views

การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและอำนาจกรรมการบริษัท

ชื่อกฎหมาย : ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

เรื่อง : การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและอำนาจกรรมการบริษัท

ประเด็นปัญหา : ประเด็นปัญหา กรณีกรรมการผู้มีอำนาจและเป็นผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ได้ทำ พินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมดังกล่าวยังมีปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับมรดกซึ่งคดียังไม่มี ข้อยุติ บริษัทสามารถนำมติที่ ประชุมมาขอจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและอำนาจกรรมการ ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย : ทรัพย์มรดกซึ่งเป็นหุ้นในบริษัทของเจ้ามรดกซึ่งเป็นหุ้นในบริษัทของเจ้ามรดกผู้ตายที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมดังกล่าวยังมีปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการมรดก และการจัดการมรดก ซึ่งทายาท นำคดีขึ้นสู่ศาลและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลที่ยังไม่มี ข้อยุติ กรณีที่บริษัทมีการจัด ประชุมและนำมติของที่ประชุมดังกล่าวมาขอจดทะเบียน นายทะเบียนจึงยังไม่อาจที่จะรับ จดทะเบียนให้ได้

หมายเหตุ ที่ พณ0805.05 (1)/408 ลงวันที่ 13 มี.ค. - 50

แหล่งที่มาของข้อมูล : คำวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทสำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ่านบริการรับทำบัญชี

บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บทความที่น่าสนใจ