views

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ชื่อบริษัท


ผู้ประกอบนิติบุคคลที่ต้องการ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ชื่อ บริษัท


สำนักงานบัญชี พีทูพี ขอเสนอบริการ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ชื่อ บริษัท ในสาระสำคัญของบริษัทต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม


รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท อาทิเช่น แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเข้าออกกรรมการ,


แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, จดแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งบริษัท ,จดธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคม และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆกับกรมสรรพากรสำหรับการใช้บริการบริษัท รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ชื่อ บริษัท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ทุกๆครั้งของนิติบุคคล เพื่อการเติบโตทางธุรกิจเป็นเรื่องปกติ


แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพากรโดยต้องรวบรวมเอกสารหลักฐาน


การดำเนินการตามขั้นตอนที่ซับซ้อน ทั้งการเตรียมเอกสารเก่า และเอกสารใหม่หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ชื่อ บริษัท


ดังกล่าวเหล่านี้จะหมดปัญหาไป โดย สำนักงานบัญชี พีทูพี มีบริการอำนวยความสะดวก จัดการเรื่องต่างๆ ด้านการจดทะเบียน ให้ท่านผู้ประกอบการ ให้เป็นเรื่องง่าย ดังนี้

 

ดูค่าบริการ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒน์ฯ


การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์


เมื่อบริษัทจัดตั้งแล้วต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง


บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุที่ประสงค์)


1.จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษโดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์คอยรับและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่


อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า14 วันและให้ระบุวาระการประชุมเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน


2.ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3 (วัตถุที่ประสงค์)ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


3.จัดทำคำขอจดทะเบียนโดยให้กรรมการตามอำนาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

 

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ


กรณีที่กรรมการบริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรือออกจากตำแหน่งและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนพร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไข อำนาจกรรมการ


ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทนั้นบริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออก


พร้อมมีมติให้แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจตามที่จดทเบียน เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน


โดยการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 

บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


การดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการดำเนินการดังนี้


1.แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ


1.1 การแต่งตั้งกรรมการ


- แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น


-แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป

(กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่


1.2กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ดังนี้


- ครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญประจำปีแต่ละปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (โดยสองปีแรกหลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้ตกลงกันไว้ให้ใช้วิธีการจับสลากออกส่วนปีที่สามให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่ง)


และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจาตำแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้


- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนจากตำแหน่งก่อนครบวาระป.พ.พ. มาตรา 1151 และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน


- ออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีหน้งสือลาออกถึงบริษัทตามป.พ.พ.มาตรา 1153/1


- เสียชีวิต


- ล้มละลาย ป.พ.พ.มาตรา 1154


- ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถป.พ.พ.มาตรา 1154

 

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบางครั้งจะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการ


ให้สอดคล้องกับกรรมการด้วยบางครั้งไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการแต่บริษัทประสงค์จะแก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้การบริหารงานคล่องตัว


หรือรัดกุมยิ่งขึ้น ก็ดำเนินการแก้ไขอำนาจกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยการแก้ไขอำนาจกรรมการนั้นต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้


เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการได้ก็ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการโดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้

 

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ หรือ อำนาจกรรมการ


1.ชื่อกรรมการออกจากตำแหน่ง


2.ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญาชาติเลขที่บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่น ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการที่เข้าใหม่


3.อำนาจกรรมการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่

 

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี สำหรับผู้ประกอบการ


การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทและที่อยู่


เมื่อกิจการดำเนินธุรกิจมาในระยะหนึ่งมีความประสงค์ย้ายที่อยู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงยอมต้องมีขั้นตอนในการติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน


ขั้นตอนการย้ายที่อยู่บริษัทจดทะเบียน


ก.ขั้นตอนดำเนินการกับกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์


เป็นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทแบ่งออกได้ 2 กรณีคือ

 

กรณีที่ตั้งที่อยู่ใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับที่อยู่เดิม


ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีขั้นตอนในจัดทำคำขอจดทะเบียนและยื่นเอกสารของจดทะเบียน จากนั้นนายทะเบียนจึงจะรับจดทะเบียน


กรณีที่ตั้งที่อยู่ใหม่ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น


ตามกฎหมายกำหนดว่าให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีมติพิเศษโดยออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่


อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องระบุวาระการประชุมให้แก้ไขเพิ่มเติมว่าบริษัทจะย้ายสำนักงานไปอยู่จังหวัดใดในหนังสือบริคณห์สนธิ

 

ทั้งสองกรณี ถ้าสำนักงานเดิมอยู่ในเขตกรุงเทพฯให้ยื่นจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี


หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขตในกรุงเทพแต่ถ้าสำนักงานเดิมอยู่จังหวัดอื่นนอกเหนือเขตกรุงเทพ ให้ยื่นจดทะเบียนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

 

ขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากร


1) แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภ.พ.09 จำนวน 3 ฉบับ


2) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภ.พ.20 เดิม


3)หลักฐานแสดงที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่ได้แก่


3.1สัญญาเช่าอาคารเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอกากรแสตมป์ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ


3.2สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ


3.3สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ผู้ยินยอม ได้แก่สำเนาสัญญาซื้อขายสำเนาโฉนดที่ดิน คำขอเลขที่บ้าน


3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่า หรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล


4)แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการแห่งใหม่


5) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้ประกอบการมิได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง


6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


7) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน


บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัททั้งการแจ้งย้ายต่อหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรค่อนข้างใช้เวลา


ผู้ประกอบการสามารถเรียกใช้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัท ในการแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงกรรมการ


กับสำนักงานบัญชี พีทุพี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดเตียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วนช่วยประหยัดเวลาและลดภาระความยุ่งยาก


สำหรับผู้ประกอบการเมื่อเทียบกับค่าบริการที่ต้องจ่ายได้อย่างคุ้มค่า


บริการรับจดทะเบียนบริษัทบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ