views

ทําบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงานการทําบัญชีหมายถึง


การจดบันทึกรายละเอียด เอกสารทางการเงินรายการอื่นๆ และจัดกลุ่มและประเภทหมวดหมู่รายการสินค้า บริการ ลักษณะดังกล่าว


เป็นจุดเริ่มต้นของส่วนหนึ่งของการทำบัญชี แต่สำหรับการทำบัญชี จะหมายรวมถึงการวิเคราะห์เอกสารหรือ ข้อมูลที่ได้มาที่มีรายละเอียด


รายการต่างๆซับซ้อนละเอียดมากขึ้นยกตัวอย่างการวางระบบบัญชีบริษัท การจัดทํางบประมาณประจำปีบริษัทการวางแผนภาษีเงินได้การตรวจสอบบัญชี


บริการรับตรวจสอบบัญชีการทําบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชี


การนําโปรแกรมบัญชีเข้ามาใช้ในระบบบริหารบัญชีในบริษัทและการดีความหมายรายการทางบัญชีหรือการวิเคราะห์ข้อมูล


เพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทางธุรกิจเพราะฉะนั้นงานการทำบัญชีจึงมีความหมายครอบคลุมขอบข่ายธุรกิจที่กว้าง


กว่าการทำบัญชีของผู้ทําบัญชีหรือพนักงานบัญชี ลักษณะงานของนักบัญชีนั้นจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติในขั้นของการจัดทำ


การจัดเก็ษรวบรวมข้อมูลเอกสารทางการเงินโดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการคีย์ข้อมูล การจดบันทึกรายการทางการเงิน


ลักษณะที่ เป็นงานที่ต้องทำประจําทุกวันในกรณีที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนที่มีขนาดเล็กขนาดคงต้องใช้ผู้จัดทำเพียงไม่กี่คนในการคีย์


จดบันทึกรายการทางการเงินต่างๆของกิจการหากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ต้องมีผู้ทําบัญชี หลายคนเป็นแผนกบัญชี


มีการแยกฝ่ายบัญชีออกเป็นแต่ละประเภท เช่นฝ่ายบัญชีรับ บัญชีจ่าย บัญชีภาษีแต่ละหน้าที่ที่แตกต่างกันไป คีย์เอกสารในระบบบันทึกรายการ


เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเดียวเช่น ลง บันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ บันทึกรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้เท่านั้นหรือลงบันทึกรายการซื้อสินค้าเท่านั้นหรือลงบันทึก รายการขายสินค้าเท่านั้น


ในปัจจุบันบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้ระบบโปรแกรมบัญชีประมวลผล ออกรายงานข้อมูลทางการบัญชี ต่างจากสมัยก่อน


ที่ใช้คนเป็นผู้คิดคำนวณวิเคราะห์ออกผลรายงานทางการเงินการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป ให้เหมาะสมกับรูปแบบ ขนาด วัฒนธรรมองค์กรและประเภทของธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่ง


บริการรับวางระบบบัญชี


การจัดวางระบบบัญชีวางแผนงานฝ่ายบัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วน โรงงาน


การจ้างพนักงานบัญชีจำนวนมากในแผนกบัญชีในกรณีที่มีงานบัญชีในบริษัทที่มากขึ้น จัดตั้งฝ่ายแตกย่อยลักษณะงานบัญชีดังกล่าวออกมา


แบ่งลำดับชั้นการบังคับบัญชา มีผู้อำนวยบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี งานในฝ่ายบัญชีต่างๆที่นี้จะประกอบกว้างๆ ไปด้วย


1. บัญชีปฏิบัติงานทั่วไป  ลักษณะงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในการบันทึกหรือการคีย์รายการทางการค้าการจัดเตรียมเอกสาร


จัดทำงบการเงินและการออกรายงานทางการเงินรายงานอื่นๆ สําหรับประกอบการเสนอให้กับหน่วยงานภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น  เจ้าหนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร


2. บัญชีต้นทุน ลักษณะงานเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆทางด้านต้นทุนของบริษัทห้างหุ้นส่วน โรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ


3. การงบประมาณ ลักษณะงานเป็นการวางแผนกิจกรรมทางการเงินการลงทุนในการดำเนินการของกิจการในแผนระยะสั้น ระยะกลาง


รวมไปถึงแผนงานโครงการระยะยาวของบริษัท ธุรกิจโรงงานประเมินตัวเลขการลงทุนล่วงหน้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ในการดำเนิน วางแผนการลงทุน


4. การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบควบคุมภายในการสอบบัญชีประจําปี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอกกิจการ


กิจการซึ่งมีขนาดใหญ่มักจะมีพนักงานทําหน้าที่ตรวจสอบภายในคือตรวจสอบการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่จัดทําโดยแผนกต่างๆ


ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามระบบบัญชีและนโยบายการบริหารของบริษัทที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ

 

เหตุผลหลักของการทำบัญชีการทําบัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วน โรงงาน


1.เพื่อให้ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการทำบัญชีของบริษัทห้างหุ้นส่วน


2.เพื่อการบันทึกรายการค้ารายการทางการเงินของกิจการ ลำดับที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์กิจกรรมก่อนหลัง และ ตามประเภทของรายการค้าบริการ


3.ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณวันใดวันหนึ่ง กิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และ ทุนซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจำนวนเท่าใด


4.เป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิติขององค์กรช่วยในการบริหารงานและวางแผนงานการตัดสินใจ การดำเนินการในอนาคตของกิจการ ตามเป้าหมาย


5.ช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆหรือผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน


6.เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาทราบจำนวนทรัพย์สินผันแปรทรัพย์สินถาวรของกิจการ


บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด

สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการรับทำบัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วน โรงงาน แบบครบวงจร


รับเป็นปรึกษาบัญชีภาษี รับจดทะเบียนบริษัทจดห้างหุ้นส่วน ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำเงินเดือน วางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน


กิจการค้าท่านจะได้รับการบริการอย่างเป็นระบบ ณ จุดเริ่มต้นไปจนถึงเป้าหมายของกิจการ


ในราคาค่าบริการที่เป็นธรรม เหมาะสมโดยพิจารณาค่าบริการโดยการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบร่วมกันท่านคุ้มค่า


โดยเรามุ่งเน้นประโยชน์ของการใช้บริการของเจ้าของกิจการเป็นหลัก ให้บริการออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ


ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี โปรแกรมบัญชีที่ทันสมัยมาช่วยในการทำงาน

 

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด  ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร บริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี


มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรงครบวงจร ถูกต้อง โปร่งใส บัญชีเดียว มีประสิทธิภาพยึดหลัก


“การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร”

ยินดีต้อนรับทุกท่าน และพร้อมให้คำปรึกษา ด้านบัญชีแก่ท่าน อย่างมืออาชีพอ่านบริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ