views

รับทำบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ


ทราบกันดีว่าจังหวัดสมุทรปราการนั้น เป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่มีการเปิดกิจการธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้บริการกับ


บุคคลกลุ่มต่าง ๆที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าออนไลน์ ไปจนถึงกิจการแบบบุคคลทั่วไปเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค


และการทำบัญชีจึงถึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีบริการ รับทำบัญชี สมุทรปราการ เพื่อบริการผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อรับรู้รายรับ รายจ่าย ของแต่ละเดือน


ตลอดจนเพื่อปิดงบทางการเงินรายเดือนรายปีและเพื่อการรับทราบถึงผลประกอบการ ฉะนั้นเรามาศึกษาถึงความสำคัญของการทำบัญชีเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากเปิดบริษัทกัน


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


เหตุแห่งการ รับทำบัญชีในพื้นที่ สมุทรปราการ คือ

การรับทำบัญชี สมุทรปราการสำนักงานบัญชีจะให้ความสำคัญกิจการเรา และทำอะไรให้เราบ้าง นี่เป็นคำถามที่หลายคน ที่เป็นเจ้าของกิจการ


กำลังมองหาว่าบริษัทรับทำบัญชี มีบริการอะไรบ้างและครอบคลุมกับความต้องการหรือเปล่าทำบัญชีเพื่ออะไร ดังนี้


1. สิ่งที่ต้องทำเพราะกฎหมายบังคับ


2. ยื่นแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน


3. ทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี


4. ยื่นงบการเงินและภาษีประจำปี


5. สิ่งที่กฎหมายไม่ได้บังคับแต่ทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของธุรกิจ


6. งานบัญชีบริหาร


7. งานให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


ประโยชน์ของ รับทำบัญชีเพื่อธุรกิจชาวสมุทรปราการ 

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า การทำบัญชีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการร้านค้าเพื่อที่จะได้รู้รายรับ รายจ่ายหนี้สิน เป็นอย่างไร


อีกทั้งยังช่วยให้รู้สภาพคล่องของกิจการได้เป็นอย่างดีซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำบัญชีหรือหากไม่ทำจะมีผลอย่างไรบ้าง


เจ้าของกิจการอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมต้องทำบัญชี ด้วยเพราะจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการลงทุนทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ


เป็นจำนวนมาก การที่เจ้าของกิจการเลือกที่จะจ้าง บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ ทำการจัดการระบบบัญชีให้จะทำให้เจ้าของกิจการได้ประโยชน์จากข้อมูลการทำบัญชีหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น


1. ใช้เป็นเครื่องวัดผลการดำเนินธุรกิจที่จะทำทั้งรายเดือนและรายปีที่มีผลกับความมั่นคงของกิจการนั้น ๆ


2. ทราบถึง บัญชีรายการต่าง ๆ เช่นการลงทุนรายรับ  รายจ่ายและสามารถจัดทำงบดุล กำไรขาดทุน ทำให้เห็นอนาคตของกิจการว่าจะขยายหรือจะยกเลิกกิจการได้


3. เป็นตัวช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการประเมินจากข้อมูลในเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้


รวมถึงการคาดเดาสถานการณ์ความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการได้เป็นอย่างดีสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนในอนาคต


4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรและสามารถช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการได้และทำให้คำนวณต้นทุนของสินค้าและ


การบริการได้อย่างถูกต้องสำหรับการบันทึกบัญชีจะทำให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการลดปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน


5. เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับในการจัดทำบัญชีจะทำให้เรานั้นสามารถนำรายงานการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของธนาคารหรือเจ้าหนี้เงินกู้เพื่อใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อต่างๆ


6. เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอีกทั้งยังเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการหากมีระบบบัญชีที่ดีสามารถคุมระบบได้ดีจะช่วยเรื่องการทุจริตได้เป็นอย่างดี


เพราะต้องมีการงายงานข้อมูลการเงินตลอดจนรายการต่างๆเพราะทุกอย่างที่มาของตัวเลขจะต้องมีหลักฐานยืนยันซึ่งยากต่อการยักยอกหากเริ่มมีสัญญาณเตือนที่ไม่ดีก็จะสามารถสืบค้นได้ไม่ยาก


7. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดหากการทำบัญชีที่ถูกต้องก็จะทำให้ทราบตัวเลขได้ชัดเจนและสามารถวางแผนการเสียภาษีได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังช่วยประหยัดและทำตามขั้นตอนกฎหมายการเสียภาษี


8. ความสำคัญทางด้านกฎหมายคือพ.ร.บ. การบัญชี 2543ที่ได้กำหนดไว้ให้กิจการจะต้องทำบัญชีและมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อเป็นการส่งต่อกรมพัฒนาฯ ภายในเวลา 5 เดือน หลังจากสิ้นรอบบัญชีนั่นเอง


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร


หากไม่ทำบัญชีส่งผลเสียอย่างไร

1. ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการจัดทำระบบบัญชีเพราะระบบบัญชีที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมกิจการได้ดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้นตามมาหากมีระบบบัญชีไม่ดี


อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งผลลามไปยังการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคตและยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกอีกด้วย


2. มุมมองทางด้านกฎหมายของการทำบัญชี  เพราะกรมสรรพากรเองก็ได้กำหนดให้ต้องยื่นแบบภายใน 150 วัน หลังจากสิ้นงวดบัญชี ในกรณีของกิจการที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ


3. เมื่อไม่มีการจัดทำงบการเงินการจะติดต่อดำเนิน การทางธุรกิจ ก็อาจจะไม่สะดวกไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร โดยธนาคารจะต้องขอดูผลการดำเนินงานว่าสมควรจะพิจารณาปล่อยเงินกู้


4. ความสำคัญทางด้านกฎหมายคือ พ.ร.บ.การบัญชี 2543 ที่ได้กำหนดไว้ให้กิจการจะต้องทำบัญชีและมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อเป็นการส่งต่อกรมพัฒนาฯ ภายในเวลา 5 เดือน


หลังจากสิ้นรอบบัญชีนั่นเองซึ่งการไม่ดำเนินการจัดทำบัญชีและทำการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมสรรพากร จะทำให้เสียค่าปรับที่ค่อนข้างสูง


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


เทคนิคการเลือก บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ ผู้ประกอบการ ต้องดูอะไรบ้าง?

1.ราคาที่เหมาะสม

สำนักงานบัญชี ควรมีเวลาดูแล กิจการท่านที่เพียงพอ และควรตกลงเรื่องราคา อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี ที่ชัดเจน ก่อนจ้างงานทุกครั้ง  


สำนักงานบัญชี ที่รับทำบัญชีในราคาถูกมากๆ  มักจะมีความเสี่ยงตามมา เช่น ความรู้ประสบการณ์อาจยังไม่มากเปิดใหม่ ไม่ซื่อสัตย์ ทิ้งงาน


และบางกรณีมักพบว่า จะมีค่าเรียกเก็บค่าบริการปิดงบเพิ่มเติมในช่วงปิดงบ ในราคาสูงๆ ภายหลัง


2. ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี

สำหรับนิติบุคคล บริษัท หจก ที่ให้บริการด้านการทำบัญชี ตามมาตรา 11 พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี


3. ประสบการณ์ที่มากพอ

บริษัทรับทำบัญชีสมุทรปราการ  แต่ละแห่งจะมีความเชี่ยวชาญประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันไปยิ่งในสมัยนี้การค้าขายมีหลายรูปแบบถ้าบริษัทรับทำบัญชี


แต่ไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะทำบัญชีให้เราผิดได้เสี่ยงโดนสรรพากรปรับได้ ธุรกิจที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, ขายสินค้าผ่านตัวแทนเช่นLazada, รับเหมาก่อสร้าง, Shipping


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ดูบริการรับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร


4. ความซื่อสัตย์

เลือกสำนักงานบัญชีที่ไม่ปิดบังซ่อนเร้นเช่น ส่งแบบยื่นภาษีและใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐานเสมอรายงานความคืบหน้าของการทำงานเป็นระยะ


เพราะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดูกันยากในระยะเวลาสั้นๆ ในทุกปี มีหลายกิจการที่โดนสำนักงานบัญชี โกงเงินค่าภาษีโอนเงินไปให้จ่ายภาษีแต่ไม่ยอมจ่ายให้เค้าจนโดนสรรพากรเรียก


สิ่งที่สามารถช่วยในการตรวจสอบเบื้องต้นได้ก็คือ ผู้ประกอบการอาจจะสุ่มขอดูใบเสร็จจ่ายค่าภาษีหรือสมัยนี้มีการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ก็ให้สำนักงานบัญชีส่ง payslip มาจ่ายภาษีเองสบายใจกว่า


5. มีตัวตนหลักแหล่งชัดเจน

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารและส่งของสะดวกรวดเร็ว ขึ้นมากกิจการจึงอาจพิจารณาใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีที่อยู่ที่ขัดชัดเจน  ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ออฟฟิศของกิจการได้


ในเรื่องการทำบัญชีอาจดูยากในช่วงแรก จึงควรเลือกบริษัทรับทำบัญชีที่ติดต่อได้ง่าย ไม่เงียบหาย ให้คำปรึกษาได้ทันท่วงที ไม่ผ่านนายหน้าจ้างงานสำนักงานบัญชีโดยตรง


เพื่อที่หากมีคำถาม มีปัญหา กิจการสามารถพูดคุย ปรึกษาได้ทันที ไม่ต้องรอถามเพื่อความมั่นใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจเป็นการไปดูสถานที่ให้บริการจริง


6. เทคโนโลยี

รับทำบัญชีควรมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้ในการให้บริการด้าน รับทำบัญชี/ภาษีแก่ลูกค้า ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการบันทึกบัญชี รวมทั้ง ต้องมีระบบการสำรองข้อมูล อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการอ้างว่าระบบล่ม ติดไวรัสข้อมูลหาย เป็นต้น


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express


จากที่กล่าวมาคงได้ทราบถึงความสำคัญในการจัดทำบัญชีผลดีเมื่อทำบัญชีและผลเสียหากไม่ทำบัญชีกันแล้วและหากเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการที่กำลังมองหา


บริษัทรับทำบัญชีสมุทรปราการให้กับบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ท่านสามารถนำแนวทางในการเลือกที่แนะนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อการจ้างสำนักบัญชีที่มาตรฐานในการดูแลระบบบัญชีให้กับกิจการท่าน


ปรึกษาและรับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บทความที่น่าสนใจ