views

สำนักงานบัญชี เพื่อธุรกิจชาวกรุงเทพสำนักงานบัญชี พีทูพี บริการรับทำบัญชี ทุกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อำนวยความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่รวดเร็วและปลอดภัย

ดูแลระบบงานบัญชีภาษีแบบครบวงจร ท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนใช้บริการได้ เรายินดีที่จะอธิบายและตอบคำถามทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

หน้าที่สำนักงานบัญชีเราเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ ในกรุงเทพ


จัดทำบัญชีโดยดำเนินการจำแนกเอกสารรับจ่ายต่าง ๆเพื่อ การบันทึกบัญชีและภาษี โดยสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขกับรายการที่เคลื่อนไหว สรุปรายการทางการเงิน

พร้อมดำเนินการสรุปการ”ทำบัญชี”ดังกล่าวเป็นข้อมูลรายงานทางการเงิน คืองบการเงิน ได้แก่ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ

ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการธุรกิจ เหล่านี้คือหน้าที่ของสำนักงานบัญชี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ ครบวงจร


รายละเอียด การดูแลงานของสำนักงานบัญชี เพื่อธุรกิจชาวกรุงเทพ

 
1.ดำเนินการออกแบบระบบการบันทึกบัญชี วางระบบบัญชี จะรวมไปถึงการวางผังงานทางบัญชี Flowchart งานบัญชี จัดทำผังรูปภาพประกอบที่ใช้แทนความหมายการทำงานบัญชีในลักษณะต่าง ๆ
 
2.พิจารณารายการค้าข้อมูลเบื้องต้นทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการของกิจการ หรือเรียกว่าการวิเคาระห์รายการก่อนการบันทึกบัญชี ทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างรัดกุมจนกระทั่งสามารถจัดทำหรือออกงบการเงิน
 
3. การจัดทำงบทดลอง รวมไปถึงการจัดทำ รายงานการเงิน และแปลความหมายอธิบายวิเคราะห์รายงานการเงินหรืองบการเงิน
 
4.ลงในรายละเอียดในการจัดวางระบบบัญชี พร้อม กับการทดสอบระบบบัญชี และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบบัญชีให้สอดคล้องกับกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการ
 
อ่าน ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

5.ควบคุมและตรวจระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี จากการแยกหน้าที่ของเจ้าหน้า ทดสอบระบบเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ทับซ้อน
 
6.เมื่อทดสอบระบบงานบัญชี แล้วสรุปผลการทำงานในแผนกบัญชีในองค์ เพื่อรองรับวัฒนธรรม ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขององค์กร กำหนดหน้าที่จากความจำเป็นของงานในองค์กร

7.จัดทำรายงานข้อมูลผลทางการบัญชี ที่จะทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทางธุรกิจของกิจการ ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ผลดำเนินงาน และความเป็นไปทางการเงิน หรือฐานะการเงินของกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการ
 
8.จัดทำบัญชีออกออกงบการเงิน สำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และตัดสินใจ ในกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการ
 
9.ที่สำคัญสำนักงานบัญชี จัดทำสรุปงานทางด้านบัญชี ให้ฝ่ายบริหารทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งตลอดถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรูปแบบรายงานที่เป็นตัวเลขทางบัญชี เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการในอนาคต

อ่าน รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


สำนักงานบัญชีเพื่อผู้ประกอบการพื้นที่ กรุงเทพ

 
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ออกแบบงานบริการด้านบัญชีให้ท่านผู้ประกอบการพื้นที่ กรุงเทพ ได้อุ่นใจ ปลอดภัย ในข้อมูลด้านการเงิน เพื่อท่านจะได้วางใจ ไว้ใจ ให้เราดูแล โดยหลักแนวคิดของการเป็นครอบครัว คือครอบครัวบัญชี

อ่าน การวางแผนภาษี เพื่อลดหย่อนภาษี


พร้อมกันนี้ สำนักงานบัญชี กรุงเทพ เรายินดี ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ครบวงจร ในพื้นที่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ทุกเขตของกรุงเทพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ จากประสบการณ์กว่า 25 ปี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

โปรแกรมบัญชี ร้านค้าออนไลน์ Shopee Lazada

บริการวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญช

บทความที่น่าสนใจ