่น งบกำไรขาดทุน รวมไปถึง


บัญชีรายรับ บัญชีราจ่าย ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และจะแสดงถึงตัวเลขกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือนในแต่ละไตรมาส ที่จะนำไปวางแผนการดำเนินกิจการต่อไป


2. มีที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านบัญชี การทำธุรกิจจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐซึ่งกิจการต้องมีหน้าที่เป็นหน้าทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของการดำเนินกิจการ


เช่น การทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย การออกใบกำกับภาษีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้บริษัทรับทำบัญชี จะช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงในการโดนลงโทษเพราะรู้ไม่จริงจนเกิดความผิดพลาด

 

3. ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี แม้ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูปมาช่วยในการทำบัญชี แต่โปรแกรมต่างๆ เหล่านั้นก็ต้องเสียเงินซื้อ แล้วก็ยังต้องจ้างพนักงานทำบัญชีรายเดือน


ที่มีความสามารถสูงเงินเดือนสูงมาประจำแต่หากจ้างบริษัทรับทำบัญชี ก็จ้างเพียงพนักงานบัญชีทั่วๆไปเงินเดือนไม่สูง มาช่วยเก็บและรวบรวมเอกสารส่งบริษัทรับทำบัญชีเมื่อถึงฤดูกาลปิดงบ


บริษัทรับทำบัญชีก็จะส่งคนที่มีความชำนาญมาช่วยปิดงบให้ โดยเสียค่าใช้จ่ายแค่หลักพันต่อครั้งจึงช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานบัญชีที่มีค่าจ้างสูงที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือน


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวิเคราะห์งบการเงินบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการรับทำบัญชี


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี เป็นบริษัทรับทำบัญชี ที่ให้บริการงานด้านบัญชีแบบครบวงจรทั้งการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี บริการจดทะเบียนบริษัท


โดยในทุกขั้นตอนได้มีการควบคุมความถูกต้องโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้กิจการผู้ใช้บริการวางใจไร้ความกังวล และมั่นใจในความถูกต้องและครอบคลุมไปถึงถูกต้องตามกฎหมาย 


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


บทความที่น่าสนใจ