views

ลักษณะงานบัญชี ผู้ทำบัญชี มีอะไรบ้าง

มารู้จักลักษณะงานบัญชี และผู้ทำบัญชี


ทราบกันดีว่างานด้านบัญชีนั้นมีหลากหลายรูปแบบจึงต้องมีการแบ่งลักษณะงานกันอย่างชัดเจนเพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากที่สุด 

ลักษณะงานบัญชีในที่นี้จะแบ่งตามรูปแบบการทำงานและหน้าที่ของบุคคลที่ประกอบอาชีพทางด้านบัญชีเป็นสำคัญ ผู้ประกอบอาชีพด้านบัญชีหมายถึง

ผู้ที่ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการ ธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล มีหน้าที่หลักๆต่อไปนี้


1.การควบคุมดูแลการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ของหน่วยงาน

2. การแนะนํา การวางแผน การจัดระบบการจัดทําบัญชีและงบประมาณต่างๆ

3.การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของงบการเงินเพื่อแสดงต่อผู้บริหารผู้ถือหุ้นและหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทําประมาณการรายได้ประมาณการรายจ่าย ผลการดําเนินงานและงบประมาณอื่นๆ 

5.ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีและให้คําแนะนําเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดเก็บภาษี

6. ตรวจสอบเงินได้พึงประเมินเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินหรือจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีเพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต่อไป

7.มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินต่างๆ เช่น การทุจริต การฉ้อโกง การล้มละลาย

8. ปฏิบัติงานหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องหรือควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆในองค์กร

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

รับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร

ลักษณะงานบัญชี มีการแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ


" นักบัญชีทั่วไป  นักบัญชีเฉพาะสาขา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภาษี และผู้ตรวจสอบภายใน "


โดยมีลักษณะงานรายละเอียดดังนี้ 

 

1. นักบัญชีทั่วไป


1.1 นักบัญชีทั่วไปมีหน้าที่่วางแผนและดําเนินงานด้านการเงินและการคลังของสถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาล

1.2 มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายการวางระบบต่างๆ และกำหนดระเบียบด้านบัญชีการเงิน และงบประมาณขององค์กร

1.3 วางแผน คิดค้นวางระบบควบคุมงานบัญชีต่างๆ และงบประมาณ กําหนดรหัสบัญชีศึกษาและติดตามมาตรฐานการบัญชีข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

1.4 วางแผนด้านการจัดตั้งงบประมาณวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และผลตอบแทน

1.5 มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการและข้อมูลต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการดําเนินงาน ติดตามการใช้เงิน และบัญชีของหน่วยงาน

1.6 มีหน้าที่วิเคราะห์งบการเงินและประเมินผลการลงทุนจัดทําข้อมูลรายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเชื่อถือได้มีความเป็นมืออาชีพ

1.7 วิเคราะห์และจัดทําระบบสารสนเทศด้านการเงิน (financial managementinformation system) เพื่อให้ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารได้ใช้ในการบริหาร
และตัดสินใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนสูงสุดให้กับองค์กร

1.8 ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

2. นักบัญชีเฉพาะสาขา


2.1 มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทําบัญชีพัฒนามีหน้าที่วางระบบและระเบียบบัญชีเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งตามความเชี่ยวชาญของนักบัญชี

2.2 นักบัญชีเฉพาะสาขาจะปฏิบัติงานหลักเช่นเดียวกับนักบัญชีทั่วไป เช่นทำเกี่ยวกับการวางแผน ดำเนินการ กำหนดนโยบาย วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการบัญชี เป็นต้น

2.3 นักบัญชีเฉพาะสาขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในงานบัญชีเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น นักบัญชีต้นทุนนักบัญชีภาษี หรืออาจมีชื่อเรียกอื่นๆ ตามสาขางานบัญชีที่เชี่ยวชาญ

3. ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภาษี 


3.1 มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของจํานวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชีรวมทั้งเอกสารทางการเงินของสถานประกอบการ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล

3.2 มีหน้าที่ตรวจสอบรายการต่าง ๆที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีและการโอนรายการต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

3.3 มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจํานวนเงินที่รับมาและจ่ายไป ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ของสถานประกอบการ

3.4 มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของใบสําคัญคู่จ่ายให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับคําสั่ง ระเบียบของหน่วยงาน และระเบียบของราชการ มติคณะรัฐมนตรีและตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

3.5 มีหน้าที่ตรวจสอบและให้คําแนะนําการดําเนินการด้านภาษีเสนอรายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนะการจัดทําเอกสารทางการเงินต่างๆ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี
 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน


4.1 มีหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ บัญชีและการบริหารงานด้านต่างๆ

4.2 ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษีอากรการตลาดและเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

4.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านงบประมาณการบัญชีและการบริหารการเงินให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานการตรวจสอบ

4.4 ตรวจสอบเงินสด ตราสารการเงินยอดเงินทดรองคงเหลือ รวมทั้งควบคุมเอกสารทางการเงิน

4.5 ตรวจสอบ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายการก่อหนี้ผูกพันเงินยืมและการจ่ายเงินทดรอง

4.6 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชีและการลงบัญชี

4.7 ตรวจสอบการบริหารและการจัดระบบงานด้านพัสดุโดยตรวจสอบการทําสัญญาการจัดซื้อการเบิกจ่าย การใช้และการเก็บรักษาพัสดุให้ประหยัด
และมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานบุคคลและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.8 รายงานผลการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขทางการเงินการบัญชีและการบริหารงานด้านอื่นๆ

4.9 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชีการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานพัสดุว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของหน่วยงาน

4.10 เสนอรายงานการตรวจสอบประจําปีและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่างๆ

4.11 เสนอวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยอาจจัดทําเป็นคู่มือการตรวจสอบ

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ นักบัญชี

 
นอกจากความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเงินการบัญชีตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้ว นักบัญชีจะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามวิชาชีพ

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ นำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ

มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและองค์กร ตลอดจนไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ศึกษาหาความรู้ติดตามข่าวสาร ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติอยู่เสมอ

รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


สำนักงานบัญชี พีทูพี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
หากท่านกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และนักบัญชีมืออาชีพในทุกลักษณะงาน สามารถติดต่อ สำนักงานบัญชี พีทูพี

องค์กร ด้านการจัดทำบัญชี และภาษีอากร มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี กับการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เชื่อถือได้

มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อกิจการ และองค์กรของท่าน สามารถปรึกษาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านข้อมูลการ จำหน่าย ติดตั้ง วางระบบโปรแกรมบัญชี Express


 
อ่านการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ในราคาที่ประหยัด

บริษัทสำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ