views

เมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ ทำอย่างไรดี
เมื่อใดก็ตามที่บุคคล หรือบริษัท ผู้มีรายได้ ถูกสรรพากรเรียกเข้าพบ มักจะเกิดความกลัว  และไม่สบายใจ  เพราะไม้รู้ว่า ตนทำความผิดใด จะต้องเสียเงินให้กับกรมสรรพากรมากมายสักแค่ไหน


อย่าเพิ่งตกใจกันไป เพราะครั้งนี้เราได้นำสาระเบาๆจากประสบการณ์ของการถูกสรรพากรเรียกพบจากคนอื่นๆ มาเล่าสู่กันฟังแบบเข้าใจง่าย  


รับรองว่าอ่านเรื่องที่นำแบ่งปันครั้งนี้จบแล้วคุณจะเหมือนยกภูเขาออกจากอก เพราะคุณจะรู้วิธีรับมือในเวลาที่คุณถูกสรรพากรเรียกเข้าพบแบบ smart smart


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน บริการรับวางแผนภาษี


ทำไมจึงถูกสรรพากรถึงเรียกเข้าพบ


จาการรวบรวมประสบการณ์ของผู้ที่ถูกสรรพากรเรียกพบ จึงรู้ว่าสาเหตุที่สรรพากรเรียกโดยเบื้องต้นแล้วจะเกิดจากการผู้มีรายได้ไม่ยอมเสียภาษี เสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี


นอกจากนั้นก็จะถูกเรียก เพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกรณีต่างๆ เช่น  ผลจากการที่สรรพากรเข้ามาตรวจสภาพกิจการ  ผลจากการตรวจสอบการยื่นขอคืนภาษี


หรือผลจากการตรวจวิเคราะห์งบการเงิน และแบบแสดงรายการภาษี ในเรื่องของรายได้  เรื่องของการเงินกู้ยืมกรรมการ หรือกรณีที่ผู้มีรายได้ใช้แต่เงินสดชำระรายการค้าในทุกๆ รายการ


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบทความ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


รับมืออย่างไรเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ

1.ให้ความสำคัญกับจดหมายจากกรมสรรพากรทุกฉบับที่ส่งถึงคุณ  เพื่อรับรู้ข้อมูล และเข้าพบสรรพากรตามแจ้ง ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนาอันดีว่าธุรกิจของคุณไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และเต็มใจให้ความร่วมมือ


2.ตั้งสติ อย่าตกใจ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นจดหมายจากสรรพากรจริงๆ คุณต้องอ่านรายละเอียดในจดหมายให้เข้าใจว่า เขาต้องการอะไรในการเรียกเข้าพบ


ต้องการตรวจสอบข้อมูลอะไรต้องการเอกสารอะไรบ้าง  เพราะเขาอาจต้องการเพียงเชิญคุณไปเป็นพยาน หรือเพื่อแนะนำการกรอกข้อมูลที่ยื่นให้สรรพากรอย่างถูกต้องเท่านั้น


3.เตรียมหลักฐานเอกสาร ที่กรมสรรพากรแจ้งให้นำไปชี้แจงให้ครบ โดยงผู้ที่จะเข้าไปชี้แจง ต้องเข้าใจเอกสารที่นำไปเป็นหลักฐานด้วย


4.ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพบสรรพากรได้ด้วยตนเอง  ให้จัดหาผู้มีคุณสมบัติ ความรู้เรื่องภาษี อาทิ นักบัญชีประจำกิจการ หรือสำนักงานบัญชีที่คุณจ้างอยู่แล้ว 


และถ้าเรียกพบเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ก็ต้องส่งทนาย หรือบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปพบ โดยอย่าลืมทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงลายมือชื่อกำกับ


5.ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ที่มีชื่อและเบอร์โทรศัพท์ระบุไว้ในจดหมาย เพื่อรับทราบข้อความในจดหมาย วัน ซึ่งหากไม่สะดวกในวันที่ถูกเรียกพบ ก็สามารถเลื่อนวันเวลาของเข้าพบกับกรมสรรพากรได้


6.อย่าลงนามในเอกสารใด ๆ โดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน เมื่อเข้าพบสรรพากร และต้องลงนามในเอกสารไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ถึงแม้คุณจะผิดจริง  


ก่อนลงนามคุณต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้เสียก่อน  เพราะการลงนามคือการยอมรับ ที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลย


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับทำเงินเดือน


กรณีถูกสรรพากรส่งจดหมายเพื่อเก็บภาษีย้อนหลัง ต้องทำอย่างไร?

อย่างแรกเลยตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นจดหมายจากสรรพากรจริง ๆ และไม่ว่าผู้ถูกเรียกจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จดหมายที่เรียกพบจะระบุไว้ชัดเจนว่าให้เตรียมเอกสารอะไรบ้างไปบ้าง


คุณก็เพียงทำหน้าที่เตรียมเอกสารเหล่านั้นให้ครบ แต่อย่าเตรียมเอกสารมากจนเกินไป เพราะเอกสารนั้นๆ อาจทำให้คุณถูกตรวจสอบเพิ่มเติมได้


ซึ่งหมวดหมู่เอกสารที่คุณสามารถเตรียมเพิ่มเติมได้นอกจากที่สรรมกากรระบุไว้ ก็มี เอกสารใบกำกับภาษีซื้อ การขาย สำเนาใบลดหนี้ สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารหลักฐานการรับเงิน – จ่ายเงิน


ทีนี้ก็มาดู อัตราการค่าปรับ การเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง และการเรียกเก็บภาษีเพิ่ม กัน

ถ้ากรมสรรพากรตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริง ก็จะถูกกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในปีที่ไม่ได้จ่าย  อีกทั้งต้องถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม พร้อมเสียค่าปรับเพิ่ม ตามกรณีต่างๆ ดังนี้


กรณีไม่ชำระภาษีตามระยะเวลา กำหนดให้มีอัตราการเสียภาษีเพิ่มขึ้น จากปกติ ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  โดยคำนวณจากยอดเงินภาษีที่ต้องชำระ  ซึ่งนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการ จนถึงวันชำระภาษี


กรณีไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ หรือยื่นแล้ว แต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามจำนวนที่เป็นจริง จะต้องชำระเงินภาษีเพิ่ม  และต้องเสียค่าปรับอีก 1-2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ  ซึ่งเงินเบี้ยปรับนี้  อาจลดหรือได้รับการยกเว้นได้ ตามระเบียบที่รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี


กรณีตั้งใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษี กรมสรรพากรมีสิทธิ์ เรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้นานถึง 10 ปี  โดยผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ โดยโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ ที่ปรึกษาบัญชี


ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แต่ยังไม่พร้อมชำระ จะหาทางออกอย่างไร

กรณีนี้ถือเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังทุกข์ใจ เป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเงินไปชำระได้ตามที่ถูกเรียกเก็บ ปัญหานี้มีทางออกที่ให้คุณเลือกแก้ได้ ไปดูกันเลยว่าคุณจะรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง


ทางออกที่1 คุณสามารถยื่นเรื่องขอลดเบี้ยปรับ  โดยระบุเหตุผลว่าไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงภาษี  แต่เขาดความชำนาญด้านของกฎหมาย และด้านการคำนวณภาษี


ทางออกที่ 2  สามารถยื่นอุทธรณ์ได้  หากคุณพบว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามหลักการ


ทางออกที่ 3 ยื่นเรื่องขอผ่อนชำระ หากยังไม่พร้อมจ่ายตามที่ถูกเรียกเก็บ หรือเบี้ยปรับเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ไม่สามารถชำระได้ในครั้งเดียว ก็ให้ทำเรื่องขอผ่อนชำระกับกรมสรรพากรได้


เมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ ยังทำธุรกิจต่อไปได้หรือไม่

การเข้าพบสรรพากร เป็นการแสดงถึงความตั้งอันดีที่จะไปชี้แจงในประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัย ซึ่งถึงแม้จะพบมีความผิดจริง ต้องเสียภาษีย้อนหลัง เสียเพิ่มหรือต้องถูกปรับ


แต่คุณก็ยังก็ยังทำธุรกิจของตนเองได้ตามปกติ  เพียงแต่ต้องความละเอียดรอบครอบในเรื่องการทำบัญชี การเสียภาษีที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นซ้ำอีก


อย่างไรก็ตาม เมื่อทำธุรกิจ ควรให้ความสำคัญกับการทำบัญชีและการเสียภาษีให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มจะดีที่สุด เพราะหากคุณถูกปรับเบี้ยชำระ ถูกลงโทษ จำนวนเงินดังกล่าวอาจจะเป็นตัวเลขที่สูง จนส่งผลให้กรทบต่อการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างหนักได้


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบทความ ที่ปรึกษาภาษี วางแผนภาษี


ข้อควรระวัง เคล็ดลับที่ไม่ลับ ที่จะใช้การรับมือเมื่อถูกเรียกพบ

จากประสบการณ์ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับผู้ที่ถูกสรรพากรเรียกพบ  จึงได้เห็นถึงบทเรียนบนความผิดพลาดหลายๆ แง่มุม เราจึงขอนำข้อควรระวัง จาก ประสบการณ์เหล่านี้  มาแบ่งปัน


เพื่อเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับมาฝาก เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับการเข้าพบสรรพากรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสาเหตุของความผิดพลาดที่ทำให้การเข้าพบสรรพากรไม่ราบรื่นมักมีดังนี้


1.ผู้ถูกเรียกกลัวมากเกินไป

ให้คุณโทรเข้าไปปรึกษาสรรพากรเบื้องต้น อย่าได้กลัวไปก่อนล่วงหน้า และอย่าเพิ่งให้เอกสารสำคัญใดๆกับไปก่อนที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน  มันเป็นสิทธิที่จะยังไม่มอบเอกสารหากยังไม่พร้อม  


2.ผู้ถูกเรียกพบมีความไว้ใจมากเกินไป

คนส่วนใหญ่มักทิ้งเอกสารสำคัญที่ให้นำไปแสดงและขอไว้ โดยไม่มีการเซ็นรับเอกสารเหล่านั้น เพราะเชื่อตามที่บอกว่าให้ทิ้งเอกสารไว้ แล้วจะติดต่อให้มารับกลับไป


แต่หลายครั้งทีเจ้าหน้าที่ทำเอกสารสำคัญหาย เมื่อเจ้าหน้าที่คนใหม่มารับเรื่องต่อ จึงไม่มีเอกสารใดๆ ให้ตรวจสอบ ทำให้เกิดผลเสียกับผู้ประกอบกิจการ เพราะถูกคิดภาษีย้อนหลังและค่าปรับมหาศาล ดังนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับเอกสารในทุกๆครั้ง


โดยต้องแจกแจงอย่างละเอียดว่ารับเอกสารอะไรไว้บ้าง อีกทั้งต้องระบุด้วยว่าหากเกิดการสูญหาย หรือเอกสารเสียหายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด


3.อย่าหลงเชื่อว่าใครจะช่วยคุณได้

คุณไม่จำเป็นต้องเอาอกเอาใจ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของคุณ เพียงเพราะเชื่อว่าเขาจะช่วยคุณได้ เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครช่วยคุณได้ นอกจากตัวคุณเอง และข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น


4.ได้รับจดหมายเรียกแล้วเมินเฉย

หลายคน มักตกหลุมพรางข่าวที่บอกว่า ถ้าได้รับจดหมายจากสรรพากรให้เฉยไว้ไม่ต้องใส่ใจ ทำให้ผู้ประกอบกิจการละเลยให้ความสำคัญ จนทำให้เกิดปัญหาบานปลาย ต้องสูญเสียเงินค่าปรับจำนวนมาก


5.เลือกคนที่ไม่เหมาะสมไปชี้แจงต่อสรรพากร

คนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนพบสรรพากร ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้เรื่องภาษี และเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีที่สุด และหากเลือก สำนักงานบัญชีเข้าไปเป็นตัวแทน


ต้องเลือกสำนักงานบัญชีที่เป็นมืออาชีพ ไว้วางใจได้ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกิจการของคุณ เพราะถ้าคุณเลือกสำนักงานบัญชีที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว


เมื่อคุณมอบหมายให้ไปทำเรื่องขอเงินคืน แทนที่จะได้เงินคืน คุณอาจต้องเสียเงินเพิ่ม หรือ คุณอาจต้องเสียภาษีในยอดที่สูงเกินความเป็นจริง


ปรึกษาปัญหาภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี


บทความที่น่าสนใจ