views

สำนักงานบัญชีเพื่อธุรกิจชาวกรุงเทพสำนักงานบัญชีพีทูพี บริการรับทำบัญชี ทุกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอำนวยความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่รวดเร็วและปลอดภัย


ดูแลระบบงานบัญชีภาษีแบบครบวงจร ท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนใช้บริการได้ เรายินดีที่จะอธิบายและตอบคำถามทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


หน้าที่สำนักงานบัญชีเราเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจในกรุงเทพ


จัดทำบัญชีโดยดำเนินการจำแนกเอกสารรับจ่ายต่างๆเพื่อ การบันทึกบัญชีและภาษี โดยสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขกับรายการที่เคลื่อนไหวสรุปรายการทางการเงิน


พร้อมดำเนินการสรุปการ”ทำบัญชี”ดังกล่าวเป็นข้อมูลรายงานทางการเงินคืองบการเงิน ได้แก่ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ


ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการธุรกิจเหล่านี้คือหน้าที่ของสำนักงานบัญชี


โทรปรึกษา รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ ครบวงจร


รายละเอียดการดูแลงานของสำนักงานบัญชี เพื่อธุรกิจชาวกรุงเทพ

 

1.ดำเนินการออกแบบระบบการบันทึกบัญชีวางระบบบัญชี จะรวมไปถึงการวางผังงานทางบัญชี Flowchart งานบัญชี จัดทำผังรูปภาพประกอบที่ใช้แทนความหมายการทำงานบัญชีในลักษณะต่างๆ

 

2.พิจารณารายการค้าข้อมูลเบื้องต้นทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการของกิจการหรือเรียกว่าการวิเคาระห์รายการก่อนการบันทึกบัญชี ทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างรัดกุมจนกระทั่งสามารถจัดทำหรือออกงบการเงิน

 

3.การจัดทำงบทดลอง รวมไปถึงการจัดทำ รายงานการเงิน และแปลความหมายอธิบายวิเคราะห์รายงานการเงินหรืองบการเงิน

 

4.ลงในรายละเอียดในการจัดวางระบบบัญชีพร้อม กับการทดสอบระบบบัญชี และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบบัญชีให้สอดคล้องกับกิจการบริษัท ห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการ

 

โทรปรึกษา รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่าน ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

5.ควบคุมและตรวจระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชีจากการแยกหน้าที่ของเจ้าหน้า ทดสอบระบบเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ทับซ้อน

 

6. เมื่อทดสอบระบบงานบัญชีแล้วสรุปผลการทำงานในแผนกบัญชีในองค์ เพื่อรองรับวัฒนธรรม ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขององค์กรกำหนดหน้าที่จากความจำเป็นของงานในองค์กร


7. จัดทำรายงานข้อมูลผลทางการบัญชีที่จะทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทางธุรกิจของกิจการ ทราบถึงผลการปฏิบัติงานผลดำเนินงาน และความเป็นไปทางการเงิน หรือฐานะการเงินของกิจการ บริษัทห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการ

 

8. จัดทำบัญชีออกออกงบการเงินสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และตัดสินใจ ในกิจการบริษัท ห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการ

 

9. ที่สำคัญสำนักงานบัญชีจัดทำสรุปงานทางด้านบัญชี ให้ฝ่ายบริหารทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งตลอดถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่ผ่านมา


ในรูปแบบรายงานที่เป็นตัวเลขทางบัญชี เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานกิจการบริษัท ห้างหุ้นส่วนของผู้ประกอบการในอนาคต


โทรปรึกษา รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่าน รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

สำนักงานบัญชี กรุงเทพ ให้บริการยื่นแบบภาษี ประกันสังคมรายเดือน

ส่วนงานภาษี

1. ยื่นภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย

2. ยื่นแบบภ.ง.ด.1 เมื่อมีการจ่ายเงินให้พนักงาน

3. ยื่นแบบภ.ง.ด.3  เมื่อมีการจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา

4. ยื่นแบบภ.ง.ด.53 เมื่อมีการจ่ายเงินให้นิติบุคคล

5. ยื่นแบบภ.ง.ด.54 เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

6. ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. ยื่นแบบ ภ.พ.30 และจัดทำรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย,  และจีดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

8. ยืนแบบ ภ.พ.36  เมื่อกิจการมีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ

9. ดำเนินการยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน

10. ดำเนินการยื่นแบบ (ภ.ง.ด.50) ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นปี


ส่วนงานประกันสังคม

1. ดำเนินการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

2. ดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่กรณีมีการจ้างลูกจ้างเพิ่ม

3. ดำเนินการแจ้งสถานภาพสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้างที่ลาออก

4. ยื่นแบบสรุปรายการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำปี (กท.20)


โทรปรึกษา รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่าน การวางแผนภาษี เพื่อลดหย่อนภาษี

ดำเนินการจัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน พร้อมส่งตรวจสอบตามข้อบังคับประจำปี

สำนักบัญชีมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องและครบถ้วน


จัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นงบการเงิน และยื่นภาษีประจำปี ตามกำหนกระยะเวลาที่กฎหมายบังคับ

สนง.บัญชี จะจัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น, และหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทำบัญชีรายวันตามที่กฎหมายบังคับ คือ บัญชีเงินสด/ บัญชีธนาคาร โดยต้องแยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคารที่กิจการมีอยู่ทุกๆบัญชี  / บัญชีรายวันทั่วไป /บัญชีรายวันซื้อ, /บัญชีรายวันขายจัดทำบัญชีแยกประเภทต่างๆ เช่น บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ จัดทำบัญชีสินค้า ,จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น


ทำการปิดบัญชีประจำปีของกิจการ  จัดทำข้อมูลประกอบการปิดงบการเงิน อาทิ สรุปรายการคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด  หรือแสดงการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


สำนักงานบัญชีเพื่อผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพ

 

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี ออกแบบงานบริการด้านบัญชีให้ท่านผู้ประกอบการพื้นที่ กรุงเทพได้อุ่นใจ ปลอดภัย ในข้อมูลด้านการเงิน เพื่อท่านจะได้วางใจ ไว้ใจ ให้เราดูแล


โดยหลักแนวคิดของการเป็นครอบครัว คือครอบครัวบัญชี พร้อมกันนี้สำนักงานบัญชี กรุงเทพ เรายินดี ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


ทำบัญชี วางระบบบัญชีวางแผนภาษี ครบวงจร ในพื้นที่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ทุกเขตของกรุงเทพด้วยความเป็นมืออาชีพ จากประสบการณ์กว่า 25 ปี


โทรปรึกษา รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


โปรแกรมบัญชี ร้านค้าออนไลน์ Shopee Lazada

บริการวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญช

บทความที่น่าสนใจ