views

ประโยชน์ของการจดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นนิติบุคคล

จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อให้เป็นบริษัทจำกัดหรือ ห้างหุ่นส่วนจำกัด และเพื่อดำเนินการทางธุรกิจทำธุรกรรมและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย


อ่านบริการรับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนนิติบุคคลคือ

การจดทะเบียนให้การดำเนินธุรกิจแยกออกจากการเป็นบุคคลธรรมดาโดยเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจใด ๆ


ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมสัญญาต่าง ๆ นิติกรรมสัญญา รวมถึงการเสียภาษี จะถูกทำในนามของบริษัททั้งหมด


บริษัทจำกัดนั้นคือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆกันโดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ


1. บริษัทจำกัด (บจก.)

มีสถานะเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นต้องมีอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป(ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565) มากระทำการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรที่สามารถทำมาหาได้ 


ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะเป็นแบบจำกัดความรับผิด(เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ)เป็นข้อที่ดีมาก


ของการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดหากดำเนินธุรกิจไปแล้วมีหนี้สินเกิดขึ้นและตัวบริษัทไม่มีเงินมาใช้


ผู้ถือหุ้นก็ไม่จำเป็นต้องนำเงินส่วนตัวมาชดใช้เนื่องจากรับผิดจำกัด บริษัทจำกัดจะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมายบริษัทจำกัดจะเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล


2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสถานะเป็นนิติบุคคล คือสัญญาของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไร


ที่สามารถทำมาหาได้หุ้นส่วนจะมีด้วยกัน2 ประเภทคือ หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด และ หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด


โดยตัวหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดอันนี้เป็นข้อเสียของการเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เนื่องจากต้องมีอย่างน้อย 1คน


ที่เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งจะต้องรับผิดอย่างไม่จำกัด กล่าวคือหากดำเนินธุรกิจไปแล้วมีหนี้สินต่าง ๆ เกิดขึ้น


และตัวห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีเงินมาใช้นี้คุณในฐานะหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดก็จะต้องนำเงินส่วนตัวมาร่วมรับผิดชอบใช้หนี้ด้วยอย่างไม่จำกัด


สำหรับหุ้นส่วนที่รับผิดจำกัดจะรับผิดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องนำส่งงบการเงินตามกฏหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล


Step by step การจดทะเบียนบริษัท


เหตุผลที่คุณควรจดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนนิติบุคคล นอกจากจะเป็นการจดเพื่อให้ได้ชื่อเป็นบริษัทจำกัดหรือ ห้างหุ่นส่วนจำกัด และเพื่อไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย


ซึ่งการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นยังถือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวธุรกิจเนื่องจาก การจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องแจ้งข้อมูลของธุรกิจอย่างครบถ้วน


ไม่ว่าจะเป็นชื่อของผู้ประกอบการ ชื่อผู้ถือหุ้น สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยดังนั้นการที่ต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะแปลงสภาพบริษัทให้เป็นนิติบุคคลนั้น


ก็จะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและเมื่อบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจะทำให้การติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น


เข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ได้มากขึ้นนอกจากนี้หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ถ้าหากบริษัทล้มละลายแล้วต้องชำระหนี้ ภาระในการชำระหนี้นั้น


ก็จะกระจายความเสี่ยงไปสู่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยเรื่องความเสี่ยงในการชำระหนี้อีกด้วยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น
 

การจดทะเบียนนิติบุคคลมีรูปแบบอย่างไร


การจดทะเบียนนิติบุคคลมีรูปแบบอยู่ 2 ประเภทได้แก่

**แบบบุคคลธรรมดาคือ กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก สิทธิการบริหารจัดการทุกอย่างกระทำโดยบุคคลเดียว


เช่น ร้านค้าต่าง ๆ และห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นการตกลงร่วมกันเพื่อทำธุรกิจแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาหุ้นส่วนทุกคนต้องเสียภาษีแบบบุคลลธรรมดา

**แบบนิติบุคคลคือ สำหรับกิจการที่มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ตกลงทำกิจการร่วมกัน


เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดสิ่งที่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่จำเป็นจะต้องรู้และทำความเข้าใจ


เมื่อเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลคือจุดที่แตกต่างกันของการเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


มีข้อดีคือภาษีเงินได้สูงสุดที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 20% ซึ่งน้อยกว่าจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนพาณิชย์


จุดที่แตกต่างกันคือบุคคลธรรมดานั้นไม่ต้องจัดทำบัญชี การคิดคำนวณภาษี แต่นิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชีจัดทำงบการเงิน


โดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ จำกัดความรับผิดชอบ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือ เสียภาษีน้อยกว่า และได้รับการลดหย่อนภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคล
 

จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อไหร่ดี

กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าเมือ่ไหร่กันแน่ที่ควรจดทเบียนการค้าแต่สิ่งที่เป็นสัญญาณบอกได้ว่าถึงเวลาแล้ว นั่นคือรายรับของบริษัท 


เมื่อรายได้มากกว่า750,000

ตราบใดที่ยังไม่จดทะเบียนบริษัทฐานเงินได้เมื่อต้องจ่ายภาษีจะถูกคำนวณแบบเป็นเงินได้บุคลลธรรมดา ที่มีฐานภาษีสูงสุดที่ 750,000 บาท เสียภาษีที่ 35%


แต่ถ้าจดทะเบียนบริษัทแล้ว ภาษีเงินได้สูงสุดที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 20% ตรงนี้มองว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้


เพราะปัจจัยในการคำนวณเงินได้ของบุคคลกับบริษัทที่ผ่านการจดทะเบียนมาแล้วมีความแตกต่างกันผู้ประกอบการควรพิจารณาส่วนนี้ให้รอบคอบ
 

เมื่อต้องการสร้างเครดิตทางบัญชี

เมื่อบริษัทเติบโตผู้ประกอบการที่ต้องการขยับขยายให้บริษัทเติบโตขึ้นจะมีอีกเรื่องที่ต้องคิดคือหลักฐานที่ใช้แสดงเพื่อยื่นขอสินเชื่อ


ซึ่งบัญชีรายรับรายจ่าย งบการเงินต่าง ๆ จะเป็นเครดิตที่ดี หากมีการยื่นขออนุมัติการจดทะเบียนบริษัทที่มาพร้อมการแยกบัญชี


รายรับรายจ่ายของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัทเองจะช่วยให้เห็นตัวเลขจริงที่เกิดจากการบริหารงานของบริษัทจะช่วยให้การยื่นขออนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนนิติบุคคลมีกี่ขั้นตอน

1.ตรวจและจองชื่อบริษัท


**ไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสมัครสมาชิกได้ฟรี


**ไปที่การจองชื่อ/ ตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล เพื่อจองชื่อบริษัท สามารถทำได้มากถึง 3 ชื่อ ชื่อนั้นๆ จะต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปแล้ว
 

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

**หนังสือบริคณห์สนธิคือ หนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยจะต้องยื่นไม่เกิน 30วันจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อเรียบร้อย

**ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท

***ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)

***ที่ตั้งสำนักงานใหญ่สาขา

***วัตถุประสงค์ของบริษัท

***ทุนจดทะเบียน
***ชื่อ ที่อยู่อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
***ข้อบังคับ(ถ้ามี)
***จำนวนทุน(ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน
***ชื่อ ที่อยู่อายุของกรรมการ
***รายชื่อ หรือ จำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท(อำนาจกรรมการ)
***ชื่อเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
***ชื่อ ที่อยู่สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 

3.รอนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร

เมื่อส่งเอกสารตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้รอการตรวจสอบจากนายทะเบียน หากมีส่วนใดจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมจะได้รับการแจ้งกลับ

 

4.เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้จดทะเบียนบริษัท

**แบบจองชื่อนิติบุคคล
**สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
**สำเนาหลักฐานการรับชำระคาหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
**แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

5.ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท

ยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านผู้ประกอบการทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 87 แห่ง เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองแสดงว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
 

ช่องทางการจดทะเบียนนิติบุคคล

1. การจดทะเบียนด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th


2. การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์การใช้งานครั้งแรกผู้ต้องการจดทะเบียนจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้ไหม่ก่อน จึงจะสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้


โดยระบบที่ไว้ใช้จดทะเบียนเราเรียกว่า ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration” นอกจากนี้ในอนาคตการจดทะเบียนนิติบุคคล


คือยังอาจจะสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวอีกด้วยหากร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลเดียวพ.ศ.2560 นั้นผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้ซึ่งจะทำให้การจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นง่ายขึ้นไปจากเดิม


บทความประหยัดเวลา จดบริษัท ยุค WFHสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคล แต่อาจจะยังไม่ชำนาญและยังมือใหม่เกี่ยวกับด้านการบัญชี


ให้บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด  บริการบัญชีครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาด้านบัญชี การทำภาษี จดทะเบียนนิติบุคคล


จดทะเบียนบริษัท ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำเงินเดือน วางระบบบัญชีวางแผนภาษี ปิดงบการเงิน โดยเรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเรา


จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสำนักงานบัญชีของเรา พีทูพีในการให้ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า


โดยเรามุ่งเน้นในการให้บริการและด้วยการออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ


บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท

มาช่วยในการทำงานทำให้เราสามารถคิดค่าบริกาจัดบัญชีได้ในราคาที่เหมาะสม บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เกิดขึ้นจาก


การทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากรโดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์


ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์นอกจากนี้


บริการบัญชีของบริษัทยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี


“ การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร 

 

หากท่านใดสนใจให้บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพีจำกัด เป็นผู้ดูแลเรื่องระบบบัญชีบริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบบัญชีของท่าน 


ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.p2paccounting.com หรือแฟนเพจ www.facebook.com/p2paccounting


เรายินดีพร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่ท่านอย่างมืออาชีพ รับประกันได้ว่า ระบบบัญชีบริษัทของท่านจะดำเนินการได้อย่างครบวงจร 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการรับทำบัญชี

บทความที่น่าสนใจ