views

จดทะเบียนเลิกบริษัท ปิดบริษัท ชำระบัญชี

 


หากบริษัทใดก็ตามที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือขาดทุนอาจมีความจำเป็นต้องทำการจดทะเบียนเลิกบริษัท


ปิดบริษัท เพื่อไม่ให้กิจการแย่ลงไปมากกว่านี้ การจดทะเบียนปิดบริษัท หรือ จดทะเบียนเลิกกิจการ มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน หลัก ๆคือ


(1) จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2) การชำระบัญชี วิธีดำเนินการต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นงบให้อีกด้วย


ทำให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน เรียกใช้บริการสำนักงานบัญชี หรือผู้ให้บริการรับปิดบริษัทแทนท่าน

 

สาเหตุจดทะเบียนเลิกบริษัท ปิดบริษัท


1. เลิกโดยผลของกฎหมาย

1.1กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้ และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น


1.2ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น


1.3ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว


1.4บริษัทล้มละลาย


2.โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น


3.เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ

3.1ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท


3.2บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปี นับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี

3.3การค้ามีแต่ขาดทุน และไม่มีหวังกลับฟื้นคืน

3.4จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน

3.5เมื่อมีเหตุที่ทำให้บริษัทเหลือวิสัยที่จะดำรงอยู่ได้

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี
 

การเลิกบริษัทเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

1.1 จดทะเบียนเลิกบริษัท


1.2 จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง


1.3 จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี
 

2.กรมสรรพากร

2.1 แจ้งปิดบริษัทภายใน 15 วัน


2.2 ยื่น ภงด.50 ของงบที่เลิกบริษัท


2.3 คืนใบ ภพ.20ตัวจริง
 

3.สำนักงานประกันสังคม

3.1 แจ้งเลิกกิจการ

 

การจดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์


ขั้นตอนการปิดบริษัท

การดำเนินการจดทะเบียนปิดบริษัทมี2 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ


1.จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


2.ชำระบัญชีจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี


ทั้งสองขั้นตอนจะต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นงบรับรองด้วย

**จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ ส่งเอกสารให้กับทุกท่าน หรือ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง


**ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่


**จัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยให้ลงมติ ต้องให้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม


**จัดทำเอกสารยื่นจดปิดบริษัทและนำเอกสารไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน


**ลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อให้ลูกหนี้และ เจ้าหนี้ของบริษัท ติดต่อชำระหนี้ หรือ ยื่นเรื่องทวงหนี้


**ให้บัญชีจัดทำงบเพื่อส่งสรรพากร


**ทำเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับทุกท่านเพื่ออนุมัติงบเลิกบริษัท และชำระบัญชี


**ลงประกาศหนังสือพิมพ์


**ยื่นเอกสารและชำระภาษีกับกรมสรรพากร


**ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อนายทะเบียนภายใน14 วันนับแต่วันประชุมอนุมัตเสร็จการชำระชัญชี ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับผู้ชำระบัญชี ไม่เกิน ห้าหมื่นบาท
 
ขั้นตอนการปิดบริษัท

1.การจดทะเบียนเลิกบริษัท


ต้องเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนโดยการส่งจดหมายลงทะเบียนหรือลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเรียกประชุมและกำหนดวันเวลาว่า


จะประชุมเมื่อใด เมื่อถึงกำหนดเวลาเราก็เริ่มจัดทำการประชุมกันเพื่อตกลงว่าต้องการเลิกบริษัท แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในคำขอเลิกบริษัท
 
2.การจัดทำงบการเงินยื่นแบบภาษีต่างๆ

หลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทเรียบร้อยแล้วต่อมาคือการจัดทำงบการเงิน และยื่นแบบภาษีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนผู้ประกอบการจะต้องให้นักบัญชีเข้ามาช่วยจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้


**งบการเงินที่จัดทำเป็นงบการเงินณ วันเลิกกิจการ ต้องให้ผู้ทำบัญชีทำ และต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองทั้งกรณีบริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด


**นำส่งแบบภาษีเงนได้นิติบุคคลโดยการยื่น ภงด.50 พร้อมงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ ภายใน 150 วันนับจากวันที่เลิก


**นำส่งแบบภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย  โดยการยื่น ภงด.30 หรือ ภงด.53ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากวันที่เลิกให้ครบถ้วน เช่น การหัก ณที่จ่ายค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นต้น


**กรณีบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทจะต้องนำส่งแบบ ภพ.30 จนกว่าจะได้รับ หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร


**นำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะโดยการยื่น ภธ.40 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันที่เลิกในกรณีที่มีบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ หรือ ดอกเบี้ยรับ ในงบการเงิน
 
3.ถ้าบริษัทจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเลิกที่สรรพากร

เป็นการดำเนินการเลิกVat เป็นเอกสารแบบฟอร์มเลิกบริษัทหนังสือชี้แจงเลิกกิจการ สรรพากรในส่วนนี้สรรพากรแต่ละพื้นที่


จะขอเอกสารไม่เหมือนกัน ควรต้องโทรไปเช็คก่อนเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นทั่วไปมีดังนี้


**หนังสือเอกสารแบบภพ.09 จำนวน 4 ฉบับ และ เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


**หนังสือรับรองบริษัท(เลิก)


**สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน


**ภพ.01, ภพ.1,ภพ.09, ภพ.20 ตัวจริง ถ้าหายจะต้องใช้ใบแจ้งความหาย แทนและในใบแจ้งความต้องระบุชื่อบริษัทด้วย


**หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิก


**หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ)


**บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ


**ภงด.50 ณวันเลิกกิจการ


**งบการเงิน ณวันเลิกกิจการ


**แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของบริษัท


**ภพ.30และใบลเสร็จย้อนหลัง


**สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระบัญชีทุกคน


**ภงด.50 ภงด.51และงบการเงินย้อนหลัง


**จัดทำงบดุลงบกำไรขาดทุนต่าง ๆ ยื่นสรรพากร

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน


หลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิกบริษัท

1.แบบคำขอจดทะเบียนเลิก(แบบ ลช.1)


2.รายการจดทะเบียนเลิก(แบบ ลช.2) *ผู้ชำระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน*


3.สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท(ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)


4.สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชี หรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่น


โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง


(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อำนาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)


5.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป(ใช้เฉพาะกรณีที่สำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)


6.สำเนาใบมรณะบัตร(ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)


7.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน


8.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ(ถ้ามี)


9.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10บาท)


**สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัว


หรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง


แนะนำอ่านบริการรับจดทะเบียนการค้า


ขั้นตอนการชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จ การชำระบัญชีของบริษัทจำกัด

1.เมื่อเลิกบริษัทแล้ว


2.ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห้งท้องที่1 ครั้งเป็นอย่างน้อย


3.ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้(ถ้ามี)


ขั้นตอนตาม 2-3ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วันนับแต่วันที่เลิกบริษัท


4.จัดทำงบการเงินณ วันเลิกบริษัท (ณ วันที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกหรือวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก)


5.ส่งงบการเงิน ณวันเลิกบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง


6.ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก


7.ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีหรือ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก


8.ผู้ชำระบัญชีชำระสะสางทรัพย์สินและ หนี้สินของบริษัท (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จำหน่ายมีลูกหนี้ให้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ชำระหนี้สินและจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของบริษัท)


9.เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


10.ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี


11.ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี


12.ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14วันนับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี

 

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริษัท


ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก(ที่จ่ายให้ทางราชการ)

1. การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด  500 บาท


2. หนังสือรับรอง                                      รายการละ         40 บาท


3. รับรองสำเนาเอกสาร                             หน้าละ              50 บาท

 

หากท่านสนใจให้ บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เป็นผู้ดูแลเรื่อง จดทะเบียนเลิกบริษัท ปิดบริษัทชำระบัญชี ให้ท่าน
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอดีไลน์ : p2pacc โทรสอบถามในรายละเอียด 097-2362994


ศึกษาข้อมูลบริษัทเบื้องต้นที่ p2paccounting.com หรือแฟนเพจสำนักงานบัญชี พีทูพี 


เรายินดีให้บริการทุกท่าน พร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่ท่านอย่างมืออาชีพ รับประกันได้ว่าบริษัทของท่านจะดำเนินการ


ปิดเลิกกิจการได้หมดสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย สำเร็จได้ทุกประการ "

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccแนะนำอ่านบริการรับจดทะเบียนบริษัท
ไอดีไลน์ : p2pacc
โทรสอบถามในรายละเอียด 097-2362994
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ