views

จดทะเบียนการค้า คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร?


จดทะเบียนการค้า” คือ

    คำพูดคุ้นชินสำหรับผู้ประกอบการหรือหลาย ๆ คนใช้ในการเรียกชื่อการจดทะเบียนเพื่อแสดงถึงการประกอบการนั้น ๆ

    โดยการจดทะเบียนการค้า ก็คือ การจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อแสดงถึงการประกอบกิจการนั้น ๆ นั่นเอง

แท้จริงจดทะเบียนการค้า คืออะไร?

    การจดทะเบียนการค้า คือ การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อแสดงถึงการประกอบธุรกิจ โดยผู้ที่จดทะเบียนการค้า คือ เจ้าของผู้ประกอบกิจการคนเดียว เป็นบุคคลธรรมดา

จะต่างจากการจดทะเบียนบริษัทซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เริ่มก่อการ และมีการแบ่งทุนออกเป็นจำนวนหุ้น

    แต่สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาหรือที่เรียกกันติดปากว่า “จดทะเบียนการค้า” คือ มีผู้ประกอบการคนเดียว เป็นบุคคลธรรมดา มีอำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจเพียงลำพัง

ดูบริการที่ปรึกษาบัญชี กดที่นี่


ใครมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการค้า

    กฎหมายมีการกำหนดผู้มีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนการค้าไว้อย่างชัดเจน

    สำหรับธุรกิจที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องดำเนินการจดทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

    ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าให้ถูกต้อง

อ่านรายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ยกเว้นกิจการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้

     การค้าเร่ การค้าแผงลอย

    พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

    พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

    พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

    พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

    พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515


ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์

    เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ต้องจัดเตรียมเอกสารส่วนตัวของผู้จดทะเบียนการค้า ที่เป็นเจ้าของกิจการ รวมทั้งแผนที่ตั้งร้านค้า/กิจการ สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการ (หากมี) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า

 แนะนำอ่านจดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร

สถานที่จดทะเบียน

    (1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

    (2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น

    กรณีจดทะเบียนในต่างจังหวัด ให้ยื่นจดทะเบียนได้ที่ : เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี

อ่านจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี ที่ไหน


การจดทะเบียนการค้า มีผลอย่างไร?

    ท่านจะต้องเสียภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเมื่อมีการจดทะเบียนการค้าโดยจะมีการเรียกเก็บภาษีตามรอบระยะเวลาของการเก็บภาษี

    โดยการคำนวณภาษีสามารถคำนวณจากรายรับ-รายจ่ายเพื่อคำนวณยอดชำระภาษีจากกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายได้

    ทั้งนี้การจดทะเบียนการค้า ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง

    และเพื่อตรวจสอบกิจการทางการค้าของท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

บริการรับทำบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่

รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

ก่อนการเป็นจดทะเบียนนิติบุคคลท่านสามารถปรึกษา สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อการเตรียมตัวได้ที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting
บทความที่น่าสนใจ