views

เอกสารที่ต้องส่งให้ สำนักงานบัญชี


เอกสารส่ง สำนักงานบัญชี ในการทำบัญชี

1. หนังสือรับรอง "จดทะเบียนบริษัท"


2. ภพ.01


3. ภพ.09


4. ภพ.20


5. บอจ.5 (กรณีเป็นบริษัท)


6. ทะเบียนทรัพย์สิน


7.งบการเงินของปีก่อน


8. สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาจ้างเหมางาน , สัญญาเช่าซื้อ

เอกสารส่ง สำนักงานบัญชี ปิดงบการเงิน

การปิดงบการเงินผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้สำนักงานบัญชีเพื่อยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรจะมีเอกสารอะไรบ้างมาดูกัน


1.เอกสารสำคัญของบริษัทเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะของบริษัท เช่น ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัทข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี) รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท (ถ้ามี)


บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ล่าสุด) หนังสือรับรองบริษัท (ล่าสุด) วัตถุประสงค์บริษัทแบบ ภ.พ.01 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี


2.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน หลักฐานอื่นๆ เช่น บันทึกรายรับ-รายจ่าย


3.เอกสารภาษีเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับภาษี เช่น แบบ ภพ.30 ของปีปัจจุบัน (ถ้ามี) แบบภงด.1 / แบบ ภงด.3 / แบบ ภงด.53 / แบบ ภงด51 และ แบบ ภงด. อื่นๆ ของปี ปัจจุบัน(ถ้ามี)


4.เอกสารธนาคารเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของกิจการ เช่นสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร สำเนา Bank Statement


5.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทกรณีกิจการที่เคยยื่นงบการเงินแล้วในปี ก่อน ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ งบการเงิน /งบทดลอง / รายละเอียดประกอบงบการเงิน ของปีก่อน แบบ ภงด.50 ปีก่อน


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชี


จัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

บัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน เป็นบัญชีการเงินที่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


จากฐานกำไรสุทธิ ซึ่งต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการประกอบกิจการ แต่ผู้ประกอบการต้องทำการ


ปรับปรุงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีหรือทางการเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ


ทางภาษีอากรตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรีแห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แนบบัญชีงบดุล


บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนไปพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ด้วย


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์


สำนักงานบัญชีทำอะไรให้กิจการบ้าง

1.ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1,3,53 ภ.พ.30,36 (ถ้ามีรายเดือน)


2.บริการปิดบัญชีรายเดือน/รายปี


3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย


4.ยื่นประกันสังคมรายเดือน


5.ยื่นพนักงานเข้า-ออก ประกันสังคม


6.ยื่น ภ.ง.ด.51 ประมาณกลางปี


7.ยื่น ภ.ง.ด.50 ปลายปี


8.ยื่น ภ.ง.ด.1ก สรุปเงินเดือนสิ้นปี


9.ปิดงบการเงินเพื่อนำส่งสรรพากร/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


10.บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express


หน้าที่ของสำนักงานบัญชี ต้องปกป้องผลประโยชน์ของกิจการ ห้าง ร้าน บริษัท ตรวจสอบให้ทุกๆฝ่ายเคร่งครัดกับความถูกต้อง


และสมบูรณ์ของเอกสารที่เกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมรับและไม่ถูกบวกกลับเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในภายหลัง


สำนักงานบัญชี ที่ดีจะสามารถแนะนำให้มีการเสียภาษีที่ถูกต้องแต่ประหยัด และจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์รายการต่างๆ


ถึงภาษีที่เกี่ยวข้องและกิจการ ห้าง ร้าน บริษัท มีผลลัพท์ที่การประหยัดภาษีแต่ถูกต้อง


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express


บทความที่น่าสนใจ