views

จดทะเบียนนิติบุคคลการจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นนิติบุคคล


จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อให้เป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ่นส่วนจำกัด และเพื่อดำเนินการทางธุรกิจทำธุรกรรมและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย


อ่านบริการรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล คือ


การจดทะเบียนให้การดำเนินธุรกิจแยกออกจากการเป็นบุคคลธรรมดา โดยเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจใด ๆ


ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรม สัญญาต่าง ๆ นิติกรรมสัญญา รวมถึงการเสียภาษี จะถูกทำในนามของบริษัททั้งหมด


บริษัทจำกัดนั้น คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กันโดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ


1. บริษัทจำกัด (บจก.)


มีสถานะเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป มากระทำการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรที่สามารถทำมาหาได้ 


ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะเป็นแบบจำกัดความรับผิด (เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ)เป็นข้อที่ดีมาก


ของการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หากดำเนินธุรกิจไปแล้วมีหนี้สินเกิดขึ้นและตัวบริษัทไม่มีเงินมาใช้


ผู้ถือหุ้นก็ไม่จำเป็นต้องนำเงินส่วนตัวมาชดใช้เนื่องจากรับผิดจำกัด บริษัทจำกัดจะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมายบริษัทจำกัดจะเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล


2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)


ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสถานะเป็น นิติบุคคล คือสัญญาของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไร


ที่สามารถทำมาหาได้หุ้นส่วนจะมีด้วยกัน 2 ประเภทคือ หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด และ หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด


โดยตัวหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด อันนี้เป็นข้อเสียของการเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เนื่องจากต้องมีอย่างน้อย 1 คน


ที่เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งจะต้องรับผิดอย่างไม่จำกัด กล่าวคือ หากดำเนินธุรกิจไปแล้วมีหนี้สินต่าง ๆ เกิดขึ้น


และตัวห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีเงินมาใช้นี้ คุณในฐานะหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดก็จะต้องนำเงินส่วนตัวมาร่วมรับผิดชอบใช้หนี้ด้วยอย่างไม่จำกัด


สำหรับหุ้นส่วนที่รับผิดจำกัดจะรับผิดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องนำส่งงบการเงินตามกฏหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล


Step by step การจดทะเบียนบริษัท

เหตุผลที่คุณควร จดทะเบียนนิติบุคคล


การจดทะเบียนนิติบุคคล นอกจากจะเป็นการจดเพื่อให้ได้ชื่อเป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ่นส่วนจำกัด และเพื่อไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย


ซึ่งการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นยังถือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวธุรกิจเนื่องจาก การจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องแจ้งข้อมูลของธุรกิจอย่างครบถ้วน


ไม่ว่าจะเป็นชื่อของผู้ประกอบการ ชื่อผู้ถือหุ้น สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อย ดังนั้นการที่ต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะแปลงสภาพบริษัทให้เป็นนิติบุคคลนั้น


ก็จะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเมื่อบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจะทำให้การติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น


เข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ได้มากขึ้นนอกจากนี้ หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ถ้าหากบริษัทล้มละลายแล้วต้องชำระหนี้ ภาระในการชำระหนี้นั้น


ก็จะกระจายความเสี่ยงไปสู่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ในฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยเรื่องความเสี่ยงในการชำระหนี้อีกด้วยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น
 

การจดทะเบียนนิติบุคคลมีรูปแบบอย่างไร


การจดทะเบียนนิติบุคคลมีรูปแบบอยู่ 2 ประเภทได้แก่


**แบบบุคคลธรรมดา คือ กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก สิทธิการบริหารจัดการทุกอย่างกระทำโดยบุคคลเดียว


เช่น ร้านค้าต่าง ๆ และห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นการตกลงร่วมกันเพื่อทำธุรกิจ แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา หุ้นส่วนทุกคนต้องเสียภาษีแบบบุคลลธรรมดา

**แบบนิติบุคคล คือ สำหรับกิจการที่มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ตกลงทำกิจการร่วมกัน


เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สิ่งที่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่จำเป็นจะต้องรู้และทำความเข้าใจ


เมื่อเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล คือจุดที่แตกต่างกันของการเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


มีข้อดีคือภาษีเงินได้สูงสุดที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 20% ซึ่งน้อยกว่าจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนพาณิชย์


จุดที่แตกต่างกันคือ บุคคลธรรมดานั้นไม่ต้องจัดทำบัญชี การคิดคำนวณภาษี แต่นิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน


โดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ จำกัดความรับผิดชอบ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น มีความน่าเชื่อถือ เสียภาษีน้อยกว่า และได้รับการลดหย่อนภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคล
 

จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อไหร่ดี


กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าเมือ่ไหร่กันแน่ที่ควรจดทเบียนการค้า แต่สิ่งที่เป็นสัญญาณบอกได้ว่าถึงเวลาแล้ว นั่นคือรายรับของบริษัท 


เมื่อรายได้มากกว่า 750,000


ตราบใดที่ยังไม่จดทะเบียนบริษัทฐานเงินได้เมื่อต้องจ่ายภาษี จะถูกคำนวณแบบเป็นเงินได้บุคลลธรรมดา ที่มีฐานภาษีสูงสุดที่ 750,000 บาท เสียภาษีที่ 35%


แต่ถ้าจดทะเบียนบริษัทแล้ว ภาษีเงินได้สูงสุดที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 20% ตรงนี้มองว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้


เพราะปัจจัยในการคำนวณเงินได้ของบุคคลกับบริษัทที่ผ่านการจดทะเบียนมาแล้วมีความแตกต่างกัน ผู้ประกอบการควรพิจารณาส่วนนี้ให้รอบคอบ
 
เมื่อต้องการสร้างเครดิตทางบัญชี

เมื่อบริษัทเติบโต ผู้ประกอบการที่ต้องการขยับขยายให้บริษัทเติบโตขึ้น จะมีอีกเรื่องที่ต้องคิดคือหลักฐานที่ใช้แสดงเพื่อยื่นขอสินเชื่อ


ซึ่งบัญชีรายรับรายจ่าย งบการเงินต่าง ๆ จะเป็นเครดิตที่ดี หากมีการยื่นขออนุมัติ การจดทะเบียนบริษัทที่มาพร้อมการแยกบัญชี


รายรับรายจ่ายของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัทเองจะช่วยให้เห็นตัวเลขจริงที่เกิดจากการบริหารงานของบริษัทจะช่วยให้การยื่นขออนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

 

อ่านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


จดทะเบียนนิติบุคคลมีกี่ขั้นตอน


1.ตรวจ และจองชื่อบริษัท


**ไปที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสมัครสมาชิกได้ฟรี


**ไปที่การจองชื่อ / ตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล เพื่อจองชื่อบริษัท สามารถทำได้มากถึง 3 ชื่อ ชื่อนั้น ๆ จะต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปแล้ว
 

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


**หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยจะต้องยื่นไม่เกิน 30 วันจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อเรียบร้อย

**ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท

***ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)

***ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา

***วัตถุประสงค์ของบริษัท

***ทุนจดทะเบียน
***ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
***ข้อบังคับ (ถ้ามี)
***จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน
***ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
***รายชื่อ หรือ จำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
***ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
***ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 

3.รอนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร


เมื่อส่งเอกสารตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้รอการตรวจสอบจากนายทะเบียน หากมีส่วนใดจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมจะได้รับการแจ้งกลับ

 
4.เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้จดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ต้องเตรียมา
**แบบจองชื่อนิติบุคคล
**สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
**สำเนาหลักฐานการรับชำระคาหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
**แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 

5.ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท


ยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านผู้ประกอบการทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 87 แห่ง


เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรอง แสดงว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
 

ช่องทางการจดทะเบียนนิติบุคคล


1.การจดทะเบียนด้วยตนเองที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th


2.การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์


การใช้งานครั้งแรก ผู้ต้องการจดทะเบียนจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้ไหม่ก่อน จึงจะสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้


โดยระบบที่ไว้ใช้จดทะเบียนเราเรียกว่า ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration”


นอกจากนี้ในอนาคต การจดทะเบียนนิติบุคคล คือ ยังอาจจะสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวอีกด้วย


หากร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลเดียว พ.ศ.2560 นั้นผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้ซึ่งจะทำให้การจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นง่ายขึ้นไปจากเดิม


บทความประหยัดเวลา จดบริษัท ยุค WFH
สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคล แต่อาจจะยังไม่ชำนาญและยังมือใหม่เกี่ยวกับด้านการบัญชี


ให้บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด  บริการบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาด้านบัญชี การทำภาษี จดทะเบียนนิติบุคคล


จดทะเบียนบริษัท ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำเงินเดือน วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน  โดยเรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเรา


จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสำนักงานบัญชีของเรา พีทูพี ในการให้ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า


โดยเรามุ่งเน้นในการให้บริการและด้วยการออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ


บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทมาช่วยในการทำงานทำให้เราสามารถคิดค่าบริกาจัดบัญชีได้ในราคาที่เหมาะสม บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด  เกิดขึ้นจาก


การทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร โดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์


ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้


บริการบัญชีของบริษัทยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและวางแผนภาษี


“ การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร 

 
หากท่านใดสนใจให้บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เป็นผู้ดูแลเรื่องระบบบัญชีบริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบบัญชีของท่าน 


ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.p2paccounting.com หรือแฟนเพจ www.facebook.com/p2paccounting


เรายินดีพร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่ท่านอย่างมืออาชีพ รับประกันได้ว่า ระบบบัญชีบริษัทของท่านจะดำเนินการได้อย่างครบวงจร 


บริการรับทำบัญชีบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ