views

วิธียื่นภาษีออนไลน์


การยื่นภาษีถือว่าเป็น “หน้าที่” ของทุกคนที่มีรายได้เพื่อนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรทั้งนี้ไม่ว่ารายได้ของคุณจะถึงเกณฑ์


ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม ก็ยังคงเป็นหน้าที่ในการที่เราจะต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง หากไม่ยื่นภาษี หรือเราเองมีหน้าที่ต้องเสียภาษี


ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ทำให้กรมสรรพากร เรียกค่าปรับชำระภาษีล่าช้าได้ ดังนั้นหากไม่อยากเสียค่าปรับย้อนหลังก็ควรศึกษา


การยื่นภาษีให้ถูกต้อง ในปัจจุบันมีการเปิดช่องทางให้ ยื่นภาษีออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี


เข้าถึงการยื่นภาษีได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วขึ้น และยังลดขั้นตอนการยื่นภาษีจากอดีต ทำให้การยื่นภาษีเป็นไปโดยง่ายรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น  


ปรึกษาเรื่องภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านรายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กดที่นี่

ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ภ.ง.ด.94ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40 (5) - (8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวดเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน


ภายในเดือนกันยายนปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปีสำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้นขายที่ดินได้)


- ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “ เงินเดือน ”อย่างเดียวให้ยื่่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป


- ภ.ง.ด.90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือนหรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่นปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดก เป็นต้น)


อ่านรายละะเอียด บริการรับทำบัญชียื่นภาษี


ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

1. สามารถยื่นภาษีออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th/publish/ และเลือกยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต


2. เลือกยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 โดยเลือกภาษีเงินได้จากประเภทเงินได้ที่เราได้รับจากประเภทการยื่นภาษีที่กล่าวมาข้างต้น


3. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต และผู้ที่เคยยื่นมาก่อนแล้จะมีช่องแบบฟอร์มให้กรอกสำหรับการลงทะเบียนก่อนในเบื้องต้น แต่หากเป็นผู้ที่เคยยื่นภาษีออนไลน์มาแล้ว สามารถเข้าไปที่รายละเอียดการ “ยื่นภาษี” ได้เลย


4. ให้เราใส่หมายเลขและรหัสผ่านที่ได้รับจากนั้นให้กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องทางตามที่ขึ้นโชว์หน้าเว็บไซต์ หากกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถบันทึกรายการได้จะต้องย้อนกลับไปกรอกใหม่ให้ครบถ้วน


5. บันทึกเงินได้ บันทึกลดหย่อน จากนั้นให้กดคำนวณภาษีซึ่งระบบจะทำการคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ จากนั้นให้ยืนยันการยื่นแบบ


ปรึกษาเรื่องภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านรายละเอียดการวางแผนภาษี กดที่นี่


แนะนำการยื่นภาษีออนไลน์

สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินและขอคืนภาษี สามารถสมัครบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับบัตรประชาชน จะได้รับเงินคืน


จากการขอคืนภาษีที่เร็วกว่าการจ่ายคืนเป็นเช็คโดยกรมสรรพากรจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ผูกด้วยพร้อมเพย์ได้ง่ายทำให้เราได้รับเงินคืนภาษีที่เร็วและสะดวกขึ้น 


ปรึกษาเรื่องภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccบริการรับทำบัญชัในราคาประหยัด

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ