views

การวางระบบบัญชีเอกสารการทำบัญชีสูญหาย เก็บเอกสารทางบัญชีผิดที่ผิดทาง หาแล้วหาอีกก็หาไม่เจอ การส่งต่องานด้านบัญชี หรือ


สายงานการทำบัญชี มีการสับสนไม่เป็นระบบ การส่งต่อมีการผิดพลาดเสียหาย การควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ


ข้าวของทรัพย์สิน สูญหาย เกิดการทุจริต ในกิจการธุรกิจของท่าน เบื้องต้นปัญหาเหล่านี้ จะวิเคราะห์ได้จากปัจจัยหลักๆ 3 ปัจจัยดังนี้คือ


(1) ปัจจัยนำเข้า (input)


(2) กระบวนการ (process)


(3) ผลลัพธ์ (output)


อ่านบริการ ที่ปรึกษาภาษีการวางระบบบัญชี จะพิจารณา 3 ปัจจัยดังกล่าว


เพื่อดำเนินการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของการวางระบบบัญชี หรือผังบัญชี พร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ หรือผังไปในคราวเดียวกัน


เพื่อปรับปรุงประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกิจการธุรกิจท่าน แล้วเข้าสู่กระบวนการทำซ้ำคือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล


ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีแล้วประเมินผลที่ได้ เพื่อทำการปรับปรุงงานการวางระบบบัญชี ที่ทำมาจนกว่าจะมีประสิทธิภาพตามต้องการ


ขั้นตอนดังกล่าวเป็นเรื่องของ ”การหาความสัมพันธ์เพื่อเป้าหมายร่วมกัน” เมื่อมีระบบก็จะไม่มีการทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำ‎ 


บริการรับวางระบบบัญชีรายละเอียด บริการรับทำบัญชี

แนะนำอ่านบทความอื่นๆ

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ