views

การจ่ายเงินปันผล บริษัทจำกัด


การจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด เปรียบเสมือนรางวัลตอบแทนที่นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้นได้รับ จากการลงทุนในบริษัทจำกัด กลไกการจ่ายเงินปันผล


นั้นมีความซับซ้อน และน่าสนใจ บทความนี้จะพาทุกท่านเจาะลึกกลไกการจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่แง่มุมของกฎหมาย ไปจนถึงขั้นตอนปฏิบัติจริง

 

กรอบกฎหมายของการจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด แบบเข้าใจง่าย

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด จะมีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน ซึ่งแน่นอนนักลงทุนต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนสิ่งใด สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับข้องมีดังนี้


1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 115 กำหนดนิยาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล


2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคล สัญญา และความรับผิด


3. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้กำหนดวิธีการคำนวณและเสียภาษีเงินได้จากเงินปันผล


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท


เมื่อนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รู้กรอบกฎหมายแล้ว ต่อจากนี้คือเด็นสำคัญหลัก ๆ ที่ต้องรู้อธิบายแบบเข้าใจง่าย รวดเดียวจบเลยนั่นคือ

 

1. นิยามของ'เงินปันผล'

หมายถึงผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมทั้งนี้เงินปันผลไม่ใช่เงินเดือน ไม่ใช่ค่าตอบแทนกรรมการ และเงินปันผลไม่ใช่การลดทุน

 

2. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล

ลำดับแรกเลยคือ บริษัทต้องมีกำไรสุทธิ หรือมีกำไรสะสม บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมาย รวมไปถึงบริษัทต้องไม่จ่ายเงินปันผลจากทุนจดทะเบียน และบริษัทต้องไม่จ่ายเงินปันผล เมื่อมีขาดทุนสะสม (ยกเว้นกรณีพิเศษ) สุดท้ายคือการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

 

3. กรณีห้ามจ่ายเงินปันผล

ในกรณีนี้ใช้ได้กับบริษัทที่ไม่มีกำไรสุทธิ หรือไม่มีกำไรสะสม บริษัทไม่ได้กันเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากทุนจดทะเบียน บริษัทมีขาดทุนสะสม (ยกเว้นกรณีพิเศษ) และบริษัทมีคดีความที่อาจทำให้บริษัทต้องเสียหาย

 

4. ผลเสียของการจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

แน่นอนว่ากรรมการ และผู้บริหารอาจต้องรับผิดบริษัทอาจถูกฟ้องร้อง และเงินปันผลที่จ่ายไปอาจถูกเรียกคืน


5. ภาษีเงินได้จากเงินปันผล

เงินปันผลต้องหักภาษีณ ที่จ่าย และอัตราภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้รับเงินปันผล


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาฟรี


ที่มาของการจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด

ต้องอธิบายก่อนว่าเงินปันผลบริษัทจำกัด มาจาก 2 แหล่งหลัก คือ


1. กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

หมายถึงกำไรที่บริษัททำได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยกำไรสุทธิจะแสดงในงบกำไรขาดทุน ยกตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายที่หัก ได้แก่ เงินเดือน ค่าเช่า วัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น


2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

หมายถึงกำไรที่บริษัททำได้ในอดีต ซึ่งกำไรสะสมจะแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล ตัวอย่างการจัดสรรกำไรสะสม ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลการกันเงินสำรองการนำไปเพิ่มทุน เป็นต้น


บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลจาก 2 แหล่ง ได้แก่


1. การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ

1.1 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่บริษัททำได้ในปีปัจจุบัน


1.2 เป็นการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทมักนิยมจ่ายและพบบ่อย


1.3 ตัวอย่าง บริษัทมีกำไรสุทธิ 100 ล้านบาท บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผล 50 ล้านบาท


2. การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

2.1 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่บริษัททำได้ในอดีต


2.2 มักใช้ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมมาก


2.3 ตัวอย่าง บริษัทมีกำไรสะสม 200 ล้านบาท บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผล 100 ล้านบาท


สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแผนการลงทุนในอนาคต และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น เหล่านี้เป็นต้น


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวิเคราะห์งบการเงิน


กระบวนการจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด

กระบวนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้


1. การเสนอมติจากคณะกรรมการบริษัท

ขั้นแรกคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าบริษัทควรจ่ายเงินปันผลหรือไม่ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินปันผลที่จะจ่าย และจะเสนอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป


2. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณามติของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติ ทั้งนี้มติจะผ่านหากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง


3. ประกาศวันกำหนดสิทธิ์วันจ่ายเงินปันผล และวิธีการจ่าย

บริษัทจะประกาศวันกำหนดสิทธิ์ (ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล) จากนั้นบริษัทจะประกาศวันจ่ายเงินปันผล และประกาศวิธีการจ่ายเงินปันผล (จะเป็นเงินสด หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ก็ได้ทั้งหมด)


4. การจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่ประกาศไว้ ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับกระบวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด โดยทั่วไปใช้เวลา 1-2 เดือน ทั้งนี้ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และประกาศจ่ายเงินปันผล


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


หากยังไม่เห็นภาพเราขอยกตัวอย่าง เช่น บริษัท XYZ มีกำไรสุทธิ 100 ล้านบาทและคณะกรรมการบริษัทเสนอมติให้จ่ายเงินปันผล 50 ล้านบาทที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมติ


จากนั้นบริษัทประกาศวันกำหนดสิทธิ์ 15 มิถุนายน 2567 บริษัทประกาศวันจ่ายเงินปันผล 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นต้น


เป็นยังไงกันบ้างสำหรับความรู้เรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทจำกัด ที่เรานำมาฝากในวันนี้  สุดท้ายแล้ว เราอยากให้คุณเข้าใจ เงินปันผล ลงทุนอย่างมั่นใจไปกับ p2p ที่ปรึกษาทางบัญชี เราคือคู่หูผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาบริษัท ที่มีเป้าหมายให้ท่านมุ่งสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


โปรแกรมบัญชี Express


บทความที่น่าสนใจ