views

เช็คคือ

เช็คคือเช็ค ตั๋ว หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคาร ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง


หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน


เช็คจะต้องมีรายการดังนี้


1. คำบอกว่าเป็นเช็ค


2. คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน


3. ชื่อหรือยี่ห้อ และสำนักงานของธนาคาร


4. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ


5. สถานที่ใช้เงิน


6. วันและสถานที่ออกเช็ค


7. ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายแนะนำอ่านบทความอื่นๆ


บทความที่น่าสนใจ