views

รายละเอียดในใบสำคัญจ่าย

1. เลขที่ ใบสำคัญที่ เรียงตามลำดับกัน

2. วันที่จัดทำใบสำคัญ

3. ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน

4. รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือหนี้สินที่ต้องชำระ

5. จำนวนเงินที่เป็นหนี้

6. ชื่อบัญชี

7. ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

8. ลายมือชื่อผู้อนุมัติ


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพีบทความที่น่าสนใจ