views

จองชื่อนิติบุคคล


ใครเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อนิติบุคคล

การจองชื่อนิติบุคคลให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการเป็นผู้จองชื่อ

- กรณียื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อก็ได้


- กรณีจองชื่อนิติบุคคลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการเป็นผู้จองชื่อ


บุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนบริษัท" สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าได้แทนนายทะเบียน


ต่อไปนี้การ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน " และบริษัทไม่ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน บุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน"


และบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้แทนนายทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ภาคธุรกิจในการ


"จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน" และบริษัทจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงการลงลายมือชื่อในคำขอ "จดทะเบียนบริษัท"


กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด

กำหนดให้บุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน" และบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ และให้บุคคลดังต่อไปนี้


เป็นบุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน" และบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้แทนนายทะเบียน


(๑) กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


(๒) กรรมการหอการค้าไทย


(๓) กรรมการหอการค้าจังหวัด


(๔) กรรมการหอการค้าต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย


(๕) กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


(๖) กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด


(๗) กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย


(๘) กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี


(๙) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี


(๑๐) ผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี


(๑๑) หัวหน้า "สำนักงานบัญชี" หรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของ "สำนักงานบัญชี" ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ "สำนักงานบัญชี" จากกรมพัฒนา


ธุรกิจการค้า ( "สำนักงานบัญชี" คุณภาพ) ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ตามรายชื่อที่ "สำนักงานบัญชี"

คุณภาพได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน


(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตทำการเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


ชื่อของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่ซ้ำกัน


ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด จะต้องไม่ซ้ำ หรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับ


ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว


ชื่อที่นายทะเบียนตรวจสอบ และมีคำสั่งอนุญาตให้จองได้ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งอนุญาต


cr.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปรึกษา และรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการรับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร

บทความที่น่าสนใจ