views

การวางระบบบัญชี


- เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- เป็นแหล่งที่จัดหาข้อมูลต่าง ๆ ให้ฝ่ายจัดการ
- เป็นหลักในการวางแผนงานในอนาคต
- ช่วยให้ทราบถึงการดำเนินงานส่วนต่างๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่
- เป็นเครื่องมือในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่สมควร


การสร้างแบบ ระบบบัญชี

การ “วางระบบบัญชี” หรือ การสร้างแบบ ระบบบัญชี คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชีและการจัดระเบียบการทำงานทางด้านบัญชี

เพื่อให้ข้อมูลรายการค้าจัดเก็บอย่างมีระเบียบและเป็นหมวดหมู่ ในลักษณะของคลังข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูล

ทางบัญชีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการทำงานที่มีความสัมพันธ์ประสานกันทำให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบถูกต้องรวดเร็ว

ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีซ้ำซ้อนและความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล


ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

เพื่อให้การวางระบบบัญชีมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องเข้าไปศึกษาการทำงานตามระบบบัญชีปัจจุบันของกิจการก่อน

เพื่อจะก่อให้เกิดการเชื่อมต่อของกระบวนการทำงานในระบบงานของกิจการตามปกติ

พร้อมกับวิเคราะห์ระบบเดิมเพื่อให้มีความคล่องตัวสูง จดบันทึก  การใช้แบบสอบถาม  และการเขียนผังทางเดินของเอกสาร

หรือการเขียนภาพแสดงทางเดินของเอกสาร และการบันทึกบัญชี การจัดระบบให้กับธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องเข้าไปศึกษา

วิธีการดำเนินงานของกิจการ การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการค้า การบันทึก การรายงาน

รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารทางการค้าในแฟ้มชั่วคราวหรือแฟ้มถาวร เพื่อนำผลการวิเคราะห์เสนอแนะ

การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานใหม่ ของระบบบัญชี


รูปแบบที่สำคัญของ การวางระบบบัญชี มี 2 ส่วน คือ

1.       ระบบการบันทึกและการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการสร้างแบบ “ระบบการเก็บเอกสาร” หลักฐานทางการค้า

และการบันทึกรวบรวมข้อมูล กิจกรรมที่กระทำในส่วนนี้ เกี่ยวกับการออกแบบเอกสาร การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล

การกำหนดภาพทางเดินของเอกสาร “การบันทึกบัญชี” และการจัดระเบียบการทำงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน


2.       ระบบการรายงานข้อมูล เป็นการสร้าง “ระบบการรายงาน” ผลการประกอบการค้าและระเบียบการทำงาน กิจกรรมที่ทำ

ได้แก่ การออกแบบรายงานกำหนดวิธีการแยกแยะข้อมูล นำข้อมูลผ่านกระบวนการ กลั่นกรอง การวิเคราะห์ และตีความหมายข้อมูลต่างๆ

การจัดทำข้อมูลให้สื่อความหมาย สอดคล้องกับจุดประสงค์ การใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างพอเพียงและทันต่อเวลา

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารระดับต่างๆ


ดูรวมบทความอื่นๆ  กดที่นี่

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

บริการ
1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากรพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน
ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย
2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี

บทความที่น่าสนใจ