views

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ


การดำเนินกิจการธุรกิจบางครั้งก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือที่เรียกว่า กรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหรือการออก การเปลี่ยนแปลงนี้

ใช่ว่าจะทำเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ หากแต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยท่านจะต้องทำการจดทะเบียนตามระเบียบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก

ขั้นตอนจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ


ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตำแหนงกรรมการและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน พร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทน

บริษัทนั้นจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออก พร้อมทั้งมีมติ

ให้แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ ต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจ ตามที่จดทะเบียนไว้เดิม

เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ การดำเนินการในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องดำเนินการดังนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ


กรรมการออกจากตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการ


1. ครบวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง

จำนวนหนึ่งในสาม (โดย 2 ปี แรก หลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้วิธีการจับสลากออก ส่วนปีถัดไป (ปีที่ 3) ให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่ง)

และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน การปลดกรรมการออกจากตำแหน่งจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น


3. ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ


3.1 ออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีหนังสือลาออกถึงบริษัท หรือลาออกจากตำแหน่งกรรมการด้วยวาจาโดยแจ้งในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมมีมติให้ออก

3.2 ตาย

3.3 ล้มละลาย

3.4 ไร้ความสามารถ

บริการติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ


ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ บางครั้งก็จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย

หรือบางครั้งไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ แต่บริษัทประสงค์จะแก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้การบริหารงานคล่องตัว หรือรัดกุมมากยิ่งขึ้น ก็ดำเนินการแก้ไขอำนาจกรรมการเพียงอย่างเดียวก็ได้

การแก้ไขอำนาจกรรมการนั้น จะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการได้ ก็ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ


1. ชื่อกรรมการออกจากตำแหน่ง

2.  ชื่อ อายุ ที่อยู่ ของกรรมการที่เข้าใหม่

3.  อำนาจกรรมการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ *ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ*
 
อ่าน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ชื่อบริษัท


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ


1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)

4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการเข้าใหม่

5. หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะใน การประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน

7. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

8. คำสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)

9. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*

10. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*

11. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ ด้วย)

การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกโดยการลาออก ตาย ล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ออกได้ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป

*** สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

*** แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ Download จาก www.dbd.go.th
 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน


1. กรรมการออกจากตำแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน) 400 บาท

2. กรรมการเข้าใหม่ คนละ 400 บาท

3. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

4. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
 

สถานที่จดทะเบียน


1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 5 เขต

2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ (e-Registration)
 
อ่าน รับจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์


สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ


หากบริษัทของท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจของกรรมการก็สามารถดำเนินการยื่นเอกสาร ขอจดทะเบียนได้ดังรายละเอียดข้างต้น

แต่ถ้าหากท่านพบปัญหาในการยื่นจดทะเบียน ต้องการปรึกษาในส่วนที่ไม่เข้าใจ หรือหากต้องการตัวแทนในการช่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และดูแล จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด

สามารถติดต่อสำนักงานบัญชี พีทูพี ซึ่งเรามีบริการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกรูปแบบ ตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ ไปจนถึงดำเนินการด้านบัญชีและภาษี สำนักงานบัญชี พีทูพี ขอเป็นทางเลือกหนึ่ง

ที่จะช่วยให้กิจการของท่านได้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น เป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกรวดเร็ว บริการเป็นกันเอง โดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูง

การันตีด้วยผลงานมากมายตลอด 25 ปี ติดต่อเราได้ทุกช่องทางที่ท่านสะดวก สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีให้บริการ

แนะนำอ่านรับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อยราคาถูก ปรึกษาฟรีบริการที่ปรึกษาบัญชี
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ