views

การทำวีซ่า (VISA) การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
เพราะการก้าวล้ำของเทคโนโลยีที่มาจากมันสมองของมนุษย์ ที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ทำให้โลกใบใหญ่ ถูกย่อให้เล็กลงจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารกันของมนุษย์ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะต้องเดินทางจากซีกโลกหนึ่งไปยังซีกโลกหนึ่งก็ตาม


  อ่านบริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์


Work Permit และ Visa นักธุรกิจ


ประตูบานสำคัญและจำเป็นของกลุ่มคนที่ต้องการเดินทางไปทำงาน ทำธุรกิจในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตน โดยหวังว่าจะประสบความสำเร็จ


ในการไปเสร้างฐานะให้ชีวิตมั่งคั่ง แต่อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ แม้จะได้รับ Work Permit จากนายจ้างในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว


ยังมีสิ่งที่ผู้ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องรู้และต้องเตรียมตัวในพร้อมมีหลายเรื่องที่สำคัญคือ


1.ต้องวางแผนการจัดการค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายถึง ค่าที่พัก ค่าอาหาร การเสียภาษี เพราะไม่เช่นนั้นทำงานแล้วอาจจะไม่เหลือเงินเก็บ


2.เอกสารต้องพร้อม และถูกต้องตามกฎหมายการทำงานของประเทศนั้นๆ โดยนอกจากวีซ่า และใบอนุญาตการทำงานแล้ว บางประเทศอาจต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมอีก


3.เรื่องของภาษา นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษราสากลแล้ว  ถ้าคุณมีความสามารถใช้ภาษาประจำชาติของประเทศที่ไปทำงานได้ด้วย คุณก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้รับค่าแรง และมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น


4.การรู้จักปรับตัวปรับใจให้เข้ากับวิถีชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งถ้าทำได้ก็จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุข


5.เรื่องความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย งานที่คุณจะไปทำต้องเหมาะสมกับสมรรถภาพร่างกายของคุณด้วย เพราะถึงได้ไปแต่ทำงานไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์


ทั้งหมดที่กล่าวไป เป็นเพียงสาระสำคัญเบื้องต้นที่นำมาฝากคนไทยที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ  ซึ่งในความเป็นจริงประเทศไทยของเรา


ก็เป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่อยากจะเข้ามาทำงาน มาประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน  และการที่คนต่างชาติเหล่านั้น


จะเข้ามาทำงาน ทำธุรกิจในประเทศไทยได้นั้น แน่นอนว่าเขาจะต้องมี  Work Permit และ Visa นักธุรกิจ


  จดทะเบียนบริษัท บริการครบ จบในทุกขั้นตอน


work permit คืออะไร

คือ ใบอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำงาน หรือ ประกอบอาชีพในประเทศไทยได้  work permit  เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าต่างด้าวจะมาทำงาน


เป็นเพียงลูกจ้าง หรือมาประกอบธุรกิจ ซึ่งนายจ้างในแต่ละประเทศที่ต้องการจ้างงาน จะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอให้  ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้าง


และเมื่อ work permit หมดอายุก็จะต้องทำการต่ออายุใหม่ในทันที รวมทั้งในกรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนที่ทำงานหรือเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดำเนินการขอใหม่ด้วยเช่นกัน

 

ประเภทของ work permit

1. WP. 11 (ใบอนุญาตทำงาน ตท.๑๑) เป็นเล่มสีน้ำเงิน work permit ประเภทนี้ใช้สำหรับนักธุรกิจที่มีการลงทุน หรือกลุ่มแรงงานฝีมือ กลุ่มแรงงานผู้เชี่ยวชาญ


หรือกลุ่มแรงงานผู้ชำนาญการ กลุ่มแรงงานนำเข้าตามสัญญา MOU กลุ่มแรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติ รวมไปถึงกลุ่มแรงงานในธุรกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ


2. WP.15 (ใบอนุญาตทำงาน ตท.๑๕)  ใบอนุญาตประเภทนี้มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลือง  work permit ประเภทนี้ใช้สำหรับกลุ่มแรงงานที่ไป-กลับ หรือกลุ่มแรงงานท่าจ้างตามฤดูกาล


3. WP.11 (ใบอนุญาตทำงาน  ตท.๑๑)   แม้ใบอนุญาตแบบนี้มีชื่อเหมือนกับ work permit  แบบแรกแต่จะแตกต่างตรงที่เป็นเล่มสีส้ม เป็นใบอนุญาต ที่ใช้เฉพาะกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวมี่ทำงานในกิจการประมงทะเลทุกกลุ่ม


ยื่นทำ work permit ได้ที่ไหน ?

สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยทุก ๆ อาชีพ หรือจะมาทำธุรกิจในประเทศไทย ก่อนที่จะทำ  work permit จำเป็นจะต้องยื่นขอวีซ่า


แบบประเภทธุรกิจหรือ NON – IMMIGRANT – B ให้ได้ก่อนที่จะไปยื่นทำ work permit โดยต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย


สามารถไปติดต่อยื่นขอทำ work Permit ได้ที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน โดยต้องยื่นภายใน 90 วัน นับตั้งแต่เดินทางเข้ามาในไทย


  อ่านขั้นตอนการ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์


เอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นขอ  work permit

1.แบบรับคำขอ  ตท.1  พร้อมรูปถ่ายขาน 3x4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน  (ในกรณีที่คนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการยืนขอใบอนุญาตการทำงานแทนให้ใช้เอกสาร ตท.3 )


2. ใบรับรองการจ้างงานของนายจ้าง  (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)


3.สำเนาหลักฐานด้านการศึกษา สำเนาใบผ่านงาน (หากไม่ได้นำมาให้กรอกแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ให้)


4. สำเนา passport  เฉพาะหน้าที่มีรูปและชื่อของต่างด้าว


5. แบบฟอร์ม ตท.10 สำหรับแจ้งการรับเข้าทำงาน    หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง(ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ


6.กรณีคนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทและแนบมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย


หมายเหตุ การทำ work permit

 (1)  เอกสารทุกฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ต้องแปลเป็นภาษาไทย  โดยผู้แปลที่ได้รับอนุญาตในการแปล และรับรองความถูกต้องของการแปลนั้นๆ


 (2)  เอกสารประกอบทุกฉบับที่เป็นสำเนาต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี้


- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) 


- เอกสารของคนต่างด้าว  ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ  หรือผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อ


ซึ่งในที่นี้ไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดของการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตในแต่ละประเภทได้หมด ขอแนะนำท่านศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เอกสารการต่ออายุ ใบอนุญาต

เมื่อใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  แรงงานต่างด้าวต้องรีบยื่นขอต่อใบอนุญาตใหม่ ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุลง  และต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอต่ออายุดังนี้


1.  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต  ตท.5


2.  ใบอนุญาตใบเดิมตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา


3.  passport ตัวจริง และบัตรประจำตัวคนต่างด้าวตัวจริง  พร้อมถ่ายสำเนา


4. หากนายจ้างดำเนินการต่อใบอนุญาตแทนลูกจ้างต่างด้าว จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจจากลูกจ้างต่างด้าว และติดอากรแสตมป์ 10 บาท  แนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างผู้รับมอบอำนาจ     


อย่างไรก็ตามยังมีการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอ work permitในอีกหลายกรณี อาทิ

1. กรณี ขอเพิ่มหรือเปลี่ยน สถานที่ทำงาน


2. กรณี ขอเพิ่มจำนวนลูกจ้างต่างด้าว หรือเปลี่ยนสถานที่ตั้งสถานที่ทำงาน ที่ตั้งสาขา


3. กรณี ขอเพิ่ม หรือ มีการเปลี่ยน  ตำแหน่งงาน  ลักษณะการทำงาน


โดยการเตรียมเอกสารการยืนขอใบอนุญาตของแต่ละกรณีนั้น มีรายละเอียดในการจัดเตรียมที่แตกต่างกัน ผู้ดำเนินการจึงควรศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมก่อนไปยื่นเรื่องดำเนินการ


  แนะนำอ่าน เตรียมเอกสารจัดตั้งบริษัท


วีซ่าธุรกิจ คืออะไร

วีซ่าธุรกิจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Visa Non-B ถือเป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถมาทำกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศที่ออกวีซ่าให้ได้


ดังนั้นต่างด้าวที่มีความประสงค์ดังกล่าว ในไทย จึงต้องทำ  วีซ่าธุรกิจ  ให้ถูกต้องกับสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าธุรกิจ

สำหรับประทศไทย เอกสารที่ต้องนำไปยื่นขอวีซ่าธุรกิจต้องมีดังนี้


1. passport ที่ยังมีหน้าว่าง 2 หน้า และเป็น passport มีอายุการใช้งานไม่ถึง 10 ปี และต้องยังสามารถใช้ได้อีก 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ออกเดินทางออกจากประเทศปลายทาง


2. passport เล่มเก่า (ถ้ามี)


3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล


4.รูปถ่ายแบบ Biometrics  ซึ่งเป็นรูปถ่ายทางเทคโนโลยีแบบพิเศษที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างแม่นยำ


5.แบบฟอร์มคำร้องการขอวีซ่าธุรกิจที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง


6.การลงนามเพื่อรับทราบข้อกฎหมายเพื่ออยู่พำนักในประเทศนั้นๆ


7.หลักฐานการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ที่ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ


และสาระทั้งหมดคือเรื่องราวของการทำ Work Permit ใบอนุญาตในการทำงานในประเทศไทย และวีซ่าธุรกิจ สำหรับชาวต่างชาติ   


ซึ่งแน่นอนว่าในข้อเท็จจริงยังคงมีรายละเอียดอีกมากมายที่ต้องศึกษาให้รู้จริงเพื่อให้การดำเนินการทำ  Work Permit รับทำ Visa นักธุรกิจประสบความสำเร็จ


  อ่าน สถานที่จดทะเบียนบริษัท ที่ใกล้ท่านที่สุด


บทความที่น่าสนใจ