views

บัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร


การจัดทำบัญชีถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับมากขึ้น


สำหรับเจ้าของธุรกิจรายใหม่นั้น การทำบัญชีก็อาจถือเป็นดาบสองคมได้เพราะถึงแม้ว่าการทำบัญชีจะมีประโยชน์มากมายแค่ไหนแต่ถ้าหากขาดการดำเนินการที่ถูกต้องอาจส่งผลในทางลบได้เช่นกัน


ในบทความนี้เราจะพูดถึงประเด็นที่คนสงสัยกันเยอะเป็นอันดับตัน ๆ นั่นก็คือความหมายและความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร


ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ บัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาประหยัด

บัญชีการเงิน

ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันถึงความหมายของบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรเรามาเรียนรู้กันถึงความหมายของบัญชีแบบแรกในบทความนี้กันคือบัญชีการเงิน


บัญชีการเงิน คือ การจัดทำบัญชีหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวมบันทึก จำแนกรายละเอียด และสรุปผลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายรับ-รายจ่าย กำไร ขาดทุน หนี้สิน และข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัท

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของบัญชีการเงิน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรในการจัดทำบัญชีการเงินนั้นเราได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น


ฉะนั้น วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีการเงินก็คือ การนำข้อมูลต่าง ๆที่เราได้จัดเก็บไว้มาใช้เพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินกิจการ ทั้งช่วยในด้านการวางแผนการตลาด


โดยการแบ่งงบไว้สำหรับการโฆษณาเพื่อการวางแผนการสั่งสินค้าตลอดจนขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ การทราบรายรับ-รายจ่ายในบริษัทยังช่วยให้เราสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วยเมื่อค่าใช้จ่ายน้อยลงก็หมายถึงกำไรที่มากขึ้นนั่นเอง

 

หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีการเงิน

บัญชีการเงินมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำภายใต้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปหรือ Generally Accepted Accounting Principles : GAAP โดยใช้หลักการตามมาตรฐานการบัญชี (Accounting Standards)


และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (FinancialReporting Standards) นอกจากนี้ ยังต้องดำเนินการตามกรอบแม่บทการบัญชี (Accounting Framework) อีกด้วย

 

กระบวนการจัดทำบัญชี

อ่านมาถึงตรงนี้ หลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะเริ่มจัดทำกระบวนการทางบัญชีการเงินก็คงต้องบอกว่าการจัดทำบัญชีการเงิน


จะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อ เกิดรายการการค้าขึ้นทั้งรายรับ-รายจ่าย รายการซื้อสินค้า รายการขายสินค้าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดกระบวนการ


ทางบัญชีทั้งสิ้นเนื่องจากในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ทางบริษัทรวมถึงคู่ค้าจะต้องมีการจัดทำเอกสารหรือบันทึกต่างๆ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานนั่นเอง


ซึ่งหลักฐานที่ว่านั้นก็มีทั้งใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ฯลฯ ทั้งนี้หลักฐานทั้งหมดจะถูกนำไปจัดเก็บไว้ในสมุดรายวันโดยสมุดรายวันที่ว่านั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ ทั้งสมุดเงินสด สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย ฯลฯ และนำไปบันทึกต่อในสมุดบัญชี


โดยแยกประเภทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายนั่นเองเพื่อทำการรวบรวมในแต่ละหมวดบัญชีต่าง ๆ เข้าสู่การจัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุนและงบดุลต่อไป


ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ บัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


บัญชีภาษีอากร

นอกจากบัญชีการเงินแล้ว อีกเรื่องที่เราต้องเข้าใจก็คือบัญชีภาษีอากรเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องของบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรมากขึ้นนั่นเอง

 

ความหมายของบัญชีภาษีอากร

บัญชีภาษีอากร คือ การจัดทำบัญชีและการดำเนินการของธุรกิจ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อมูลทางการเงินบางรายการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร


เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นที่ได้จัดทำขึ้นมาสามารถนำไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงในส่วนของการจัดทำรายการที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากรอื่น ๆ เช่น การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ  


การจัดทำบัญชีพิเศษ ฯลฯ ทั้งนี้ความหมายของบัญชีภาษีอากร ได้มีการแบ่งความหมายไว้ออกเป็นอีก 2 แนวทาง ตามความเห็นของนักวิชาการดังนี้

 

1.ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียอากร

 

2.ภาษีอากร คือเงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลแต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้าหรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล

         

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของบัญชีภาษีอากร

นอกจากในแง่ของการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนั้นการจัดทำบัญชีภาษีอากรช่วยให้เจ้าของธุรกิจ


สามารถ ควบคุม ดูแล และรักษาสินทรัพย์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นภาพรวมของธุรกิจชัดขึ้นนั่นเองเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น


บทกำหนดโทษ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการดำเนินการด้านภาษีนั้นไม่ว่าจะเป็นการยื่นภาษี การจ่ายภาษี หรือด้านไหนก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายทั้งสิ้น


กล่าวคือเป็นการดำเนินการที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายนั่นเอง โดยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ได้รับโทษทั้งโทษระวางปรับจนถึงโทษจำคุกขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ซึ่งแตกต่างกันออกไป


โดยมีกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประมวลรัษฎากร


ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ บัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับตรวจสอบบัญชี


ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

ก่อนที่จะไปพูดถึงความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร เราจะสรุปถึงความหมายของบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร กันอีกครั้ง


บัญชีการเงิน ช่วยในการจัดการธุรกิจและช่วยให้การบริหารจัดการของธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งช่วยควบคุมรายรับ-รายจ่ายให้ทราบถึงต้นทุน กำไร คลังสินค้า เมื่อเห็นภาพรวมมากขึ้นก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาวางแผนขยายธุรกิจ


ตลอดจนการวางงบสำหรับโฆษณาทางการตลาด และยังช่วยในเรื่องของความโปร่งใสและยุติธรรมต่อเจ้าของธุรกิจและผู้ถือหุ้นนอกจากนี้การมีระบบการจัดการด้านบัญชีการเงินที่ดีสามารถสร้างความน่าเชื่อให้กับธุรกิจของเราต่อสถาบันทางการเงินได้อีกด้วย

 

บัญชีภาษีอากร เป็นการนำรายการเดินบัญชีมาปรับให้เข้ากับหลักของกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบทกฎหมายโดยนำหลักการมาจากบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีมาปรับ


เช่น การจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถจำแนกความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ตามแต่ละด้าน ดังนี้


วัตถุประสงค์

บัญชีภาษีอากร

เพื่อจัดทำและจัดเก็บข้อมูลทางการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรของธุรกิจนั้นๆ ที่จะต้องชำระให้แก่หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีนอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดอีกด้วย

บัญชีการเงิน

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ทั้งรายการเดินบัญชี รายรับ-รายจ่ายผลกำไร ขาดทุน ต้นทุนข้อมูลคลังสินค้า ฯลฯเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าของธุรกิจผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เกณฑ์ในการจัดทำ

ยุติธรรม ราคาทุนปัจจุบัน


กฎหมายที่บังคับใช้

บัญชีภาษีอากร

ประมวลรัษฎากร

บัญชีการเงิน

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543


รายงาน

บัญชีภาษีอากร

แบบแสดงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก,ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก , ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 ฯลฯ, ภ.พ.30 , ภ.พ.36 และแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีพิเศษฯลฯ

บัญชีการเงิน    

รายการเดินบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรายรับ – รายจ่าย ข้อมูลกำไรขาดทุน หนี้สิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสดคลังสินค้า ฯลฯ


ผลการดำเนินงานที่ใช้

บัญชีภาษีอากร

ข้อมูลทางการเงินทั้งในแง่ของกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงให้เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร

บัญชีการเงิน

ข้อมูลทางการเงินทั้งในแง่ของกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชี

 

นี่ก็คือความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็คงต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสนใจและศึกษาอย่างไรก็ดีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ


ก็อาจจะต้องใช้เวลาและประสบการณ์ที่ค่อนข้างมากอีกทั้งการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนั้น ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของคุณได้


ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ บัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี


สำนักงานบัญชี พีทูพี ขอเสนอบริการ

จัดทำบัญชีแบบครบวงจร ช่วยให้คุณหมดกังวลกับเรื่องบัญชีต่าง ๆ ทั้งบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร เราสามารถจัดการ และดูแลธุรกิจคุณได้ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ของเรา 


ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ บัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด

บทความที่น่าสนใจ