views

ไม่ชำระภาษี ชำระไม่ถูกต้อง มีผลต่อธุรกิจอย่างไร


ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา


กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนั้น


นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษีเว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร


ให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีได้จะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.75


 เสนอบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นไม่ถูกต้อง


กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้


แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปนอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตามข้อ 1 แล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1เท่า หรือ 2 เท่า


ของเงินภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณีเงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี


แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ปรึกษาฟรี


รับวางระบบบัญชี ระบบงานฝ่ายบัญชี

..............

สำนักงานบัญชีพีทูพี

☎: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting


บทความที่น่าสนใจ