รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


ทีมงานวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


ประสบการณ์รับวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลายรายสำหรับการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี


เป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัย สิทธิประโยชน์ทางภาษี


และเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี ที่ทุกคนทุกบริษัทได้รับและอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามหลัก 5 ประการคือ

1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี


2. รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี


3. รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง


4. การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน


5. การกระจายรายได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การวางแผนภาษีไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี และภาษี เนื่องจากต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจ เพื่อวางแผนภาษี ให้ถูกต้อง


บริการที่ปรึกษาภาษี


ขอบเขตการให้บริการ


  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
  • บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
  • บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการจัดการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี


คือการจัดการทางด้านข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีตามกฎระเบียบและวิธีปฎิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดหรือเกิน


ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่านสามารถวางแผนทางภาษีได้


โดยใช้การลดหย่อนทางภาษีหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง


ซึ่งในที่นี้ บางท่านหรือบางกิจการธุรกิจ อาจหลงลืมหรือนึกไม่ถึง ในรายละเอียดของการลดหย่อนภาษี บางครั้งอาจจะสับสนหรือจำซับซ้อนในรายละเอียดปลีกย่อยที่มีเยอะมาก


ดังนั้นในกรณีที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริง หรือเป็นผู้ศึกษาระเบียบวิธีการข้อกฎหมายอย่างแท้จริง ก็คงต้องสับสนไม่เข้าใจและคาดไม่ถึงสิทธิดังกล่าว


ที่ปรึกษาทางภาษีหรือการวางแผนภาษีที่จะให้ความรู้แก่ท่านในฐานะที่ปรึกษาเรื่องภาษีเพื่อป้องกันความผิดพลาดภาระของบุคคล กิจการ หรือธุรกิจนั้นจะ


ประสบกับปัญหา คือภาระในการชำระเงินภาษีเพิ่ม หรือเสียเบี้ยปรับภาษี  เมื่อมีการวางแผนภาษี เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง


จะช่วยได้มากในการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายภาษี ที่สำคัญเมื่อเราวางแผนภาษีที่ดี  บางครั้งอาจได้ลดหย่อนภาษีคืนภาษี  ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญไปกว่าอื่นใดดังที่ได้มีคนได้กล่าวไว้ว่า


" สองสิ่งที่หนีไม่พ้น คือ ความตายกับภาษี "


ฉะนั้นธุรกิจผู้ประกอบการควรคำนึงเสมอถึงความสำคัญของภาษีตลอดจนถึงได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เสียภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ


“ให้เราวางแผนภาษีให้กับธุรกิจของคุณก่อนที่จะสายเกินไป"


แนะนำอ่าน ยื่นภาษีนิติบุคคล ออนไลน์


การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขายสินค้าหรือให้บริการ


การวางแผนภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ธุรกิจควรคำนึงหมายถึงผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ลดหย่อนภาษีได้สิ่งนี้เป็นสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายมอบให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย


ที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนได้ และนอกเหนือจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับเงินภาษีคืนได้ ในการคืนเงินภาษีนั้นจะทำได้อย่างไร แบบไหน อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขอีก และมีระเบียบวิธีปฏิบัติ


ดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการธุรกิจสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา หรือหาผู้รู้ หาที่ปรึกษา ในการวางแผนภาษี ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้มุ่งทำธุรกิจโดยไม่ห่วงถึงกฎระเบียบที่มีอยู่มากมายและมอบหน้าให้ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษี ได้ดำเนินการแทน


ที่สำคัญผู้ประกอบการจะมีความสบายใจไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง และไม่มีปัญหาการเข้าพบสรรพากร ยกตัวอย่างถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการบางท่านอาจจะสับสนบ้างถึงการบันทึกบัญชีในหมวดของค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายประเภทใดต้องห้าม และค่าใช้จ่ายประเภทใดสมควรลงบัญชีอย่างไรเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางภาษี อย่างที่บอกบางทีมันก็จะสับสนบ้าง ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายในกิจการมากเกินไป 


เพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้กำไรลดลงมีผลต่องบกำไรขาดทุน แต่เมื่อถึงเวลาที่จะยื่นแบบคำนวณเพื่อเสียภาษี ผู้ประกอบการอาจจะอยากหามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาขึ้น เพื่อที่จะเสียภาษีลดลง


ใบกำกับภาษี
สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องทราบว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของ การวางแผนภาษีซึ่งต้องให้ความสำคัญการคาดการณ์ล่วงหน้า ศึกษาทางด้านบัญชีภาษีเช่น


การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, การดำเนินการ หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง , การนำส่งภาษีแต่ละประเภท ภ.ง.ด.ต่าง ๆ  และนอกเหนือจากนี้ที่เป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจ


สำคัญสุดคือต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินการบันทึกบัญชีด้านภาษี  รวมถึงทางด้านรายจ่ายรายได้ มีการจัดทำและบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และมีความรู้ทางด้านภาษี


การรู้ถึงค่าลดหย่อนทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต่างต่าง ท่านผู้ประกอบการธุรกิจ คงเห็นประโยชน์ของการวางแผนภาษีแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งดี ๆ ที่จะตามมากันเถอะ


จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดาภาษีขายของออนไลน์

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com