views

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

หน้าที่การรับจ่ายเงินเป็นของแผนกการเงินมีพนักงานรับเงินทำหน้าที่ในการรับเงิน พนักงานจ่ายเงินมีหน้าที่ในการจ่ายเงิน สำหรับการบันทึกรายการเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชี

การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเป็นหน้าที่ของผู้ที่มิได้ลงบัญชีและรับจ่ายเงิน การควบคุมภายในเงินสดรับ เงินสดรับอาจได้มาเป็นเหรียญกษาปณ์ธนบัตร เช็ค หรือธนาณัติ

ซึ่งได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการ การรับชำระหนี้จากลูกหนี้และจากรายรับอื่น ๆ

อ่านบริการ รับเป็นที่ปรึกษาภาษี


การควบคุมเงินสด

    ในธุรกิจขนาดเล็ก เจ้าของกิจการสามารถควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ ได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ไม่ว่าด้วยการซื้อ ขายเจรจาต่อรอง การบันทึกบัญชี การสั่งจ่ายเช็ค

    การรับการจ่ายเงิน ซึ่งทำให้เจ้าของกิจการ มั่นใจได้ว่า ไม่มีการรั่วไหล หรือเกิดการทุจริตขึ้น แต่ในธุรกิจขนาดใหญ่เจ้าของกิจการ ไม่สามารถควบคุม ดูแลด้วยตัวเอง

    อย่างทั่วถึงจึงจำเป็นต้องอาศัยระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการควบคุมเกี่ยวกับเงินสด

ดูบริการที่ปรึกษาบัญชี

บริการรับจดทะเบียนบริษัท
p2paccounting.com
IDLINE: p2pacc
โทร: 097 236 2994

บทความที่น่าสนใจ