views

การจดทะเบียนบริษัท


การจดทะเบียนบริษัท คืออะไร และมีผลอย่างไรต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจ และการจดทะเบียนบริษัทส่งผลอย่างไรต่อระบบธุรกิจของคุณ


" วันนี้เรามีคำตอบการจดทะเบียนบริษัทเพื่อช่วยคลายความสงสัยทั้งหมดนี้ "


จดทะเบียนบริษัท คือ

การจดทะเบียนบริษัท คือ การจดทะเบียนกิจการรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นประเภทที่ถูกระบุไว้ในการจดทะเบียนธุรกิจซึ่งการจดทะเบียนบริษัทนี้มีเงื่อนไข


และหลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากการจดทะเบียนประเภทอื่น ๆ เนื่องจากจะต้องมีผู้เริ่มก่อการบริษัทอย่างน้อยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565)


จึงจะสามารถจดทะเบียนได้ ซึ่งต่างจาการจดทะเบียนพาณิชย์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “จดทะเบียนการค้า” อีกทั้งการจดทะเบียนบริษัทยังมีข้อกำหนดที่มากกว่าการจดทะเบียนพาณิชย์หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนด้วย


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่าน จดนิติบุคคลคืออะไร จดเพื่ออะไร


การจดทะเบียนเริ่มตั้งแต่

ผู้เริ่มก่อการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่รับจดทะเบียนจึงจะจดทะเบียนให้หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการจดทะเบียน ก็ไม่สามารถดำเนินการให้จดทะเบียนได้สถานะของการ “จดทะเบียนบริษัท


เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัท

สถานะของผู้ประกอบการจะเปลี่ยนไป ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าการจดทะเบียนธุรกิจรูปแบบนี้มีความแตกต่างจากการจดทะเบียนพาณิชย์ 


หรือทะเบียนการค้า ทำให้เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว สถานะของบริษัทก็เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบนิติบุคคลต่างจากการจดทะเบียนพาณิชย์


ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งการมีสถานะเป็น "นิติบุคคล” ทำให้มีการแยกสถานะต่างหากจากเจ้าของกิจการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจ


ลงนามผูกพันและรับผิดชอบร่วมกับบริษัทส่วนผู้ถือหุ้นจะต้องร่วมรับผิดเฉพาะกรณีที่ยังจ่ายเงินลงหุ้นไม่ครบ โดยต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินลงหุ้น


ที่ยังจ่ายไม่ครบเท่านั้นดังนั้นเมื่อมีการแยกสถานะของนิติบุคคลออกต่างหากจากกรรมการผู้จัดการ จึงทำให้มีการคำนวณรายรับหรือรายได้ของกิจการเป็นเอกเทศ เพื่อนำมาคำนวณภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมาย


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี


หน้าที่ของบริษัท


เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทนี้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในด้านต่าง ๆ เช่น

หน้าที่ในการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ในการเสียภาษีตามจำนวนฐานภาษีที่กฎหมายกำหนด


หน้าที่ในการจัดทำประกันสังคมให้กับพนักงาน เป็นต้น แม้การจดทะเบียนบริษัทจะมีภาระหน้าที่ตามที่กล่าวมาข้างต้น


แต่ทั้งนี้ถือว่ามีข้อดีกว่าการจดทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากการเสียภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน คือ


อัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจะไม่เกิน 20% ของรายได้หักค่าใช้จ่าย ซึ่งน้อยกว่าอัตราภาษีของบุคคลธรรมดาที่สูงสุดที่  35%) ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท


ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

1. สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการได้ เนื่องจากคู่ค้าที่ร่วมลงทุนกับบริษัท หรือบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของบริษัทจำกัด


ผ่านช่องทางของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนบริษัท ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถนำเหตุผลนี้มาประกอบการตัดสินใจเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ง่ายขึ้น


2. มีระบบบริการ ระบบการจัดการบัญชีที่เป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ชัดเจนกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการ


จัดทำบัญชีและมีนักบัญชีในการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด และยังต้องมีการปิดงบการเงินโดยนักบัญชี ตามรอบระยะเวลา


ทำให้ทราบผลประกอบการในแต่ละรอบของบริษัท และสามารถนำมาปรับปรุงใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไปได้


3. การจดทะเบียนบริษัทสามารถเปิดระดมทุนสำหรับกิจการนั้น ๆ ได้ โดยการเปิดให้จองหุ้น ซึ่งทำให้สามารถขยายกิจการในอนาคตได้ง่าย


และรวดเร็วกว่า ทั้งยังสามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร/สถาบันการเงินได้ง่ายกว่าการจดทะเบียนรูปแบบอื่นด้วยขั้นตอนการ “จดทะเบียนบริษัท


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ท่านสามารถปรึกษาเพื่อการเตรียมตัวจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่

ปัจจุบันการรับจดทะเบียนบริษัท

เพื่อลดความยุ่งยากของผู้ประกอบการ เนื่องจากหากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ อาจไม่เข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียน ซึ่งสำนักงานบัญชี พีทูพี


ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการลดขั้นตอนการดำเนินการทางด้านทะเบียน


อีกทั้งเรายังเป็นผู้ช่วยสำหรับการให้คำแนะนำต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนเนื่องจากจะต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่


กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจและจองชื่อบริษัทการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดต่าง ๆ


มากมาย เพราะการจดทะเบียนบริษัทถือว่าเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับการก่อตั้งกิจการในรูปแบบบริษัท ดังนั้นจึงอาจทำให้ผู้ประกอบการไม่เข้าใจและเกิดความกังวลใจสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการ


จดนิติบุคคลคืออะไร จดเพื่ออะไร

เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีพีทูพี

ในการให้เป็นตัวแทนรับจดทะเบียนบริษัทนั้น ท่านไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากเราจะเข้ามาดูและท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่ม


โดยมีลำดับ ดังนี้

1.ขั้นตอนการตรวจและจองชื่อบริษัท
ซึ่งต้องมีการตรวจชื่อและทำการจองชื่อบริษัทที่จะใช้เป็นชื่อในการจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากหากซ้ำ หรือเป็นชื่อที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้


2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

สำนักงานบัญชี พีทูพี เปรียบเสมือนผู้ช่วยที่เป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ เกี่ยวกับรายละเอียดในหนังสือ


ที่ต้องมีเช่น ที่ตั้งสํานักงานใหญ่/สาขา วัตถุประสงค์บริษัท ทุนจดทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน ข้อบังคับ (ถ้ามี)


จํานวนทุน (ค่าหุ้น)ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานจ


ลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน


3. ยื่นคำขอจดทะเบียน
ขั้นตอนที่จะต้องไปยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียน โดยสำนักงานบัญชีพีทูพีจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอให้พร้อมนำเอกสารของท่านไปจดทะเบียนบริษัท


เช่น แบบจองชื่อนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคนสำเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ่ โดยสังเขปโดยสำนักงานบัญชีพีทูพีจะดำเนินการให้จนเสร็จการ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการรับจดทะเบียนบริษัท คลิกที่นี่

การจดทะเบียนบริษัทของท่าน

จึงลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกขึ้นได้ หากท่านเลือกให้เราเป็นผู้ดูแลขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท นอกจากการจดทะเบียนของท่านจะง่ายขึ้นแล้วยังสามารถอุ่นใจเพิ่มขึ้นเพราะเรายังเป็นผู้ให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพ 


"จากประสบการณ์การให้บริการมาอย่างยาวนานถึง 25 ปี เราสามารถให้คำแนะนำคำปรึกษาท่านได้อย่างถูกต้อง"

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บทความที่น่าสนใจ