views

วางระบบบัญชี เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจ หัวใจหลักสำคัญของการบริหารธุรกิจคือการควบคุมภายในการวางระบบกิจการ หนึ่งในนั้นคือการวางรูปแบบการปฎิบัติงานของฝ่ายบัญชี วางระบบบัญชีของกิจการธุรกิจ จัดทำ Workflow จัดผังบัญชี แผนเส้นทางเดินเอกสารทางบัญชี การจัดทำระบบบันทึกบัญชีภาษี


ไม่ว่าจะเป็นเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็ก บริษัท โรงงาน ขายสินค้าออนไลน์ จำเป็นต้องมีการ วางระบบบัญชี อย่างรอบครอบ รัดกุม สะดวก ตามสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และขนาดองค์กร เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต เพื่อการปิดงบการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นรายเดือนรายปี สำหรับเจ้าของหรือผู้บริหาร


ปรึกษา วางระบบบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับวางระบบบัญชี


การวางระบบบัญชี คืออะไร 


คือการกำหนดนโยบายภายในองค์ นโยบายทางธุรกิจด้านบัญชีภาษี เพื่อกำกับรูปแบบการปฎิบัติงานฝ่ายบัญชี จัดทำ Workflow จัดผังบัญชีไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติงานด้านการบัญชี เพื่อบันทึกบัญชี รวบรวสถิติข้อมูลเพื่อ ออกงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล หรือเพื่อการบัญชีภาษี


บัญชีเพื่อการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานทุกส่วน ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสภาพแวดล้อมขององค์กร ทำให้เกิด ระบบบัญชีวางระบบบัญชีที่ดีเพื่อการตัดสินใจทางการเงินที่ถูกต้อง และแม่นยำของเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้การ วางระบบบัญชี มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ


ปรึกษา วางระบบบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี


องค์ประกอบการวางระบบบัญชี


1. หลักฐานทางบัญชีได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีขาย ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่ายใบเบิกเงินทดรองจ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกค่าเดินทาง


สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ต้องมีชื่อผู้จัดทำ ชื่อ และเลขที่เอกสาร รวมทั้ง วันเดือนปี ที่ออกเอกสารและจำนวนเงินรวมด้วย โดยผู้รับวางระบบบัญชี ต้องกำหนดรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้อง กับระบบการทำงานของกิจการนั้นๆ


2. นโยบายธุรกิจ และนโยบายบัญชีทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมากเนื่องจากนโยบายทางธุรกิจนั้นจะส่งผลต่อการ วางระบบบัญชี นั่นเอง


3. วิธีปฏิบัติงานทางบัญชี ประกอบไปด้วย คู่มือการปฏิบัติงานตาม ระบบบัญชีเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินรวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติงานทางบัญชีทุกด้านของกิจการ


4. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่นโปรแกรมบัญชี อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ต้องเน้นที่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง


5. บุคลากร เริ่มตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และสนับสนุนด้านทรัพยากร ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ที่จำเป็นต่อองค์กร สนับสนุนด้าน งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ ของผู้วางระบบัญชีภาษี


ร่วมถึงมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ภายในร่วมวิเคราะห์ระบบ ตลอดจนให้ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้คำปรึกษา โดยเฉพาะต้องมีนักบัญชีขององค์กรร่วมให้การสนับสนุนให้ข้อมูล


6. การควบคุมภายในของ ระบบบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  


ปรึกษา วางระบบบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

  แนะนำอ่านบริการ ทีปรึกษาบัญชี


การวางระบบบัญชี ที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้


2. สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดการเกี่ยวกับภาษีได้


3. สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตเพื่อทำงบประมาณ และรายงานได้


4. มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและทันเวลา


5. มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี


6. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต และการถูกขโมย


7. เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจ


8. มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย


ปรึกษา วางระบบบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน รับบริหารงานบัญชีภาษี ด้วยระบบดิจิทัล

สรุปผลการวางระบบบัญชี

หากผู้ประกอบการมีการวางระบบบัญชี ที่ถูกต้อง และมีคุณภาพแบบนี้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือสามารถลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่นภายในได้รวมไปถึงยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสะดวก ปลอดภัย ต่อการจัดเก็บ และสะดวกต่อการนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ในรูปแบบรายงานทางการเงินงบการเงิน


และปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในพัฒนาระบบ คือผู้บริหารองค์กรเป็นผู้กำหนดนโยบาย ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ให้เกิดผลลัพธ์ ให้ความสำคัญยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดที่ระบบและพนักงานในองค์กร


โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือร่วมถึงมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ภายในร่วมวิเคราะห์ระบบให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะต้องมีนักบัญชีขององค์กรร่วมให้การสนับสนุนให้ข้อมูล


ปรึกษา วางระบบบัญชี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการรับจดทะเบียนบริษัท


บทความที่น่าสนใจ