views

การปิดงบบัญชี


ถ้าหากการจัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจแล้วล่ะก็การปิดงบบัญชีก็คงจะถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ว่าได้


เพราะการจัดทำบัญชีทำให้บริษัทสามารถเห็นภาพรวมของบริษัทในแต่ละเดือนเพื่อให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นทราบถึงที่มาที่ไปของเงินในบริษัท


ส่วนการปิดงบบัญชีก็ถือเป็นการสรุปภาพรวมเพื่อแสดงสถานะการเงินรวมถึงสถานะของบริษัทให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งไปกว่านั้น


การปิดงบบัญชียังถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอีกด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการปิดงบบัญชีถึงสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจยิ่งนัก


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


การปิดงบการเงินคือ

ก่อนที่จะได้ทำความรู้จักกับการปิดงบบัญชี คุณจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า“งบการเงิน” คืออะไร


“งบการเงิน” คือข้อมูลหรือรายงานด้านการบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงด้านการเงินของธุรกิจที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทเพื่อให้ได้ทราบถึงสถานะของธุรกิจ


ทั้งในแง่ของการบริการจัดการ ทิศทางธุรกิจรวมถึงกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ


“การปิดงบบัญชี”คือ การจัดการงบการเงินจากข้อมูลการจัดทำบัญชี ทั้งข้อมูลการเดินบัญชีข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ ที่ได้ดำเนินกิจการมาตลอดทั้งปี


โดยทั่วไปมักจะทำการบันทึกข้อมูลบัญชีภาษีเป็นรายเดือนและมีการแยกรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายออกจากกัน นอกจากนี้ ทางบริษัทยังต้องทำการรวบรวม


จัดเก็บเอกสารการต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการจัดซื้อ ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เป็นต้นเพื่อให้ง่ายต่อการปิดรอบบัญชี


และง่ายต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดการจัดทำงบการเงิน


ขั้นตอนการปิดงบบัญชี

ขั้นตอนที่ 1 ทำการรวบรวมเอกสารทางการเงินต่างๆ  ทั้งใบเสร็จซื้อ บิลเงินสดและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจัดการแยกเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่


และเรียงลำดับเลขที่เอกสารให้เรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปยอดบัญชี ถือเป็นขั้นตอนในการเตรียมเอกสารให้พร้อม


ขั้นตอนที่ 2 หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ไว้แล้ว สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเพิ่มก็คือรายงานภาษีซื้อ-ขาย


โดยให้นำใบกำกับภาษีซื้อ-ขายแนบไปพร้อมกับรายงานภาษีซื้อ-ขาย


ขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องจัดเตรียมรายงานการเดินบัญชี หรือ Statement ของบริษัทให้ครบถ้วนทุกเดือน ทั้งนี้หากมีเอกสาร


รายการเดินบัญชีในเดือนไหนที่ขาดหายไปทางบริษัทจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ให้เรียบร้อยก่อนการนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้ทำการเตรียมเอกสารที่ได้กล่าวไว้ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 อย่างครบถ้วนแล้วหากว่าบริษัทของคุณ เป็นบริษัทที่มีนักบัญชี


ประจำหรือได้ทำจ้างนักบัญชีไว้แล้วคุณก็เพียงแค่แจ้งให้นักบัญชีทำการปิดงบบัญชีได้เลยแต่หากว่าธุรกิจของคุณนั้น ไม่ได้มีนักบัญชีประจำ


เราแนะนำให้คุณส่งต่อเอกสารเหล่านี้ให้แก่สำนักงานบัญชีเพื่อทำการปิดงบการเงิน และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสะดวกต่อคุณ


เราขอแนะนำให้คุณเลือกสำนักงานบัญชี ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างยาวนาน


ขั้นตอนที่ 5 จากขั้นตอนที่ 4 เมื่อดำเนินการปิดงบบัญชีเรียบร้อยแล้วให้คุณทำการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จากการปิดงบบัญชีให้เรียบร้อย


ทั้งสมุดรายวันแยกประเภท ทะเบียนทรัพย์สิน สมุดรายวันทั่วไป ฯลฯเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลจัดเก็บสำหรับบริษัท


โดยต้องทำการจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ไม่น้อยกว่า5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด


ขั้นตอนที่ 6 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการนำส่งงบการเงินที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมกสรรพากรภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


การปิดงบการเงินสำคัญแค่ไหน?

ในการปิดงบบัญชีนั้นอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมาย ฉะนั้นแปลว่าหากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด


ส่งผลให้มีโทษปรับตามมา อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการยื่นปิดงบบัญชีสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์หรือหากใครไม่สะดวกก็ยังสามารถ


จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ แต่ถึงแม้ว่าจะสะดวกแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องคำนึงก็คือระยะเวลานั่นเอง โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรกำหนด


แต่หากทางบริษัทไม่สะดวกดำเนินการเองทางสำนักงานบัญชี พีทูพี ของเราก็มีบริการปิดงบบัญชีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของท่านด้วย


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


โทษทางกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่บริษัทจำกัดใดไม่ส่งสำเนางบดุลหรืองบการเงินต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นเวลา3 ปี ติดต่อกัน


นายทะเบียนมีสิทธิ์ที่จะขีดชื่อบริษัทนั้นออกจากทะเบียนบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273/1ถึงมาตรา 1273/3


ซึ่งถ้าหากบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนจะส่งผลต่อสถานะการดำเนินการของบริษัท พูดง่ายๆก็คือบริษัทจะไม่อยู่ในสถานะดำเนินกิจการอีกต่อไป และต้องปิดกิจการนั่นเอง


นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติยังกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม หรือ มูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 28 กรรมการบริษัทมีระวางโทษปรับไม่เกิน50,000 บาท


จะเห็นได้ว่าโทษทางกฎหมายของการไม่ส่งการปิดงบบัญชีนั้นเรียกได้ว่าส่งผลต่อบริษัทถึงขั้นถูกระงับการดำเนินกิจการได้เลย


การดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดจึงส่งผลดีอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ


ระยะเวลาในการดำเนินการ

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการปิดงบบัญชี คือช่วงเวลาที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องดำเนินการปิดงบบัญชีเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ซึ่งในทีนี้ก็คือกรมธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยจะต้องทำการนำส่งปีละ 1 ครั้งตามช่วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับตามรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน


เช่น 1 มกราคม –31 ธันวาคม ทั้งนี้ สามารถดำเนินการปิดรอบตามวันที่ในปีปฏิทิน หรือนับตามช่วงเวลาให้ครบระยะ1 ปีก็ได้ เช่น 5 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2564 เป็นต้น


อย่างไรก็ดีก็ยังมีข้อสังเกตอีกสักนิดสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งใหม่หลังจากได้ดำเนินการปิดงบบัญชีแล้ว


บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเหล่านั้นสามารถใช้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือนได้ เฉพาะในรอบปีแรก  โดยสามารถกำหนดให้วันใด


เป็นวันเริ่มจัดตั้งก็ได้ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 12 เดือน และที่สำคัญคือรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป จะต้องเท่ากับ12 เดือน และขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า


บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ๆ จะไม่สามารถปิดงบบัญชีเกิน 12 เดือนได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่หรือดำเนินการมานานแล้วก็ตาม


นอกจากนี้ อีกหนึ่งเรื่องที่บริษัทจะต้องทำความเข้าใจก็คือหากบริษัทได้เลือกช่วงเวลาในการปิดงบบัญชีแล้วจะต้องปิดงบบัญชีในวันเดิมเท่านั้น


เนื่องจากหากอ้างอิงตามรอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไป ตามบทบัญญัติมาตรา 65แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งกำหนดไว้ว่า


การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเท่ากับ 12เดือน โดยจะเริ่มต้นเละสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้นั่นเอง


เพื่อความสะดวกในการยื่นปิดงบบัญชีขอแนะนำให้บริษัทยื่นตามรอบปฏิทินแทนเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการและป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้


ประโยชน์ของการปิดงบการเงิน

อย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นถึงประโยชน์ของการปิดงบบัญชีที่ไม่ได้ส่งผลดีแค่กับบริษัทในแง่ของการดำเนินการตามกฎหมายเพียงเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อบริษัทในอีกหลาย ๆ แง่มุม ดังต่อไปนี้


- ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของบริษัทและทิศทางการบริหารในแต่ละปีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากการปิดงบบัญชีนั้นเสมือนกับเป็นการแจกแจงรายละเอียด


ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย รายรับ ฯลฯที่จะสะท้อนให้คุณเห็นว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องไหนเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง


- ในการจัดทำการปิดงบบัญชี คุณจำเป็นต้องทำการรวบรวมเอกสารต่าง ๆเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังต้องจัดทำเอกสารต่าง ๆ


ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูงในส่วนนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่คุณถืออยู่ในปัจจุบันเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและถูกต้องแม่นยำ


เพื่อช่วยให้การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแสดงข้อมูลต่อพนักงานบัญชีเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น


- บริษัทสามารถนำข้อมูลในส่วนของปิดงบบัญชีไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรายงานการวิเคราะห์ยอดขาย


รายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้ เป็นต้น


- บริษัทสามารถนำข้อมูลตัวเลขจากปิดงบบัญชีมาใช้เพื่อแจกแจงเงินปันผลให้แก่หุ้นส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น


- การปิดงบบัญชีช่วยให้บริษัทมองเห็นผลกำไรและขาดทุนของบริษัทได้อย่างชัดเจนมากซึ่งถึงแม้ว่าความจริงจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก


แต่การได้ทราบถึงสถานะของบริษัทก็เป็นข้อดีที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและตัดสินใจในเรื่องของการบริหารบริษัทได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเอง


- การปิดงบบัญชีจะช่วยในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้เนื่องจากช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์


ตัวเลขสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ ทั้งเงินสดลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น


และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจทั้งมือใหม่และเจ้าของธุรกิจที่เปิดกิจการมานานควรจะต้องทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปิดงบบัญชี


เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคง อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อบังคับโดยการไม่ส่งข้อมูล


การปิดงบบัญชีนั้นถือเป็นความผิดและมีโทษทางกฏหมายและอาจส่งผลให้กิจการของคุณถูกระงับการดำเนินกิจการได้ เพื่อป้องกันปัญหา


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


ขอแนะนำบริการปิดงบการเงิน

สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีให้บริการทั้งในเรื่องของการจัดทำงบการเงินตลอดจนการปิดงบบัญชีโดยที่คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็มพร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญคุณจึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ดูบริการรับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร

บทความที่น่าสนใจ