views

การควบคุมเงินสดย่อย1.กำหนดวงเงินสดย่อยให้เหมาะสมสำหรับการใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ควรเกิน 1เดือน

2. กำหนดตัวผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยโดยเฉพาะ

3. กำหนดตัวเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายเงินสดย่อย

4. เมื่อจ่ายเงินสดย่อยผู้รักษาเงินสดย่อยทำใบสำคัญเงินสดย่อยพร้อมแนบหลักฐาน การจ่ายเงิน

5.ผู้รักษาเงินสดย่อยรวบรวมใบสำคัญเงินสดย่อย พร้อมสรุปยอดรายจ่ายตามใบสำคัญเงินสดย่อยเพื่อมาขอเบิกเงินชดเชย

6.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญเงินสดย่อยถูกต้องแล้ว ทำใบสำคัญจ่ายให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

7. ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คแล้วมอบให้ผู้รักษาเงินสดย่อย

8.ตรวจนับเงินสดย่อยในมือของผู้รักษาเงินสดย่อยเป็นครั้งคราวโดยมิให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทราบ

อ่านรายละเอียด บริการรับทำบัญชี ราคาถูก


บริการรับจดทะเบียนบริษัท

p2paccounting.com
IDLINE: p2pacc
โทร: 097 236 2994

บทความที่น่าสนใจ