views

ห้างหุ้นส่วนมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีโดยจะให้หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการแทนซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

.


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท  

#รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ