views

บริการบัญชีครบวงจร

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด ให้ บริการบัญชี แบบครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริษัท ห้าง ร้าน ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

ท่านจะคลายความกังวลในงานด้านบัญชี ภาษีทั้งระบบ โดยมีเราเป็นฝ่ายบัญชีให้ บริการบัญชี แบบครบวงจร

บริการบัญชี ภาษี วางระบบบัญชี แบบครบวงจร

บริการด้านการทำบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี ระบบบัญชี ที่สำนักงานบัญชี มีบริการให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน ที่กำลังประสบปัญหาต้องการทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

ขาดผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องของการบัญชีไม่มีพนักงานจัดทำบัญชี ประสบปัญหาด้านภาษีอากร หรือถูกสรรพากรตรวจสอบ กิจการธุรกิจยังไม่ได้มีการวางแผนภาษียื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด มีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

 บริการรับทำบัญชี ราคาที่ประหยัด ตามขนาดของกิจการ


ทำบัญชี บริการบัญชี

งานประจำทีเกี่ยวข้องกับการบันทึกและรวบรวมข้อมูลประจำวัน เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินได้การทำบัญชีเป็นงานย่อยส่วนหนึ่งของการบัญชี บุคคลผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำบัญชีเรียกว่า นักบัญชี ส่วนผู้ที่มีหน้าที่บันทึก และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินประจำวันเรียกว่าผู้ทำบัญชี

ความสำคัญของการทำบัญชี บริการบัญชี

เป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจเช่น ผู้เป็นเจ้าของกับพนักงานหรือเจ้าของธุรกิจกับ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้หรือธนาคารที่จะพิจารณาให้สินเชื่อหรือแม้กระทั่งการสื่อความหมายระหว่างธุรกิจด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของการ บริการบัญชี

1.เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการทำบัญชีของกิจการต่างๆ

2.เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังและ จำแนกตามประเภทของรายการค้าไว้

3.ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการในสินทรัพย์ หนี้สิน และ ทุนซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจำนวนเท่าใด

4.การทำบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการบริหารงาน และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานและควบคุมกิจการให้ประสบผลสำเร็จ ตามความมุ่งหมาย

5.ช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด

6.ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้

 

ทำบัญชี รายเดือน รายปี ราคาถูก


เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีระบบบริการบัญชี

ธุรกิจต้องมีแบบแผน ในการปฏิบัติงานบัญชี ทั้งการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินของบริษัทการบันทึกบัญชี และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ในการใช้ระบบบริการบัญชีจะช่วยทำให้บริษัท

และผู้รับทำบัญชีสามารถจัดการกับบัญชี ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นดังนั้น ระบบบริการบัญชีจึงมีความสำคัญมาก ๆ สำหรับบริษัท และผู้รับทำบัญชีซึ่งมีความสำคัญมากมายดังนี้

1.ระบบบริการบัญชีสามารถช่วยวางแผนงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่ได้จากระบบัญชีสามารถนำมาวางแผนการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดี

 

2.ระบบบัญชีบันทึกบัญชีได้อย่างครบถ้วน

การบันทึกบัญชีลงในระบบบัญชีเป็นวิธีช่วยให้ผู้รับทำบัญชีสามารถทำบัญชีได้สะดวกและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างครบถ้วน

3.ระบบบัญชีช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้

ข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีจะสามารถทำให้ผู้รับทำบัญชีสามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างถูกต้องและทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจรวมถึงวางแผนทางการเงินและรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจได้แม้ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก

4.ระบบบัญชีช่วยควบคุมการดำเนินงาน

ทุกงานจะเป็นไปตามที่วางไว้จะต้องการควบคุมการดำเนินงานไปตามแผนที่เราได้วางไว้หลักจากเสร็จงานจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงงบการเงินต่าง ๆดังนั้นการมีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยทำให้บริษัทหรือการรายงานผลงบการเงินมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 
แนะนำอ่านบริการรับวางระบบบัญชี


บริการบัญชีมีอะไรบ้าง

จ้างทำบัญชีคือทำอะไรบ้าง บริการบัญชีควรต้องทำอะไรให้เป็นคำถามที่เจ้าของกิจการสงสัย วันนี้เราจะมาดูกันว่า บริการบัญชีคือทำอะไรสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีนั้นมีหน้าที่ต้องทำงานอะไรให้บ้าง

 

บริการบัญชี ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้


1.สิ่งที่ต้องทำเพราะกฎหมายบังคับ

2.สิ่งที่กฎหมายไม่ได้บังคับแต่ทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของธุรกิจ

 

1.สิ่งที่ต้องทำเพราะกฎหมายบังคับ


1.1ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน


·       ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


1 ภ.ง.ด.1 หากมีการจ่ายเงินให้พนักงาน
2 ภ.ง.ด.3 หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
3 ภ.ง.ด.53 หากมีการจ่ายเงินให้นิติบุคคล
4 ภ.ง.ด.54  หากมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

 ·       ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม


1 ภ.พ.30พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
2 ภ.พ.36หากมีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ


·      ยื่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่


1.2 ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี

**ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
**จัดทำบัญชีรายวัน 5เล่มตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคารแยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย และ บัญชีรายวันทั่วไป
**จัดทำบัญชีแยกประเภทค่าง ๆเช่น บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ และเจ้าหนี้
**จัดทำบัญชีสินค้า
**จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
**ปิดบัญชีประจำปีจัดทำข้อมูลประกอบการปิดงบการเงิน เช่น สรุปรายการคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด การกระทบยอดเงินฝากธนาคารและบัญชีต่าง ๆ เป็นต้น
**จัดทำงบการเงินประจำปีได้แก่ แบบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบการเงิน
**ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
**ให้ข้อมูลและตอบคำถามของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

 

1.3ยื่นงบการเงินและภาษีประจำปี

**ยื่นแบบภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51)
**ยื่นแบบสรุปการจ่ายค่าจ้างและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
**ยื่นแบบสรุปรายการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำปี(กท.20)
**นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
**นำส่งการเงินประจำปี(ส.บช.3)
**ยื่นแบบภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

 

แนะนำอ่านบริการ ที่ปรึกษาภาษี


2.สิ่งที่กฎหมายไม่ได้บังคับแต่ทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานธุรกิจ


2.1 งานบัญชีบริหาร

**ปิดงบและรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน หรือ รายไตรมาส แก่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
**วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขผลประกอบการเพื่อให้สามารถนำตัวเลขมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที


2.2งานให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร

**วางระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในเช่น กำหนดรูปแบบเอกสารที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กำหนดขั้นตอนระบบการทำงานและผังวงจรเอกสารภายใน
**การวางแผนภาษีทั้งภาษีนิติบุคคลและ ครอบคลุมไปถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าของ

บริการรับตรวจสอบบัญชี


บริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด บริการบัญชี แบบครบวงจร


" ลูกค้าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้บริการบัญชีสำนักงานบัญชี พีทูพี "


ในการคิดค่าบริการที่ยุติธรรมเหมาะสม และคุ้มค่า โดยเรามุ่งเน้น ให้บริการออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำเอาเทคโนโลยี โปรแกรมต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการทำงาน

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด  เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีและภาษีอากรโดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์

ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์นอกจากนี้บริการบัญชีของบริษัทยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากรบริการบัญชี โดยเน้นความถูกต้องโปร่งใส บัญชีเดียว ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชี

พบปัญหาด้านบัญชีภาษี นำมาปรับใช้แก้ปัญหาให้บริษัทและอุตสาหกรรมต่าง ๆจนเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก

“ การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร ”


หากท่านใดสนใจให้ บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เป็นผู้ดูแลเรื่อง ระบบบัญชีภาษีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบงานระบบบัญชี ท่านสามารถอ่านรายละเอียด

และขอใบเสนอราคาหรือปรึกษาในรายละเอียดงาน เพิ่มเติมได้ที่ www.p2paccounting.com หรือแฟนเพจ www.facebook.com/p2paccounting

เรายินดีต้อนรับทุกท่านและพร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่ท่านอย่างมืออาชีพรับประกันได้ว่าระบบบัญชีภาษีบริษัทของท่าน จะได้มีการจัดการตามแผนงานตามเป้าหมายองค์กรได้อย่างครบวงจรถูกต้องตามกฎหมายบัญชีภาษี

บริการรับจดทะเบียนบริษัท
สำนักงานบัญชี พีทูพี
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ