views

จดทะเบียนบริษัท ภายในวันเดียว


ขั้นตอนการจัดตั้ง

1. ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล

2. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปทำหนังสือบริคณห์สนธิ

3. ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด

4. ประชุมจัดตั้งบริษัท

5. คณะกรรมการเรียกให้ชำระค่าหุ้นทั้งหมดตามที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยยกว่าหุ้นละ 25%

6. จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง

ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


หลักการของธุรกิจแบบบริษัท

จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งทุนเป็นหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กันตามจำนวนทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบ

เฉพาะจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่เท่านั้น ผู้ถือหุ้นมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วย แต่ไม่จำเป็นต้อง

มีบทบาทในการบริหารกิจการบริษัท


ดูบทความอื่นๆของสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/p2paccounting

บริการของเรา

1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

สำนักงานบัญชี พีทูพี  การบัญชี ดูแลท่านในพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ

ตลิ่งชันปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย 


บทความที่น่าสนใจ