views

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

การเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ ที่มีรายรับจากการ ขายสินค้าเป็นปกติธุระ ซึ่งหมายถึง มีการขายสินค้า/บริการ ตามทางการค้าเป็นปกติ


ซึ่งตามกฎหมายถือว่า เป็นหน้าที่ที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมสรรพากร


มิเช่นนั้นก็จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นความผิดต้องถูกค่าปรับเพิ่มเติม 


ใครต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีการจดทะเบียน สำหรับผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจทางการค้า


ที่มีรายรับจากการขายสินค้าและบริการนั้นๆโดยมียอดขายสินค้าและบริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียน


ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน


ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1.ผู้ประกอบกิจการที่มีแผนการดำเนินงานในอนาคตที่มีแผนงานจากการดำเนินการซึ่งเป็นขั้นตอนของแผนการเตรียมการดำเนินกิจการ


โดยทำให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่ต้องอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายเช่น การก่อสร้างโรงงานเพื่อเตรียมเปิดกิจการ


การก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานเพื่อการดำเนินการตามแผนของการผลิตนั้น ๆ เป็นต้น


โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการเว้นแต่มีสัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม


2. ผู้ประกอบกิจการที่ได้ดำเนินกิจการอยู่นอกราชอาณาจักรหรือนอกประเทศไทยดำเนินกิจการในต่างประเทศ


แต่ได้มีการขาย/จำหน่าย สินค้า/บริการ ในประเทศไทยโดยมีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการขายหรือจำหน่ายแทน


ในกรณีนี้ตัวแทนผู้ดำเนินการจำหน่ายสินค้า/บริการแทนนั้นมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


แนะนำอ่านยื่นภาษีออนไลน์ คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง"ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"


ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแต่ยังคงมีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหมายถึง


กฎหมายมีการยกเว้นไม่ต้องมีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากผู้ประกอบการนั้นต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ได้แก่


 1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรสัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน


2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี


3.ผู้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งโดยท่าอากาศยาน


4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร


ผู้ประกอบการเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากต้องการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ก็ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอแจ้งใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภ.พ. 01.1 จำนวน 1 ชุด 3 ฉบับพร้อมกับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01 ได้ที่กรมสรรพากร


ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน1.8 ล้านบาทต่อปี


2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย


3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร


4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว


ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ


ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2536 ซึ่งจะต่างจากผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรแต่มีตัวแทนนำสินค้า/บริการเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย


กรณีนี้จะเข้าเงื่อนไขต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น


5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยผู้ประกอบกิจการประเภทนี้ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไปตามที่อธิบดีมีประกาศกำหนดออกมาเมื่อมีเหตุอันสมควรตามสถานการณ์


แนะนำอ่านบทความจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอและดำเนินการจดทะเบียนกรมสรรพากร ซึ่งต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน


แต่เพื่อความสะดวกและลดความยุ่งยากของขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานบัญชี พีทูพี มีบริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคุณถึงสถานที่ประกอบการ


เรียกได้ว่า สำนักงานบัญชี พีทูพี เป็นทั้งที่ปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการไปจนถึงขั้นตอนการจดทะเบียนจนเสร็จการ ทำให้ธุรกิจของคุณเกิดความสะดวกสบาย


ไม่ต้องเสียเวลาไปดำเนินการด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งยังให้บริการอย่างมีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการสามารถวางใจในและเลือกใช้บริการจากเราได้


ดูอัตราค่าบริการจดทะเบียนต่างๆ

ข้อดีการใช้บริการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับสำนักงานบัญชี พีทูพี


1.ดำเนินการโดยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินการทางภาษีโดยตรง ทำให้มีความรวดเร็วกระชับ และถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนด ลดขั้นตอนข้อยุ่งยากช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณได้


2.นอกจากจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่อง ยื่นคำขอจดทะเบียนให้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ การจัดเตรียมเอกสาร


เรายังเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้าน การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปในคราวเดียวกันทำให้การดำเนินการทางเอกสารของธุรกิจคุณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรัดกุมที่สุดด้วย


เลือกใช้บริการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายพร้อมการไว้วางใจในประสิทธิภาพของการบริการอย่างมีมาตรฐาน ได้กับ สำนักงานบัญชี พีทูพีผู้ช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวพร้อม เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษี อย่างครบวงจร


ดูบริการรับวางแผนภาษี

บริการที่ปรึกษาบัญชี


บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ