views

ยื่นงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ยื่นงบการเงินนำส่งงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้และ สภาพคล่องของกิจการ เมื่อท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วต้อง ยื่นงบการเงิน

เป็นประจำทุกปีหากจดทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ ท่านต้องปิดงบการเงิน ตามวันที่ ที่ท่านเลือกไว้ตอนจดทะเบียนเช่นหากท่านเลือก รอบบัญชีเป็น วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ท่านต้องนำส่งงบการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

บริการรับตรวจสอบบัญชี

กฎหมายบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ตามมาตราที่ 4 ในพระราชบัญญัติ 


งบการเงิน หมายความว่า รายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงิน หรือ การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุลงบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม

งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบประกอบหรือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

 

งบการเงิน Financial Statement คือ

รายงานทางการเงิน และบัญชี ที่แสดงถึงสถานะในการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท  ที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงฐานะทางการเงินกระแสเงินสด และ ผลการดำเนินงานของกิจการ

 

ประโยชน์ของงบการเงิน


1.งบกำไรขาดทุนแสดงผลประกอบการความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

2.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นมูลค่าของกิจการ ในการประเมินมูลค้าหุ้นของกิจการมีตัวชี้วัดประการหนึ่งเรียกว่า มูลค่าตามบัญชี

โดยคำนวณจากสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเท่ากันสินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินรวม และยังแสดงการเคลื่อนไหวของทุน เช่นการเพิ่มทุนการจ่ายเงินปันผล

3.งบแสดงฐานะการเงินแสดงให้เห็น ภาพรวมของธุรกิจ ฐานะการเงิน สภาพคล่องของกิจการความสามารถในการชำระหนี้รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการ

4.งบกระแสเงินสด แสดงให้เห็นที่มาที่ไปของกระแสเงินสดว่ามาจากกิจกรรมดำเนินงานปกติ มาจากการลงทุน การกู้ยืมหรือชำระเงินคืนกู้ ถึงแม้มาตรฐานรายงานทางการเงิน

จะไม่ได้กำหนดให้บริษัทจำกัดจัดทำแต่การจัดทำงบกระแสเงินสดจะช่วยผู้ประกอบการในการวางแผนการใช้เงินทำให้ทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินงาน

สามารถนำไปใช้วางแผนการใช้จ่ายของกิจการได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำตามรูปแบบที่เป็นทางการเหมือนบริษัทมหาชนก็ได้


 แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี


การกำหนดระยะเวลาในการยื่นงบการเงิน


ให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี ยื่นงบการเงิน รายงานประจำปีและสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดดังนี้

1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกบอธุรกิจในประเทศไทย

3.กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

**กำหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน /รายงานประจำปี / สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

***ต้องยื่นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

***กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยในรอบปีบัญชีที่จัดทำงบการเงินมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมได้เกิน 30 ล้านบาทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่หากมีรายการใดรายการหนึ่งเกินกว่าที่กำหนดงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
บริษัทจำกัด –ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติ ต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี และ

ต้องยื่นงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ บริษัทมหาชนจำกัด – ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

และแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และต้องนำรายงานประจำปี พร้อมสำเนางบดุล

และบัญชีกำไรขาดทุนและสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


 ดู บริการรับวางระบบบัญชี


ผู้ประกอบการต้องยื่นงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรโดย


ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทจะต้องประชุมอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ปิดงบการเงินบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินภายในเดือน 1 นับจากวันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน

 

ยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร

ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัท ต้องนำส่งภ.ง.ด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วันนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี


อ่านรายละเอียด การบริหารงานฝ่ายบัญชี

ขั้นตอนในการยื่นงบการเงิน มีดังนี้


1.เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วจะได้รับ User name password ในการนำส่งงบการเงิน E-Filing ทาง Email  ให้เก็บ Username Passwordดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ในการยื่นงบการเงินประจำปี

2.บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติงบการเงินให้ทันภายใน 4 เดือนนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี

3.ก่อนจัดการประชุมบริษัทจะต้องประกาศข้อความ หนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ฉบับและต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ตอบรับ ถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย7 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.หลังจากที่ประชุมมีมัติอนุมัติ งบการเงิน แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำส่งงบการเงิน แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลา 1เดือน นับจากวันที่มีมัติที่ประชุม และนำส่ง ภงด.50 และยื่นงบการเงิน ภายใน 150วัน นับจากวัน สิ้นรอบบัญชี

5.ปัจจุบันการนำส่งงบการเงิน แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถทำได้แบบออนไลน์ผ่าน http://efiling.dbd.go.th/ หากท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว

การยื่นงบการเงินเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญมากโดยหากไม่ยื่นงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดผลที่ตามมาก็จะได้รับหมายเรียก จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหมายเรียกจากตำรวจ

ซึ่งต้องดำเนินการเสียค่าปรับ มากมายในการนำส่งงบการเงินล่าช้า นอกจากนี้หากไม่นำส่งงบการเงินเป็นเวลาหลาย ๆ ปี และมาจัดทำงบการเงินในครั้งเดียวก็จะมีภาระค่าใช้จ่าย

เป็นจำนวนมากตามมาอีกด้วย ท่านควรใส่ใจในเรื่องของการยื่นงบการเงินและทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย


แนะนำอ่าน พื้นฐานการทำบัญชีธุรกิจ


บริการรับจดทะเบียนบริษัท
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ