views

ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน คืออะไร


การจัดการทางบัญชีของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สำหรับการประกอบกิจการนั้น ๆ เพื่อจัดส่งรายละเอียดการปิดงบการเงินให้แก่


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร ซึ่งการปิดงบการเงินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน


โดยจะผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีผู้จัดทำบัญชีในกิจการของตน และปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


เพื่อทราบทิศทางการเงิน การรายงานทางบัญชีการเงิน ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากร


ปิดงบการเงิน คืออะไร?


“งบการเงิน” คือรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการเงินของการประกอบกิจการในธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของนิติบุคคลนั้น


ทำให้ทราบทิศทางการบริหารงาน ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในธุรกิจนั้น ๆ ดังนั้น“การปิดงบการเงิน” คือ การจัดการกับงบการเงิน


เมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี ที่จำเป็นต้องดำเนินการปิดงบการเงินและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด


เพราะหากไม่ดำเนินการตามนี้ก็จะถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมายและทำให้มีโทษปรับตามมาในปัจจุบันการยื่นปิดงบการเงินสามารถ


ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์หรือส่งไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการแต่จะต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรกำหนดด้วย


อ่านรายละเอียดบริการรับตรวจสอบบัญชี คลิกที่นี่

ขั้นตอนการ “ปิดงบการเงิน”


การปิดงบการเงิน สำหรับแนวทางเพื่อให้ปฏิบัติได้ง่ายและสะดวกต่อธุรกิจนั้น ๆ พร้อมทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


และตรวจสอบได้ง่ายจึงควรมีการจัดทำบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจอยู่เป็นประจำ ซึ่งการจัดทำบัญชีรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ – รายจ่าย


ออกจากกันอรวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ใบเสร็จ บิลต่าง ๆ เพื่อจัดทำบัญชีในแต่ละเดือน ช่วยให้จัดทำงบการเงิน การปิดงบการเงินในแต่ละรอบบัญชีได้ง่ายขึ้นด้วย

ดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชี คลิกที่นี่

มีขั้นตอนปิดงบการเงินดังนี้


1. ให้จัดเก็บรายละเอียด ใบเสร็จ การซื้อ การขายต่าง ๆ แยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการสรุปยอดบัญชี


2. หากเป็นธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ก็จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายให้ครบถ้วนด้วย


โดยจะต้องนำเอกสารบิลที่ซื้อหรือขายแนบพร้อมกับรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประกอบเพื่อนำส่งต่อไป


3. จัดเตรียมรายงานการเงินที่เดินบัญชีหรือ Statement ให้ครบถ้วนทุกเดือนเรียงกันไป เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ


4. นำเอกสารการเงินทุกอย่างที่จัดเตรียมไว้ให้สำนักงานบัญชีเพื่อจัดทำการปิดงบการเงิน หรือหากธุรกิจใดมีเจ้าหน้าที่บัญชีอยู่แล้ว ก็สามารถจัดทำงบการเงินได้เลย


5. รวบรวม จัดเก็บเอกสารจากการปิดงบการเงินในแต่ละรอบบัญชีให้เรียบร้อย เพื่อเป็นข้อมูลจัดเก็บสำหรับธุรกิจต่อไป


บริการรับปรึกษาบัญชีภาษี สำนักงานบัญชี พีทูพี  กดที่นี่


การปิดงบการเงินที่ถูกต้องจะต้องยื่นภายใน 150 วัน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสรรพากร นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี "


สามารถยื่นงบการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการทุกประเภท


 ติดต่อสอบถามขอรับใบเสนอราคา คลิกที่นี่


บริการรับทำบัญชีในราคาที่ประหยัด
บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ : 097 236 2994
ไอดีไลน์ : p2pacc
www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ