รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ผังงานฝ่ายบัญชี

บริการวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี


" ป้องกันการทุจริต ทรัพย์สินสูญหาย วางแผนการทำงานในฝ่ายบัญชี รับวางระบบบัญชี บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม "


วางขั้นตอน Workflow งานฝ่ายบัญชี วางระบบจัดผังบัญชีมาตรฐาน จัดประเภทบัญชีเป็นหมวดหมู่  จัดสต๊อกสินค้า จัดระบบบัญชีภาษี


การซื้อขาย สำหรับธุรกิจขายสินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada pantip บริษัท ห้างร้าน บุคคลธรรมดา


อ่านบริการที่ปรึกษาบัญชี กดที่นี่


รับวางระบบบัญชี โดยทีมงานมืออาชีพ


สำนักงานบัญชี พีทูพี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี สำหรับการวางระบบบัญชี ประสบการณ์วางระบบบัญชี กว่า 10 ปี ปรึกษาขอคำแนะนำได้


ยินดีให้บริการ รับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกอบการ จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้า


ในหลายประเภทธุรกิจ และให้บริการลูกค้าหลากหลายประเภททำให้เรามีการปรับปรุงคุณภาพและเทคนิตการวางระบบตลอดเวลา


" เรามั่นใจ เราสามารถ จัดการวางระบบบัญชี ให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ "


ดูรายละเอียดบริการรับวางแผนภาษี กดที่นี่วางระบบบัญชีโรงงาน

" เราเป็นบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวางระบบบัญชี วางระบบการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาษีให้ลูกค้า "


ที่ผ่านมา บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปช่วย รับวางระบบบัญชี ให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรมได้แก่


  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
  • รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร
  • รับวางระบบบริษัทขายของออนไลน์
  • รับวางระบบบัญชีเต็นท์รถมือสอง      


สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท


รับวางระบบบัญชี อย่างมีคุณภาพ ให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตาม สิ่งที่แรกที่ต้องพบก็คือ เรื่องของการวางระบบบัญชี ภายในองค์กร


ถ้าเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ก็คงจะไม่ค่อยวิตกกังวลกับตรงส่วนนี้มากนัก เพราะเป็นการลงทุนที่ไม่สูง และตัวผู้ประกอบการสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง


แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ก็จำเป็นต้องมีการวางระบบบัญชีอย่างดี และรัดกุมเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจต่อไปในอนาคต


อ่านบทความ ภาษีมูลค่าเพิ่ม


วางระบบบัญชี ผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada

การวางระบบบัญชี


คือการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายทางธุรกิจ บัญชีภาษี ควบคุมทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วน


รวมทั้งวางระบบบัญชีเพื่อเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร เกิดระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่ถูกต้องแม่นยำ ของเจ้าของธุรกิจ


เพื่อให้การ วางระบบบัญชี มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจสูงสุด ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้


1. หลักฐานทางบัญชีได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีขายใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย


ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกค่าเดินทางสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมี ชื่อผู้จัดทำ ชื่อและเลขที่เอกสาร รวมทั้ง วันเดือนปี


ที่ออกเอกสาร และจำนวนเงินรวมด้วยโดยผู้รับวางระบบบัญชีต้องกำหนดรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของกิจการนั้นๆ


2. นโยบายธุรกิจและนโยบายบัญชีทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากนโยบายทางธุรกิจนั้น จะส่งผลต่อการวางระบบบัญชีนั่นเอง


3. วิธีปฏิบัติงานทางบัญชีประกอบไปด้วยคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบบัญชี เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางบัญชีเช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติงานทางบัญชีทุกด้านของกิจการ


4. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น โปรแกรมบัญชี อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ต้องเน้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง


5. บุคลากรได้แก่ ฝ่ายบริหาร ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆที่จำเป็นต่อองค์กร เช่น งบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือ


และฝ่ายของนักพัฒนาและวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบบัญชีต้องมีนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ


ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจให้มีการสอนทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการด้วย


6. การควบคุมภายในของระบบบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การวางระบบบัญชีที่ดี ต้องมีลักษณะ ดังนี้


1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้


2. สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดการเกี่ยวกับภาษีได้


3. สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตเพื่อทำงบประมาณ และรายงานได้


4. มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและทันเวลา


5. มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี


6. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต และการถูกขโมย


7. เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจ


8. มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย


ถ้าผู้ประกอบการมีการวางระบบบัญชีที่ถูกต้องและมีคุณภาพแบบนี้แล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือ


สามารถลดข้อผิดพลาดในการทำงานทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับ


ระบบอื่น ภายในได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกปลอดภัยต่อการจัดเก็บ และการนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ได้สะดวก


ทำไมถึงต้องมีการวางระบบบัญชี


เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้า ทำให้เสียทรัพยากร และเวลาในการทำงาน ทำให้ระบบเอกสาร และระบบการทำงานของลูกค้า


มีความชัดเจน ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน แต่ละคนชัดเจนเพิ่มระบบการควบคุมภายใน


ที่จำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการทำงาน


โปรแกรมบัญชีใช้สำหรับวางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี express
ขั้นตอนเบื้องต้นการวางระบบบัญชี


บริษัทจัดส่งผู้ชำนาญการเข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และวิเคราะห์สอบถามรายละเอียดองค์กรในเชิงลึก


ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่


ติดตามผลการทำงานและปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ


แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด
บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com