views

จองชื่อนิติบุคคล

จองชื่อนิติบุคคล


ใครเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อนิติบุคคล

การจองชื่อนิติบุคคลให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการเป็นผู้จองชื่อ

- กรณียื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อก็ได้
- กรณีจองชื่อนิติบุคคลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการเป็นผู้จองชื่อ

บุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนบริษัท" สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าได้แทนนายทะเบียน

ต่อไปนี้การ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน " และบริษัทไม่ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน บุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน" และบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้แทนนายทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ภาคธุรกิจในการ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน" และบริษัทจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงการลงลายมือชื่อในคำขอ "จดทะเบียนบริษัท" กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้
 

กำหนดให้บุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน" และบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ และให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่ผู้ขอ "จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน" และบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้แทนนายทะเบียน
(๑) กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(๒) กรรมการหอการค้าไทย
(๓) กรรมการหอการค้าจังหวัด
(๔) กรรมการหอการค้าต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(๕) กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๖) กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(๗) กรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(๘) กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
(๙) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(๑๐) ผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี
(๑๑) หัวหน้า "สำนักงานบัญชี" หรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของ "สำนักงานบัญชี" ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ "สำนักงานบัญชี" จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( "สำนักงานบัญชี" คุณภาพ) ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ตามรายชื่อที่ "สำนักงานบัญชี" คุณภาพได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน
(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตทำการเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ


ชื่อของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่ซ้ำกัน

    ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด จะต้องไม่ซ้ำ หรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว
ชื่อที่นายทะเบียนตรวจสอบ และมีคำสั่งอนุญาตให้จองได้
ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งอนุญาต

cr.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
...........................
สำนักงานบัญชี พีทูพี บางใหญ่ นนทบุรี
โทร. 097 236 2994
https://www.p2paccounting.com/
https://www.facebook.com/P2Paccounting/
#รับจดทะเบียนบริษัท #รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
#รับทำบัญชี #รับวางระบบบัญชี


บทความที่น่าสนใจ