views

ปิดงบการเงิน

การปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน คือหน้าที่ของนิติบุคคลตามกฎหมาย ประโยชน์ของการปิดงบการเงินเพื่อทราบถึงคุณภาพของการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท


รวมถึงการแสดงข้อมูล ผลการดำเนินกิจการตามรอบระยะเวลาบัญชี หลังจากกิจการได้ทำบัญชี ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด


คือบทสรุปของการทำบัญชี ต้องมีการจัดทำงบการเงิน รวมถึงการปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร


และหากนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามกฎหมาย ไม่นำส่งงบการเงินประจำปีในแต่ละรอบบัญชี จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


หน้าที่นิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบการเงิน


ปิดงบบัญชี

นิติบุคคลต้องดำเนินการปิดงบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชี คือวันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย


และให้ปิดงบบัญชีทุกๆรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน  หากไม่ดำเนินการมีความผิดปรับบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 10,000 บาท


ทำงบการเงิน

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนเจ้าของ งบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน หากไม่จัดทำ


มีความผิดปรับบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต


   แนะนำอ่าน รายละเอียดบริการ ที่ปรึกษาบัญชี 


จัดให้มีผู้สอบบัญชี

ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคน หรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน โดยต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น


เพื่ออนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิดปรับ บริษัทไม่เกิน 20,000 บาทกรรมการไม่เกิน 50,000 บาท


นำส่งงบการเงิน

ส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน


นับแต่ วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิดปรับ บริษัทไม่เกิน50,000 บาท กรรมการผู้จัดการไม่เกิน 50,000 บาท


บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ มีมาตรฐานการบัญชีประโยชน์ของการปิดงบการเงิน

- ผู้ประกอบการเห็นถึงภาพรวมของบริษัท และทิศทางการบริหารงานแต่ละปีได้ชัดเจนเพราะการปิดงบการเงินเหมือนกับเป็นการแจกแจงข้อมูลทางการเงินฐานะทางการเงินของกิจการ


- ผู้ประกอบการนำข้อมูลปิดงบการเงินที่ได้ไปสู่การวางแผนต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์ยอดขายรายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้


- นำส่งข้อมูล งบการเงิน และภงด.50ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามกฎหมาย  


- ในการจัดทำการปิดงบการเงิน ทำให้กิจการได้ข้อมูลสถิติที่มีความละเอียดสูงและถูกต้องแม่นยำมีฐานข้อมูลของกิจการ


-บริษัทสามารถนำข้อมูลตัวเลขจากปิดงบการเงินมาใช้เพื่ออธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินปันผลให้แก่หุ้นส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายถูกต้องแม่นยำ


  แนะนำอ่าน บริการวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี

ขั้นตอนเตรียมการปิดงบการเงิน

1 กำหนดวันปิดงบการเงิน

กำหนดวันปิดงบการเงินของบริษัท โดยส่วนใหญ่ธุรกิจในประเทศไทยมักถือเอาปีปฏิทินคือ วันที่31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันปิดงวดบัญชี


2. กระทบยอดลูกหนี้

ทำการกระทบยอดลูกหนี้ ลูกหนี้การค้า แสดงรายงานลูกหนี้ จัดทำรายงานยืนยันยอดลูกหนี้คงเหลือณ วันสิ้นงวด บันทึกรายการให้ถูกต้องครบถ้วน


3.กระทบยอดเจ้าหนี้

การกระทบยอดเจ้าหนี้ก็คล้ายกับการกระทบยอดลูกหนี้ ให้ความสำคัญในเรื่องของหนี้สินคงคลังกับเจ้าหนี้ณ วันที่สิ้นงวด ตรวจสอบความถูกต้องและวางแผนจ่ายชำระเงินให้ตรงเวลาตามที่เจ้าหนี้กำหนด


4.ปรับปรุงสินค้าคงเหลือ

บันทึกรายการพร้อมการยืนยันบัญชีรายการตรวจเช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง ณ วันสิ้นงวด


5.กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมถึงการกระทบยอดเคลื่อนไหวเงินสด

เพื่อการปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยำควรทำทุกเดือนเพื่อลดภาระงานลงในช่วงปลายปี แต่เมื่อถึงเวลาปิดบัญชีก็ควรต้องทำการตรวจสอบการกระทบยอดอีกครั้ง


6.กระทบยอดรายการอื่นๆ พร้อมการจัดประเภทรายการ

ทำการกระทบยอดรายการอื่น ๆ ในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้นเช่น


การเปรียบเทียบสินทรัพย์ถาวรกับ FixedAssetsRegister ว่ามีการบันทึกค่าเสื่อมราคาถูกต้องหรือไม่ จะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือปลายปีอีกครั้งพร้อมกับหลักฐานทางการเงินอื่น ๆ


 7.กระทบยอดภาษี และคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีที่เจ้าของธุรกิจได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มสิ่งที่ต้องทำคือ การกระทบยอดรายได้ทั้งปี กับ ภ.พ.30


 8. จัดทำงบการเงิน หรือ ปิดงบบัญชี


หากบริษัทใดที่เลือกใช้งานโปรแกรมการบันทึกบัญชีอยู่แล้วก็ถือเป็นเรื่องง่ายในการปิดงบการเงิน เพราะข้อมูลทุกอย่างในกิจการถูกบันทึกไว้อย่างเรียบร้อย


และการบันทึกบัญชีทุกรายการได้บันทึกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน เพราะโปรแกรมบัญชีจะคำนวณข้อมูลทุกอย่างออกมาให้อย่างถูกต้องสามารถพิมพ์เป็นเอกสารออกมาได้เลย


  อ่านบริการ ปรึกษาเรื่องบัญชีภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญ


สรุปการปิดงบการเงิน

มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมากในแต่ละรอบบัญชีต้องทำการปิดงบ อย่างละเอียดและรอบคอบ ให้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้ยื่นนำส่ง


แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ข้อมูลกรมสรรพากร หากบริษัททั่วไปผู้ดำเนินการปิดงบการเงิน คือนักบัญชีในตำแหน่งสมุห์บัญชี


ผู้จัดการแผนกบัญชีผู้ทำบัญชี ขึ้นกับแต่ละองค์กร ส่วนกิจการที่ไม่ได้ทำบัญชีเอง สำนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชีฟรีแลนซ์ จะเป็นผู้ดำเนินการปิดงบการเงิน


เพื่อแสดงฐานการเงินให้หน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องชัดเจน

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  การปิดงบบัญชี นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร


สำนักงานบัญชี พีทูพี ขอเสนอบริการปิดงบการเงิน 


เราบริการ รับปิดงบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดบัญชีงบเปล่า พร้อมบริการนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร


โดยท่านเจ้าของธุรกิจไม่ต้องเป็นกังวล มอบหมายงานที่สำคัญให้เรารับผิดชอบ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ


มั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่าน มีการปิดงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เราพร้อมดำเนินการเพื่อกิจการท่าน ปิดงบการเงิน ถูกต้องตามกฎหมาย


บทความที่น่าสนใจ