views

รับทำบัญชี พระราม 2 

 


บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชี พระราม 2


ช่วยความคล่องตัว อำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานเรื่องทำบัญชียื่นภาษี ให้ผู้ประกอบการ พื้นที่บางขุนเทียน จอมทอง บางมด ท่าข้าม บางบอน แสมดำ ครบวงจร ถูกต้องตามกฎหมาย


หากท่านเป็นผู้ประกอบการ ย่านพระราม 2 ที่กำลังประสบปัญหาด้านบัญชีภาษี ระบบบัญชี บันทึกรายรับ รายจ่าย ไม่ลงตัว หรือไม่ชำนาญ


การเลือกบริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชีพระราม 2 ช่วยดูแลระบบบัญชีภาษีในบริษัทท่านเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อเทียบกับ


การที่ท่านต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้และทำบัญชีภาษีด้วยตนเอง นอกจากนั้นท่านยังไม่ต้องไปติดต่อ ดำเนินเรื่องกับหน่วยงานของรัฐบาลอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพากรด้วยตนเองให้วุ่นวายอีกด้วย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

 ดูรายละเอียด บริการรับทำบัญชีความสำคัญของการทำบัญชี


ความสำคัญของการทำบัญชีคือ เป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจ เป็นตัวบ่งบอกกำไรขาดทุนของกิจการ


ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในทางการค้า แสดงถึงอัตราการเติบโตและบอกว่าแผนการดำเนินงานขณะนั้นได้ผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่


เพื่อจะได้วางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดยรายละเอียดที่อยู่ในบัญชีควรมีทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

 

การจัดทำบัญชี จะช่วยควบคุมการเงินให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็น


และยังเป็นหลักฐานในการตรวจสอบทางด้านการเงินได้อีก ซึ่งการทำบัญชีอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราสามารถนำหลักฐานต่าง ๆ


ที่มีความน่าเชื่อถือไปแสวงหาแหล่งเงินทุนได้ เช่น การกู้เงินธนาคาร เพื่อนำมาลงทุนในกิจการได้ง่าย การอนุมัติสินเชื่อมีโอกาสเป็นไปได้สูง


และที่สำคัญหลักฐานในการทำบัญชีที่เป็นระบบ ถูกต้องตรวจสอบได้ง่าย จะช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทหรือกิจการ สิ้นปีก็สามารถเสียภาษีประจำปีทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา มีความถูกต้อง


 อ่านบริการ รับตรวจสอบบัญชี


หน้าที่หลักของบริษัทเราที่ให้บริการบัญชีท่าน ในพื้นที่พระราม 2


1.ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และ กฎหมาย


สำนักงานบัญชีพีทูพี รับทำบัญชี พระราม 2 จะให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี กฎหมาย กับธุรกิจหลากหลายกลุ่ม ให้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาอย่างจริงใจ


พร้อมช่วยแก้ไขปัญหา อย่างตรงจุด พร้อมดูแลธุรกิจของท่านด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ


และมีแนวทางในการดูแลเรื่องบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

 

2.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน


สำนักงานบัญชีพีทูพี รับทำบัญชีพระราม 2 จะให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน อาทิเช่น จดทะเบียนจองชื่อและจัดตั้งบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน


ที่กระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้อย่างครบทุกขั้นตอน ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท


หนังสือรับรอง, แบบ บอจ2. (หนังสือบริคณห์สนธิ), แบบ บอจ3.(รายการจดทะเบียนจัดตั้ง), รายงานการประชุมบริษัท, ข้อบังคับ, แบบ บอจ5. (สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น) และตรายางบริษัท.

 

3.รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริษัท และห้างหุ้นส่วน ในพื้นที่ พระราม 2


บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่จะต้องไปดำเนินการที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร


เช่น การเพิ่มสาขา หรือ ลดสาขา, การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน, การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่, แจ้งกรรมการออกจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ การแจ้งเพิ่มกรรมการเข้าบริษัท ห้างหุ้นส่วน


การแจ้งเปลี่ยนแปลงอำนาจของกรรมการ, การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน, การเปลี่ยนแปลงตรายางบริษัท และ การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

 

แนะนำอ่านบริการ รับจดทะเบียนบริษัท


4.บริการจดเลิกกิจการบริษัท และห้างหุ้นส่วน ย่านพระราม 2


สำนักงานบัญชี มีบริการจดเลิกกิจการบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน อาทิเช่น จดเลิกบริษัทต่อสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดที่ตั้งของบริษัท, จดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม,


บันทึกรายวันรายจ่ายของบริษัททั้งปี, ปิดงบการเงินจดเลิกบริษัท, ยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดที่ตั้งของบริษัท, ยื่นงบการเงินและแบบ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากรพื้นที่ตั้งของบริษัท เป็นต้น

 

5.วางระบบบัญชี


รับวางระบบบัญชี ในพื้นที่ พระราม 2 ให้สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้การทำบัญชีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

 

6.ตรวจสอบบัญชี


รับตรวจสอบบัญชี เขตพื้นที่ พระราม 2 รับตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดหรือการทุจริต

 

7.จัดทำบัญชี และยื่นภาษีรายเดือนนิติบุคคล


สำนักงานบัญชีพีทูพี รับทำบัญชี ดูแลด้านบัญชีแบบครบวงจร ให้ท่านผู้ประกอบการเขตพื้นที่ พระราม 2 ดูแลการจัดทำบัญชี และภาษีรายเดือนนิติบุคคลอย่างครบวงจร


พร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำบัญชี อาทิเช่น รับเอกสารรายเดือนเพื่อนำมาบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี, จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย


และเพมิพ์แบบ ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร, จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และพิมพ์แบบ ภ.พ.30 ภ.พ.36 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร,


จัดทำรายงานประกันสังคมพร้อมยื่นแบบประกันสังคม, จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี สิ้นปี, ปิดงบการเงินทุกเดือนหรือทุกไตรมาส, ปิดงบการเงินประจำปีเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

 

8.ทำงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี


รับปิดงบการเงินย่าน พระราม 2 มีบริการจัดทำงบการเงินและยื่นภาษีประจำปีสำหรับนิติบุคคล โดยมีขอบเขตการทำงานคือ


บันทึกบัญชีตามเอกสารที่ได้รับทั้งหมด, กระทบตัวเลขกับเอกสารตามงบทดลอง, กระทบรายได้กับแบบ ภ.พ.30, กระทบรายการสมุดบัญชีเงินฝากของบริษัททั้งปี,


ปิดงบการเงินและหมายเหตุประจำปี, ยื่นงบการเงิน e-filing กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ยื่นงบการเงินออนไลน์กับทางกรมสรรพากร รวมถึงยื่นงบการเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 กับทางกรมสรรพากร.

 

9.ดูแลจัดทำบัญชี และยื่นภาษีร้านค้าออนไลน์


สำนักงานบัญชี ดำเนินการให้ท่านผู้ประกอบการเบ็ดเสร็จ รับทำบัญชี และยื่นภาษี ร้านค้าออนไลน์ทุกประเภท ในย่านพระราม 2  พร้อมดูแลแบบรายเดือน และจัดทำงบการเงิน ยื่นภาษีรายปีให้กับธุรกิจออนไลน์ทุกรูปแบบ

 

อ่านบริการรับวางระบบบัญชี


ข้อดีของการจ้างเรา บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชีให้ท่านในพื้นที่ พระราม 2


เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาประกอบธุรกิจ เรื่องการทำบัญชีจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีความจำเป็น ไม่เฉพาะแต่เป็นการบันทึกรายรับรายจ่าย


แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกำหนดและภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด หากผู้ประกอบการมีความเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีบริษัทดีอยู่แล้วอาจไม่มีปัญหาอะไร


แต่หากไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี การทำบัญชีบริษัทโดยจ้างบริษัทบัญชีมาดำเนินการให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม


1.การวางระบบบัญชีที่ดี จะช่วยให้ง่ายต่อการบริหาร


บริษัทเรารับทำบัญชีพร้อมรับวางระบบบัญชี ในเขตพื้นที่ พระราม 2 โดยเรามีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถให้คำปรึกษาและช่วยวิเคราะห์งบบัญชี


และชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทราบได้ ทำให้สะดวกต่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคต สำหรับการเสียภาษีต่าง ๆ มีความสำคัญมากเช่นกัน


เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกิจการ การจัดทำบัญชีจึงมีความสำคัญและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตามมา การเรียกใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีจึงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

 

2.ช่วยดูแลป้องกันความผิดพลาดในรายละเอียดที่ผู้ประกอบการอาจไม่ทราบคลาดไม่ถึง


การทำบัญชีนอกจากเรื่องการวิเคระห์การบันทึกรายรับรายจ่ายแล้ว ยังมีเรื่องของกฏหมาย ข้อกำหนด และภาษี ซึ่งทางบริษัทเรา


จะคอยติดตามข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งบางอย่างหากพลาดไปอาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาภายหลังได้

 

3.ประหยัดเวลาคุ้มค่ากว่า


ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลามากขึ้นในการบริหารงาน ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการทำความเข้าใจในเรื่องภาษีที่ต้องจ่าย


สามารถนำเวลามาคิดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ แล้วยกหน้าที่การทำบัญชีบริษัทให้บริษัทเรา รับทำบัญชีพระราม 2 ทำหน้าที่แทน


อ่านบทความ ที่ปรึกษาภาษี ไม่ใช่ใครก็ได้


 


ในการทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ หากผู้ประกอบการท่านใดไม่มีความรู้อย่างชำนาญอาจทำให้การทำบัญชีผิดพลาดไม่ถูกต้อง


การจ้างบริษัทสำนักงานบัญชี รับทำบัญชีย่าน พระราม 2 เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะบริษัทรับทำบัญชีจะทำหน้าที่อย่างมืออาชีพ


ในการให้บริการบัญชีแบบครบวงจร รวมถึงดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ กรมพัฒนาธุรกิจ และกรมสรรพากรให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ขอรับใบเสนอราคากดที่นี่แนะนำอ่านบทความอื่นๆ

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc

บทความที่น่าสนใจ