views

#ขั้นตอน #วิธีการจดทะเบียนบริษัท
.
- ผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคลใน #การจดทะเบียนบริษัท
- ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป #จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
- ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด
- ประชุม #จัดตั้งบริษัท
- ชำระค่าหุ้นตามที่ประชุมกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%
- ทำคำ #ขอจดทะเบียนบริษัท และเอกสารประกอบและ #ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- นายทะเบียน #รับจดทะเบียนบริษัท


.......
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัทครบวงจร
#รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี #จำหน่ายและสอนใช้โปรแกรมบัญชีexpress


บทความที่น่าสนใจ