views

ปิดงบการเงิน นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร


ปิดงบการเงิน คือหน้าที่ที่สำคัญของเจ้าของธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของการบริหารงานฐานะทางการเงินของบริษัท


รวมถึง ข้อมูลผลการดำเนินกิจการและถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการยื่นเสียภาษี

 

หนึ่งในกระบวนการทำบัญชี


จะต้องมีการทำงบการเงินรวมถึงการปิดงบการเงินให้เรียบร้อยเพื่อทำบัญชีงบการเงินอย่างถูกต้องส่งแก่ทางสรรพากร และ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพราะหากเจ้าของธุรกิจไม่ส่งงบการเงินในแต่ละรอบบัญชี จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด

 

ปิดงบการเงิน Financial Statements คืออะไร


การปิดงบการเงิน  คือ การจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ่งรอบบัญชี โดยต้องจัดทำและส่งงบการเงิน ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ กรมสรรพากร


ตามกำหนดซึ่งการยื่นงบการเงินประจำปีปัจจุบันสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว หรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

 

ทำไมต้องปิดงบการเงิน


หน้าที่ที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการทุกคนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลคือการปิดงบการเงิน เพราะกฎหมายได้กำหนด


ให้นิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีให้กับกรมสรรพากรเพียงปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล

 

งบการเงิน เปรียบเสมือนเป็นรายงานทางการเงินและบัญชี


ให้ทราบถึงคุณภาพของการบริหารงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลผลการดำเนินกิจการ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการบัญชี


และถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการยื่นเสียภาษีดังนั้นเจ้าของธุรกิจทุกรายจำเป็นต้องจัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน


เพื่อนำข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรสุทธิไปเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามกฎหมายอย่างถูกต้อง


หน้าที่สำคัญในการปิดงบการเงิน


การปิดงบการเงิน เป็นหน้าที่ของเหล่านิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติเพื่อจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากร 


ผู้ตรวจสอบบัญชี ในการจัดส่งงบการเงินตามกำหนดซึ่งถ้าหากไม่ส่งงบการเงิน จะมีโทษปรับตามกฎหมาย


โดยปกติ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด จะต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการจัดหาผู้ทำบัญชี


หน้าที่ของบริษัทที่ต้องปิดงบการเงิน


1.ปิดบัญชี


ปิดบัญชีภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน


และต้องปิดไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่จดจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ หากไม่ดำเนินการมีความผิด


ปรับบริษัทไม่เกิน 10,000 บาท กรรมการผู้จัดการไม่เกิน10,000 บาท


2.จัดทำงบการเงิน


ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนเจ้าของ งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน


ถ้าไม่จัดทำมีความผิดปรับบริษัทไม่เกิน 50,000 บาท กรรมการผู้จัดการไม่เกิน 50,000บาท


โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต


รายละเอียดบริการ ที่ปรึกษาบัญชี ดที่นี่


3.มีผู้สอบบัญชี


ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงินโดยต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น


เพื่ออนุมัติภายใน 4เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิดปรับ บริษัทไม่เกิน 20,000 บาทกรรมการไม่เกิน 50,000 บาท

 

4.จัดส่งงบการเงิน


ส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือนนับแต่


วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิดปรับ บริษัทไม่เกิน50,000 บาท กรรมการผู้จัดการไม่เกิน 50,000 บาท


ปิดงบการเงิน มีความจำเป็นอย่างไร


· ช่วยทำให้เจ้าของกิจการเห็นตัวเลขข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทตัวเอง


· ช่วยทำให้มีการนำข้อมูลที่ได้นำไปสู่การวางแผนในการพัฒนาธุรกิจได้


· ช่วยนำข้อมูลทางบัญชีการเงินส่งทางกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง


· ปิดงบการเงินเสร็จเมื่อไหร่ทำให้รู้ว่ารอบบัญชีนั้นสิ้นสุดลงแล้ว


· การทำบัญชีทำงบการเงินของบริษัทได้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ขั้นตอนการปิดงบการเงิน


กว่าจะจบขบวนการ การปิดงบการเงินได้อย่างสมบูรณ์จะต้องผ่านขั้นตอนอีกมากที่จะทำให้การปิดงบการเงินเสร็จสมบูรณ์


พร้อมจัดส่งให้กรมสรรพากรแล้วมีขั้นตอนการปิดงบการเงินอย่างไรบ้าง


1.กำหนดวันปิดงบการเงิน


กำหนดวันปิดงบการเงินที่ชัดเจนโดยส่วนใหญ่ธุรกิจในประเทศไทยมักถือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันปิดงวดบัญชี


กำหนดว่าจะปิดเมื่อใดเดือนใด ต้องระมัดระวังให้งวดบัญชีแรกต้องถูกปิดภายใน 12เดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี


แต่ก็มีบางธุรกิจที่ปิดบัญชีในเดือนอื่นๆแต่การตัดสินใจเลือกวันปิดงวดบัญชีต้องเลือกในปีแรกที่เปิดทำการ

 

2.กระทบยอดลูกหนี้


ให้ทำการกระทบยอดลูกหนี้ หรือลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ผู้จัดทำบัญชีมั่นใจได้ว่ารายการแสดงในรายงานลูกหนี้ถูกต้อง


และใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการส่งรายงานยืนยันยอดลูกหนี้คงเหลือที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าวันสิ้นงวดจะได้ทำการบันทึกรายการขายการรับเงินถูกต้องครบถ้วน

 

3.กระทบยอดเจ้าหนี้


การกระทบยอดเจ้าหนี้ก็คล้ายกับการกระทบยอดลูกหนี้แต่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของหนี้สินคงคลังกับเจ้าหนี้ ณ วันที่สิ้นงวด


เพื่อจะตรวจสอบความถูกต้อง และวางแผนจ่ายชำระเงินให้ตรงเวลาตามที่เจ้าหนี้กำหนด

 

4.ปรับปรุงสินค้าคงเหลือ


บัญชีที่ถูกพบในกิจการที่ค้าขายมากกว่ากิจการที่ให้บริการคือ รายการบัญชีสินค้าคงเหลือ หรือ สินค้าคงคลังสำหรับการจัดการบัญชีสินค้าคงเหลือ


ณ วันสิ้นงวด ผู้ทำบัญชีต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จ้างทำบัญชีให้ทำการตรวจนับสินค้าคงคลังณ วันสิ้นงวดด้วย


อ่านรายละเอียดบริการรับวางระบบบัญชี


5.กระทบยอดเงินและเงินฝาก


ในการปิดงบการเงินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการกระทบยอดเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารรวมถึงการกระทบยอดเคลื่อนไหวเงินสด


ด้วยเพื่อการปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็ควรทำทุกเดือน เพื่อลดภาระงานลงในช่วงปลายปีแต่เมื่อถึงเวลาปิดบัญชีก็ควรต้องทำการตรวจสอบการกระทบยอดอีกครั้ง

 

6.กระทบยอดรายการอื่น ๆ พร้อมการจัดประเภทรายการ


ทำการกระทบยอดรายการอื่น ๆในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น


เช่น การเปรียบเทียบสินทรัพย์ถาวรกับ FixedAssets Register ว่ามีการบันทึกค่าเสื่อมราคาถูกต้องหรือไม่


ที่จะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือปลายปีอีกครั้งพร้อมกับหลักฐานทางการเงินอื่น ๆ

 

7.กระทบยอดภาษีและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล


กรณีที่เจ้าของธุรกิจได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มสิ่งที่ต้องกระทำเลยคือ การกระทบยอดรายได้ทั้งปีกับ ภ.พ.30และจากขั้นตอนการกระทบยอด Vat
ทางภาษีไว้การคำนวณภาษีก็ถือเป็นเรื่องง่าย


ให้ทำการปิดบัญชีประจำปีหรือ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งหากระหว่างปีมีการจัดประเภทหมวดหมู่รายการบวกกับการหักออก

 

8.สร้างงบการเงิน หรือ ปิดบัญชี


หากบริษัทใดที่เลือกใช้งานโปรแกรมมการบันทึกบัญชีอยู่แล้วก็ถือเป็นเรื่องง่ายในการปิดงบการเงินเพราะข้อมูลทุกอย่างในกิจการถูกบันทึกไว้อย่างเรียบร้อย


ขอเพียงแค่การบันทึกบัญชีทุกรายการได้บันทึกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเพราะโปรแกรมบัญชีจะคำนวณข้อมูลทุกอย่างออกมาให้อย่างถูกต้องสามารถพิมพ์เป็นเอกสารออกมาได้เลย


อ่านบริการรับตรวจสอบบัญชี


ประโยชน์ของการปิดงบการเงิน


1.การปิดงบการเงิน ข้อมูลจะมีความถูกต้องครบถ้วน และ พร้อมที่จะส่งต่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบต่อไป


2.เจ้าของธุรกิจจะมองเห็นตัวเลขที่แท้จริงว่าผลประกอบการกำลังขาดทุนหรือกำไร รวมถึง สินทรัพย์ และหนี้สินของกิจการนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้


3.ผู้ประกบอการสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของกิจการได้โดยวิเคราะห์ตัวเลขสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้


4.ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลจากการปิดงบการเงินมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่นรายงานการวิเคราะห์ยอดขาย รายงานการสินค้าคงเหลือ และ รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้


5.ผู้ประกอบการสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากตัวเลขผลกำไรที่ได้จากการปิดงบการเงิน


อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี


ผู้ดำเนินการปิดงบการเงิน


หากบริษัททั่วไป ผู้ดำเนินการปิดงบการเงิน คือนักบัญชีในตำแหน่ง สมุห์บัญชีผู้จัดการแผนกบัญชี ผู้ทำบัญชี ขึ้นกับแต่ละองค์กร


ส่วนกิจการที่ไม่ได้ทำบัญชีเอง สำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีฟรีแลนซ์จะเป็นผู้ดำเนินการปิดงบการเงิน


สรุปการปิดงบการเงิน


มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมากในแต่ละรอบบัญชีต้องทำการปิดงบอย่างละเอียดรอบคอบให้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้นำยื่นส่งข้อมูลแก่ทางกรมสรรพากร


ซึ่งปกติการปิดงบการเงินต้องยื่นเป็นประจำทุกปีงบการเงินพอถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชีก็ต้องปิดไป แสดงฐานการเงินให้ถูกต้องชัดเจน

 


หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ

    

ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือทำมานานอย่าลืมทำระบบบัญชีของกิจการตนเองให้เรียบร้อย หากระบบบัญชีไม่ดีก็จะยากมากที่จะรู้ถึงข้อมูลและสถานะทางการเงินของกิจการ


ส่งผลไปให้ระบบอื่น ๆ มีปัญหาตามมาด้วย บางกิจการต้องล้มเลิกไปเพราะไม่ได้ทำบัญชีหรือปิดงบการเงินให้ทันเวลา ส่งผลเสียในระยะยาวได้ 


บริการรับจดทะเบียนบริษัท
บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ