รับวางระบบบัญชี บริษัท โรงงาน ร้านออนไลน์

รับวางระบบบัญชี


บริการรับวางระบบบัญชี Workflow งานบัญชี


" ป้องกันการทุจริต ทรัพย์สินสูญหาย วางผังงานฝ่ายบัญชี วางระบบบัญชี ร้านค้าออนไลน์ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม "


รับวางระบบบัญชี วางขั้นตอน Workflow งานฝ่ายบัญชี วางผังบัญชีมาตรฐาน จัดประเภทบัญชีตามหมวดหมู่ จัดทำสต๊อกสินค้า จัดระบบบัญชีภาษี


รายการบัญชีซื้อขาย สำหรับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และบริการ ธุรกิจผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada pantip บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม


รับวางระบบบัญชี โดยทีมงานมืออาชีพ


สำนักงานบัญชี พีทูพี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี สำหรับงานรับวางระบบบัญชี ประสบการณ์รับวางระบบบัญชี กว่า 20 ปี ปรึกษาขอคำแนะนำได้


ยินดีให้บริการ รับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกอบการ จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้า


ในหลายประเภทธุรกิจ และให้บริการลูกค้าหลากหลายประเภททำให้เรามีการปรับปรุงคุณภาพและเทคนิตการวางระบบตลอดเวลา


"เราคือผู้เชี่ยวชาญ รับวางระบบบัญชี  Workflow ปฏิบัติงานบัญชีภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการที่ปรึกษาบัญชี


วางระบบบัญชีโรงงาน

ที่ผ่านมาบริษัทเราได้มีโอกาสเข้าไปช่วย รับวางระบบบัญชีให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรมได้แก่


ธุรกิจซื้อมา – ขายไป,ธุรกิจบริการ,ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง,โรงงานอุตสาหกรรม,ร้านอาหาร,ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ shopeeLazada และเต็นท์รถมือสอง


การวางระบบบัญชี คือ การวางผังกระบวนงานบัญชีให้เป็นระเบียบระบบ ช่วยให้ผู้บริหารเข้าถึงงานระบบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนด


วิธีการบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางด้านการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถจัดการระบบบัญชีของฝ่ายนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง


และยังสามารถตรวจสอบระบบการดำเนินงานด้านบัญชีที่ผ่านมาถูกต้องหรือไม่ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำ ของผู้บริหารทำให้สามารถควบคุมการดำเนินการด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

วางระบบบัญชี ผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada


การวางระบบบัญชี มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีองค์ประกอบดังนี้


1. แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานด้านการเงินที่ใช้ในองค์กร เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับจ่าย เอกสารเหล่านี้จะต้องใช้เป็นประจำ


ต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นหลักฐานทางด้านบัญชี เพื่อการตรวจต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงกัน และสามารถสรุปผลประกอบการไตรมาส ต่าง ๆ ได้ง่ายต่อกิจการนั้น ๆ


2. นโยบายธุรกิจ และนโยบายการบัญชี ทั้งสองส่วนนี้ต้องสอดคล้องเกื้อกูลสัมพันธ์กัน สามารถนำมาปฏิบัติ และปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นคู่มือการทำงานบัญชีได้จากนโยบายทั้งสองส่วน ส่งผลต่อการวางระบบบัญชี


3. วิธีปฏิบัติงานทางบัญชี ต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีสมุดลงรายการบัญชี เช่น บัญชีรายวันซื้อขาย, บัญชีรายวันรับจ่ายเงิน, บัญชีทั่วไปและบัญชีแยกประเภท


4. จัดทำรายงาน และงบที่นำเสนอต่อบริหาร การจัดทำเอกสารในแต่ละฝ่าย รวมถึงการกำหนดรหัสบัญชี และผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจด้วย


5. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น โปรแกรมบัญชี อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ต้องเน้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ช่วยให้ทำบัญชีได้ง่ายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการได้  และสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา


6. บุคลากรได้แก่ ฝ่ายบริหาร ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อองค์กร เช่น งบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อสนับสนุนพัฒนา และวิเคราะห์ระบบ


ส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ระบบบัญชีต้องมีนักบัญชีที่เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบอาชีพ ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจให้มีการสอนทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการด้วย


7. การควบคุมภายในของระบบบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง


การวางระบบบัญชีที่ดี


ก่อนจะรับวางระบบบัญชี จะต้องเข้าใจบริบททางธุรกิจทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของผังองค์กร ไปจนถึงสถานะทางธุรกิจ คือต้องมีการทำความเข้าใจรายละเอียดทุกอย่างก่อน


เพื่อให้วางระบบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกความต้องการได้ และระบบบัญชีที่ดีต้องมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกแผนกที่มี


เพื่อให้ระบบบัญชีของบริษัทนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงช่วยควบคุมการเงินที่รั่วไหลได้ เนื่องจากการจัดทำบัญชีจะช่วยให้คุณเห็นการใช้งานในส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน


ทำให้จัดการได้ง่ายรวมถึงสามารถใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ต้องชำระให้สรรพากรอีกด้วย ทำให้สามารถนำไปจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ขอสินเชื่อหรือใช้ในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถดำเนินได้ต่อไป ดังนี้


1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้


2. สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดการเกี่ยวกับภาษีได้


3. สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตเพื่อทำงบประมาณและรายงานได้


4. มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและทันเวลา


5. มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี


6. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตและการถูกขโมย


7. เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจ


8. มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย


ทำไมถึงต้องมีการวางระบบบัญชี


เพื่อลดการทำงานบัญชีที่ซ้ำซ้อน สาเหตุที่ทำให้เสียทรัพยากรด้านบุคคลากรและเวลาในการทำงาน ทำให้ระบบเอกสาร และระบบการทำงานของผู้ประกอบการมีความชัดเจน


ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริต


เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการทำงาน


1. ระบบของเอกสารด้านบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เรียกดูได้เสมอและมีข้อมูลเป็นสัดส่วน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ


2. การทำงานในระบบบัญชีทำได้รวดเร็วมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน และความผิดพลาดในด้านบัญชีประหยัดเวลาในการทำงาน


3. ระบบข้อมูลภายในได้รับการป้องกัน ยากที่จะเข้าถึงได้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน


4. มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การทำบัญชีง่ายยิ่งขึ้นพนักงานมีความมั่นใจในการจัดทำระบบบัญชี แม้ว่าจะไม่ได้จบด้านบัญชีมาโดยตรง


5. เมื่อวางระบบบัญชีแล้ว หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำบัญชีของพนักงานแต่ละแผนกจะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนง่ายต่อการตรวจสอบ


6. การจัดการด้านธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการจัดทำบัญชีทำได้อย่างเป็นระบบ ประหยัดเวลาในการจัดทำ หากสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นต้องการตรวจสอบระบบก็ทำได้เลยเพราะมีการลงระบบทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  โปรแกรมบัญชีใช้สำหรับวางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี expressขั้นตอนเบื้องต้นการวางระบบบัญชี


บริษัทจัดส่งผู้ชำนาญการเข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ เก็บรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจและวิเคราะห์สอบถามรายละเอียดตรวจสอบแบบฟอร์ม


ข้อมูลทางการเงินขององค์กรในเชิงลึก ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อบรมพนักงานของบริษัท ให้เข้าใจถึงการทำงาน


ในรูปแบบใหม่ที่วางไว้ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ


อธิบายการทำงานในระบบบัญชีใหม่ให้กับพนักงานเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีได้อย่างถูกต้อง ทำให้การวางระบบช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านบัญชีของบริษัท


ติดตามและประเมินผลการทำงาน ตรวจสอบระบบบัญชีที่ได้จัดทำใหม่นั้นพนักงานทำแล้วได้ผลจริงหรือไม่ และผลการดำเนินงานทุกอย่างถูกต้องไหมต้องมีการแก้ไขในส่วนใดของระบบบ้าง


นี่คือขั้นตอนรายละเอียดของการวางระบบบัญชีที่ช่วยให้กิจการมีระบบบัญชีที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้จริง


รับวางระบบบัญชี มีประโยชน์อย่างไร


1. ทำให้การจัดทำข้อมูลด้านบัญชี บันทึกต่าง ๆ เป็นปัจจุบันถูกต้องตรวจสอบได้ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจในเรื่องของการเงินทำให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจะใช้ข้อมูลนี้ในการขอสินเชื่อ ทำสรุปยอดขายต่าง ๆ ก็ทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีระบบการจัดการบัญชีที่ดี


2. การวางระบบบัญชีช่วยให้การจัดงานฝ่ายบัญชีในแต่ละฝ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อทำงานในมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ตรวจสอบได้ง่าย


3. การวางระบบบัญชีที่ดี ใช้ในการควบคุมและช่วยในการตรวจสอบข้อมูลการเงินว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่ข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้จริง


4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารทางการเงิน ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บ เพราะมีเทคโนโลยีที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลและเอกสารทางการเงิน สะดวก ค้นหาได้ง่าย


5. เอกสารทางการเงินรวมถึงเอกสารด้านบัญชีได้รับการจัดเก็บแบบเป็นระเบียบ ตรงหมวดหมู่ หากต้องการค้นหา จะทำให้หาได้ง่ายและหากมีหน่วยงานใดมาตรวจสอบก็ทำให้หาเอกสารได้ง่าย ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


6. ทำให้การทำงานมีความชัดเจน และหากพนักงานในส่วนไหนขาดก็สามารถทำแทนได้ เนื่องจากระบบที่วางไว้นั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทำให้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานได้ง่าย และสามารถทำแทนได้


7. ทำให้สามารถบริหารจัดการงานในส่วนอื่นได้อย่างสบายใจ สะดวกสบายไม่ต้องเครียดกับการจัดการระบบบัญชี เพราะคุณทำได้อย่างเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว


8. เข้าถึงระบบบัญชีได้ทุกแผนก เพราะมีระบบเชื่อมโยงกันทำให้คุณสามารถตรวจสอบบัญชีได้ทุกระบบ หากพบความผิดปกติจะตรวจสอบได้ทันทีและดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้เลย


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด