views

เงินฝากระหว่างทาง


เงินฝากระหว่างทาง หมายถึง


เงินฝากระหว่างทาง คือเงินสดหรือเช็คที่กิจการนำฝากธนาคาร ณ วันสุดท้าย ของเดือนซึ่งกิจการได้บันทึกเงินฝากในสมุดบัญชีของกิจการแล้ว


แต่ธนาคารบันทึกบัญชีเงินฝากของกิจการในวันนี้ไม่ทัน แต่จะบันทึกบัญชีให้ในวันถัดไปของเดือนหน้าซึ่งยอดเงินฝากนี้


จะไม่ปรากฏในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารสำหรับเดือนนี้ข้อแตกต่างนี้ทำให้ยอดตามใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคาร ต่ำกว่า


ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีของกิจการ(ธนาคาร ต่ำ กิจการ สูง) นั้นคือความหมายของ เงินฝากระหว่างทาง


แนะนำอ่าน บริการรับเป็นที่ปรึกษาบัญชี
แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ในราคาประหยัด


บทความที่น่าสนใจ