views

จดทะเบียนบริษัท กี่คน


คำถามสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ในการเริ่มต้น จดทะเบียนบริษัท ต้องใช้หุ้นส่วนในการก่อตั้ง กี่คน ซึ่งการจัดตั้งบริษัทจำเป็นต้อง


ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งยังต้องมีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขต่าง ๆที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์


จึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 


ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ดูค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท


จดทะเบียนบริษัท กี่คนมีวิธีการอย่างไร


จดทะเบียนบริษัท กี่คน จึงจะสามารถเริ่มก่อตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทได้

กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งบริษัทไว้ชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยร่วมกันจำนวน 2 คน (ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565)


ตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ก่อการ” ในที่นี้คือผู้ที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา จากนั้นผู้เริ่มก่อการจะต้องแบ่งจำนวนทุนที่จะจดทะเบียนออกเป็นจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน


ซึ่งจำนวนหุ้นที่กำหนดนี้จะต้องปรากฏอยู่ในหนังสือจดทะเบียนบริษัทรวมทั้งวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอกทราบและสามารถตรวจสอบได้ง่ายผ่านหนังสือจดทะเบียนบริษัท


แนะนำอ่านรายละเอียด การจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่


มูลค่าหุ้นนั้นจะต้องมีกำหนดไม่ต่ำกว่า5 บาท ดังนั้นจึงหมายถึงจำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน จะมีจำนวนเท่าใดก็ตามแต่การจัดแบ่งเป็นจำนวนหุ้นจะต้องมีมูลค่าหุ้นละไม่ต่ำกว่า 5 บาทนั่นเอง


ส่วนในเรื่องความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องรับผิดร่วมกับบริษัทเพียงจำนวนที่ยังส่งเงินของหุ้นที่เหลือไม่ครบเท่านั้น


ซึ่งการจัดตั้งบริษัทนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดร่วมกับบริษัทก็คือกรรมการผู้จัดการ ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนเงินที่ยังส่งใช้หุ้นไม่ครบเท่านั้น


การดำเนินการในการจดทะเบียนบริษัท


เมื่อมีผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อยครบ 2 คน แล้ว ก็สามารถจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิแล้วนำไปจดทะเบียนบริษัท


ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยต้องระบุสำนักงานใหญ่/สาขา หากมีด้วยโดยผู้เริ่มก่อการสามารถจองชื่อนิติบุคคลไว้เพื่อเลือกใช้เป็นชื่อในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้


ขึ้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้


1.ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการ คนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล


2.ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565) จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ


3.ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด


4.ประชุมจัดตั้งบริษัท


5.คณะกรรมการเรียกให้ชำระค่าหุ้นตามที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%


6.จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


7.นายทะเบียนรับจดทะเบียน


โดยการดำเนินการในข้อที่ 1-5 สามารถดำเนินการได้ภายในวันเดียวจากนั้นการทำคำขอจดทะเบียนบริษัทต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


เพื่อยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทแล้วการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทก็เรียบร้อย

ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ดูบทความ ลดความแออัด ประหยัดเวลา จดทะเบียนบริษัท ยุค WFH

จดทะเบียนบริษัท กี่คนเราจึงได้คำตอบแล้ว


สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565) ซึ่งหากมีจำนวนผู้เริ่มก่อการไม่ครบตามที่กำหนดนายทะเบียนก็จะไม่รับจดทะเบียนบริษัทให้


ดังนั้นเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ประกอบการจึงควรศึกษารายละเอียดการจดทะเบียน/เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการดำเนินการด้วย

ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

รายละเอียดการให้บริการ ที่ปรึกษาบัญชี


บริการรับทำบัญชีในราคาที่ประหยัด

บทความที่น่าสนใจ