views

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ    

   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

         - บริษัท จำกัด

         - บริษัทมหาชน จำกัด

         - ห้างหุ้นส่วน จำกัด

         - ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

         ในกรณีที่บริษัทห้างห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีสาขาไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทยจะต้องนำกำไรสุทธิของสาขามารวมกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย


.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

097-236-2994

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccountingบทความที่น่าสนใจ