views

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ


การดำเนินกิจการธุรกิจบางครั้งก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือที่เรียกว่า กรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหรือการออก การเปลี่ยนแปลงนี้

ใช่ว่าจะทำเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ หากแต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยท่านจะต้องทำการจดทะเบียนตามระเบียบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก

ขั้นตอนจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ


ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตำแหนงกรรมการและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนพร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทน

บริษัทนั้นจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่กรณีเพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออก พร้อมทั้งมีมติ

ให้แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจ ตามที่จดทะเบียนไว้เดิม

เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ การดำเนินการในกรณีดังกล่าวข้างต้นจะต้องดำเนินการดังนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ


กรรมการออกจากตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการ


1. ครบวาระในการประชุมสามัญประจำปีแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง

จำนวนหนึ่งในสาม (โดย 2 ปี แรก หลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้วิธีการจับสลากออก ส่วนปีถัดไป (ปีที่ 3)ให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่ง)

และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน การปลดกรรมการออกจากตำแหน่งจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น


3. ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ


3.1ออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีหนังสือลาออกถึงบริษัทหรือลาออกจากตำแหน่งกรรมการด้วยวาจาโดยแจ้งในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมมีมติให้ออก

3.2 ตาย

3.3 ล้มละลาย

3.4 ไร้ความสามารถ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ


ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบางครั้งก็จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย

หรือบางครั้งไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการแต่บริษัทประสงค์จะแก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้น ก็ดำเนินการแก้ไขอำนาจกรรมการเพียงอย่างเดียวก็ได้

การแก้ไขอำนาจกรรมการนั้นจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการได้ก็ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ


1. ชื่อกรรมการออกจากตำแหน่ง

2. ชื่อ อายุ ที่อยู่ ของกรรมการที่เข้าใหม่

3. อำนาจกรรมการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่
 
อ่าน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ชื่อบริษัท


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ


1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบบอจ.4)

4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการเข้าใหม่

5. หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะใน การประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

6.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน

7. สำเนาใบมรณบัตร(ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

8. คำสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)

9. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

10.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

11. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกโดยการลาออก ตาย ล้มละลายหรือไร้ความสามารถที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ออกได้โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป

*** สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้องยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

*** แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือDownloadจาก www.dbd.go.th
 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน


1. กรรมการออกจากตำแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน)400 บาท

2. กรรมการเข้าใหม่ คนละ 400 บาท

3. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

4. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
 

สถานที่จดทะเบียน


1.สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรีหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 5 เขต

2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่นยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ (e-Registration)
 
อ่าน รับจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์


สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ


หากบริษัทของท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจของกรรมการก็สามารถดำเนินการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนได้ดังรายละเอียดข้างต้น

แต่ถ้าหากท่านพบปัญหาในการยื่นจดทะเบียนต้องการปรึกษาในส่วนที่ไม่เข้าใจ หรือหากต้องการตัวแทนในการช่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และดูแล จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด

สามารถติดต่อสำนักงานบัญชี พีทูพีซึ่งเรามีบริการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกรูปแบบ ตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจไปจนถึงดำเนินการด้านบัญชีและภาษี สำนักงานบัญชี พีทูพี ขอเป็นทางเลือกหนึ่ง

ที่จะช่วยให้กิจการของท่านได้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกรวดเร็ว บริการเป็นกันเอง โดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูง

การันตีด้วยผลงานมากมายตลอด 25 ปีติดต่อเราได้ทุกช่องทางที่ท่านสะดวก สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีให้บริการ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่านรับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อยราคาถูก ปรึกษาฟรีบริการที่ปรึกษาบัญชี
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ