views


การยกเลิกการให้กรรมการมาแสดงตัวต่อนายทะเบียน

แนวทางใหม่ให้การลงชื่อในคำขอจดทะเบียนโดยสามารถลงชื่อต่อหน้านายทะเบียนแล้วยังสามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียน มีภูมิลำเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด จึงได้ยกเลิกการให้หุ้นส่วนผู้จัดการและกรรมการที่มีบุคคลดังกล่าวรับรองลายมือชื่อไว้แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนอีก


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท

#รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ