views

ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ออนไลน์
ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ออนไลน์ เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่ให้ความสะดวกสบายรวดเร็วแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท นิติบุคคล


โดยสามารถคลิกเข้าไปที่ www.rd.go.th เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถยื่นภาษีเงินประจำปีได้สำเร็จ


ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ออนไลน์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการยื่นภาษีประจำปี ที่เป็นหน้าที่อันสำคัญของนิติบุคคลที่มีรายได้


บริษัทองค์กร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลต่าง ๆต้องดำเนินการจัดทำและยื่นภาษีให้เรียบร้อย เพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสแรกของทุกปี


ก็จะถึงช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีนิติบุคคล ประจำปี ซึ่งกำหนดการคือต้องยื่นภาษีประจำปีก่อนวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี


ซึ่งเมื่อก่อนการยื่นภาษีจะเป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการดำเนินการที่ค่อนข้างลำบาก เพราะต้องเดินทางไปที่กรมสรรพากร ในเขตพื้นที่แต่ปัจจุบันนี้สามารถ ยื่นภาษีออนไลน์ ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่สำนักงาน

 

อ่านบทความ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

นิติบุคคล ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง


ภาษีเงินได้นิติบุคคล  – เป็นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจาก ผลกำไร ที่สามารถหักต้นทุนทางธุรกิจมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริง


บริษัทต้องมีการทำบัญชีชัดเจนว่าต้นทุนทางธุรกิจในปีนั้นเท่าไร รายได้เท้าไร นำมาคำนวณแล้วเป็นผลกำไรเท่าไรซึ่งส่วนของกำไรเท่านั้นที่จะคิดเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่ง ผู้ประกอบการสามารถ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แบบ ออนไลน์

 

*ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแบบ หัก ณ ที่จ่าย บางครั้งต้องมีการจ้างบุคคลภายนอก แล้วเอาเงินที่เก็บไว้มายื่นให้สรรพากรในปีภาษี

 

*ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ทุกธุรกิจทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นของบุคคลธรรมดา ไปจนถึงจดทะเบียนบริษัท ถ้ามีรายได้ต่อปีถึง 1.8 ล้านบาท


มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐบังคับให้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแบบไม่มีเงื่อนไข ทางกรมสรรพากรก็จะเก็บภาษีตรงนี้จากเราทันที

 

*ภาษีธุรกิจเฉพาะ – คือมีเฉพาะตามธุรกิจที่กฎหมายกำหนด คือต้องเก็บภาษีแบบเฉพาะกิจ นอกเหนือจากทุกแบบที่ว่า


ธุรกิจพวกที่จะต้องโดนภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ

 

*อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่รัฐจะเก็บเมื่อธุรกิจทำสัญญาบางชนิด ธุรกิจต้องเช็คกับฝ่ายกฎหมายดี ๆ ว่าการทำสัญญาอะไรจะเสียอากรแสดมป์บ้าง


ตัวอย่างของอากรแสตมป์ที่เราต้องเสียให้รัฐเช่น การทำสัญญาเช่าที่ดิน การเช่าซื้อทรัพย์สิน การจ้างทำของ การทำสัญญากู้ยืมเงิน

 

อ่านบทความยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


1.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย


2.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย


3.กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้า หรือ หากำไร โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศ


4.กิจการร่วมค้า Joint Venture


5.มูลนิธิหรือสมาคม ที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ หรือ สมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ หรือ สถานสาธารณกุศล


6.นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฏากร


 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล


1.แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตร 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร (ภ.ง.ด.51)


เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรอขาดทุนสุทธิ ต้องชำระภายใน 2 เดือน


นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

 

2.แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวงรัษฎากร (ภ.ง.ด.50)  


ใช้สำหรับบริษัท  หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในประเทศไทย

 

3.แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฏากร


(ภ.ง.ด.52)  ใช้สำหรับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย

 

4.แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ มูลนิธิ หรือ สมาคม ตามมาตร 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฏร (ภ.ง.ด.55)  ใช้สำหรับมูลนิธิ หรือสมาคม


ที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

 

หมายเหตุ : ทั้งข้อ 2 3 และ 4 ชำระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี


อ่านบทความคำนวณภาษีจากยอดขาย


ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ภ.ง.ด. 50, 51


1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด


2.บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฏหมายไทย


3.กิจการร่วมค้า


4.บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ


5.นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ


6.กิจการของรัฐบาลต่างประเทศ


7.องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ


บริการรับวางระบบบัญชี

 

ขั้นตอนการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ออนไลน์


นิติบุคคลสามารถยื่นแบบ และนำส่งข้อมูลภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้เสียภาษี และยื่นโดยสำนักงานบัญชีตัวแทน Tax agent


ทั้งนี้ ระบบยังสามารถรองรับการยื่นแบบทุกประเภท ทั้งฉบับปกติและเพิ่มเติม ภายในกำหนดและเกินกำหนดเวลา โดยผู้ใช้งานสามารถ ยื่นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ออนไลน์ ได้ผ่านช่องทางโดยมีขั้นตอนดังนี้


1.เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน


2.เลือกเมนู ยื่นแบบ


3.เลือกแบบภาษี ที่ต้องการยื่นภาษี


4.บันทึกข้อมูลแบบ หรือ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลแบบ


5.ยืนยันการยื่นแบบ


6.แสดงผลการยื่นแบบ (ระบบจะส่งผลการยื่นแบบไปที่อีเมล ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)


7.ชำระภาษี (กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ)


 แนะนำอ่านที่ปรึกษาภาษี


ประเภทความผิดของนิติบุคคล กรณีไม่ยื่นแบบภาษี


สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี


โดยต้องยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีเกี่ยวกับ รายรับรายจ่าย กำไรสุทธิ และรายการอื่น ๆ พร้อมด้วยบัญชีงบดุล


บัญชีทำการ บัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือ บัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด และ หากนิติบุคคลใด ไม่ยื่นแบบ


หรือยื่นแบบไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่แสดงรายการบัญชีประกอบการยืน แบบ ภ.ง.ด.50 กรมสรรพากรมีอำนาจ ในการเปรียบเทียบค่าปรับ ตามกฎหมายตามประเภทของความผิดได้แก่

 

ประเภทความผิด

นิติบุคคล

 

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ

ไม่ยื่นบัญชี

ไม่ยื่นแบบ และ ไม่ยื่นบัญชี

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1000 บาท

เกิน 7 วัน ปรับ 2000 บาท

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1000 บาท

เกิน 7 วัน ปรับ 2000 บาท

ยื่นแบบ แต่ไม่ยื่นบัญชี

 

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1000 บาท

เกิน 7 วัน ปรับ 2000 บาท

ยื่นแบบ และ ยื่นบัญชีเกินกำหนดเวลา

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1000 บาท

เกิน 7 วัน ปรับ 2000 บาท

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1000 บาท

เกิน 7 วัน ปรับ 2000 บาท

เจ้าหน้าที่ตรวจพบ

ปรับ 2000 บาท

ปรับ 2000 บาท


 อ่านบริการรับทำบัญชีดังนั้น เมื่อถึงฤดูกาลการเสียภาษีประจำปี ไม่ว่าจะห้างนิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงมีหน้าที่สำคัญในการ ยื่นภาษีประจำปี


ไม่ว่าจะยื่นภาษีที่กรมสรรพากร หรือ การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ออนไลน์ ก็สามารถทำได้ตามแต่ที่สะดวก เพราะหากไม่ยื่นภาษีประจำปี จะมีโทษปรับ


ตามประเภทความผิดตามที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับสูงสุด 1000-2000 บาทอย่างแน่นอน


แนะนำดูบริการต่างๆสำนักงานบัญชี พีทูพี กดที่นี่บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บทความที่น่าสนใจ