views


วางระบบบัญชีจัดทำบัญชีให้กับธุรกิจ
.
การวางระบบบัญชี และการจัดทำบัญชีให้กับกิจการ บริษัท โรงงาน ร้านค้าออนไลน์ วางแผนงานฝ่ายบัญชีขององค์กร วางระบบบัญชี จัดทำผังทางเดินเอกสาร การควบคุมภายใน และนำรายการค้าของธุรกิจ มาบันทึกบัญชีตามระบบที่ได้จัดทำไว้ การวางระบบบัญชีให้กับบริษัท โรงงาน ร้านค้าออนไลน์ โดยโปรแกรมบัญชี Express 
 

ทำให้ระบบการจัดการด้านบัญชีง่ายต่อการตรวจสอบ ทำให้กิจการควบคุมได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อวางระบบบัญชีและจัดทำบัญชี จะต้องมีการแบ่งหน้าที่ไปตามแผนกต่างๆ และนำข้อมูลการค้าทั้งหมดมาลงบัญชีตั้งแต่สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อสินค้า สมุดรายวันขายสินค้า สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และลงรายการแยกประเภทตามหมวดหมู่ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อไปลงในงบการเงินตามวงจรบัญชีใน โปรแกรมบัญชี Express

 

บทความที่น่าสนใจ