views

สินค้าคงเหลือทางบัญชี

คือการควบคุม การรับรู้รายการ การตีราคา การคำนวณต้นทุน และการบันทึกบัญชี หมายรวมไปถึง การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงิน การจัดประเภทและการควบคุมสินค้าคงเหลือ หลักเกณฑ์ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ ส่วนประกอบของต้นทุนสินค้าคงเหลือ วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ การเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงเหลือ ทรัพย์สิน ซึ่ง กิจการมีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ

เพื่อการควบคุม ต้นทุนในการสั่งซื้อ ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมและออกใบสั่งซื้อ ค่าจัดพิมพ์ ค่าโทรศัพท์ ค่าแรงของบุคคลที่ดำเนินการ ค่าขนส่งเข้า  อากรขาเข้า เป็นต้น ต้นทุนในการสั่งซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ตลอดจนควบคุม ต้นทุนในการเก็บรักษา ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือ เช่นต้นทุนของสินค้าประเภททุน ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย เป็นต้น ต้นทุนในการเก็บรักษาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันกับปริมาณการสั่งซื้อแต่ และครั้ง และควบคุมต้นทุนเนื่องจากสินค้าขาดแคลน ที่เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ  เกิดจากสินค้ามีไม่พอขาย แต่สามารถจัดหาโดยเร่งด่วนได้ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ในการจัดหาอย่างเร่งด่วน จึงจะขายสินค้าได้ และเกิดจากการคาดคะเนสินค้าต่ำไปในบางเทศกาล ทำให้ขาดรายได้ที่ควรจะได้ลดลง และอาจเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งขัน


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpressบทความที่น่าสนใจ