views

บริหารงานฝ่ายบัญชีการบริหารงานฝ่ายบัญชี คือการวางแผน กำหนดหน้าที่ มอบหมาย ประสานงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบัญชี การเงิน ภาษีอากร ให้นักบัญชีหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบัญชีขององค์กร


องค์กรขนาดเล็ก


จะใช้นักบัญชีไม่มากนัก เพียง 1 หรือ 2 คนเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และภาระงานที่ไม่มากเท่าองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ การบริหารจัดการฝ่ายบัญชีจึงทำได้โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน

องค์กรขนาดกลาง


โดยมากมีนักบัญชีไม่เกิน 5 คน ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชี  มีสมุห์บัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการค้าและรายการภาษี การจัดทำงบการเงินต่าง ๆ เพื่อส่งรายงานให้กับผู้บริหาร

องค์กรขนาดใหญ่


สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีโครงสร้างการบริหารงานบัญชี ตามลำดับ ดังนี้


ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี > ผู้จัดการฝ่ายบัญชี > สมุห์บัญชี > พนักงานบัญชี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี


องค์กรขนาดใหญ่จะมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ควบคุม วางแผน ด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดขององค์กร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


เป็นตำแหน่งรองจากผู้บริหารฝ่ายบัญชี ผู้จัดการจะทำหน้าที่ รับนโยบาย ดูแล ตรวจสอบ จัดการทางด้านบัญชีภาษีและการเงิน ทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล

สมุห์บัญชี


ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี จัดทำงบการเงินและจัดทำรายงานทางการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ปิดบัญชี ตรวจสอบและยื่นแบบรายงานภาษี ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร

พนักงานบัญชี


เป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ องค์กรขนาดใหญ่จะแบ่งพนักงานบัญชีเป็นฝ่ายบัญชีต้นทุน  มีหน้าที่ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ สินค้าคงเหลือ สรุปยอด เป็นต้น

ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ มีหน้าที่เช่น ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินต่าง ๆ สรุปยอด ทำบัญชีการซื้อ และฝ่ายลูกหนี้ มีหน้าที่ จัดทำบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ สรุปยอดขาย จัดทำรายงานภาษีขาย เป็นต้

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

รับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


หน้าที่ของผู้บริหารงานฝ่ายบัญชี บริหารงานฝ่ายบัญชี


1. กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน


เพราะเป็นแนวทางหลักของงานที่ต้องยืดมั่นและปฏิบัติ มีการศึกษาวิจัยความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ปรับปรุงการทำงาน ศึกษา พัฒนา ปรับใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชี

2. การกำหนดความคาดหวัง มาตรฐาน เป้าหมายของงานด้านบัญชี


เป็นการศึกษาความต้องการของลูกค้าและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน

3. การกำหนดกระบวนการทำงานด้านบัญชี


ต้องมีความชัดเจน ทั้งในด้านมาตรฐานและเป้าหมายของงานเพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่น ผ่านการใช้บุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

4. การวางแผนงานด้านบัญชี


เพื่อกำหนดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิภาพของการทำงาน มีแผนงานหลัก แผนงานประจำปี หรือแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5. มีการปรับปรุงงานด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง


เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ความถูกต้อง และความต้องการของลูกค้า ปรับตัวตามสภาพการแข่งขันในตลาด สภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่คงที่แน่นอน

6. สร้างระบบงาน


เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยง ประสานงานให้กับแต่ละฝ่าย ระบบประเมินคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ ระบบการฝึกอบรมพนักงาน ระบบลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

การพัฒนาบุคลากรฝ่ายบัญชี


การบริหารงานฝ่ายบัญชีจะต้องคำนึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของนักบัญชี การปรับตัวและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารที่ชัดเจนเหมาะสมบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

 

1. นักบัญชีต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวและแสวงหาความรู้ให้มาก


ทั้งในศาสตร์ด้านบัญชี และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เพราะข้อมูลบัญชีเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลก็เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ โปร่งใส สะท้อนภาพจริงขององค์กรได้

 

2. นักบัญชีต้องเป็นผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงแหล่งที่มาและที่ไปของข้อมูล


ตลอดจนกระบวนการของการเกิดรายการทางบัญชี เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจใหม่ๆได้เกิดขึ้นมา ข้อกำหนดหรือนโยบายของภาครัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงไป นักบัญชีต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บันทึกตัวเลข มาเป็นผู้ที่มีส่วนในการวิเคราะห์และกำหนดตัวเลขเหล่านั้นมากขึ้น

 

3.นักบัญชีต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง


การลงทุนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งทำให้มีโอกาสได้รับข้อมูลที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว ติดตาม ตรวจสอบ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4.นักบัญชีต้องรู้จักปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของข้อมูล


ควรเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การบัญชีมีความทันสมัย ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบกับตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในการประเมิน


5.นักบัญชีต้องเพิ่มคุณค่าของงานด้านบัญชี 4 เช่นการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหา


6.นักบัญชีต้องเป็นผู้ที่รับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น


ตลอดจนแสวงหาข้อมูลเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง แล้วจึงโน้มน้าว อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีเหตุผล


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


สรุปการบริหารงานฝ่ายบัญชี


ผู้บริหารจะต้องเข้าใจโครงสร้างขององค์กร รู้ถึงอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ทำความเข้าใจภาระงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง เพื่อการกำหนดนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน

การจัดทำแผนงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย เกิดเป็นระบบงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนการที่สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างสม่ำเสมอ

และการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ควรปฏิบัติสำหรับการบริหารงานฝ่ายบัญชีที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


อ่านการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ในราคาที่ประหยัด

บริษัทสำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ